Köpmangatan ska bli en levande och attraktiv del av centrum

Nu pågår arbetet att förvandla området kring Köpmangatan till en mer attraktiv plats i centrum, med fler mötesplatser, handel och gångstråk. Vi bygger det nya Kanaltorget, en ny tunnelnedfart och bygger om p-garaget i Kringlan-huset.

Visionen för projektet

Området kring Maren, Köpmangatan och Orionkullen är idag belastad med biltrafik och infarten till Kringlangaraget är nere vid Maren. Första steget i att göra området vid Marens vatten mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk är att skapa en tunnelnedfart som leder ner i parkeringsgaraget under Kringlan, via Västra Kanalgatan.

Över tunneln, mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan, ska ett nytt torg, Kanaltorget, byggas. Detta kommer att knyta samman gågatan i centrum med kanalen och Orionkullen, så att ett naturligt stråk mellan dessa platser skapas.

Den intilliggande Köpmangatan fräschas upp och kommer att bli en mer tilltalande del av centrum med mer folkliv. Det som idag känns som en ”bakgata” kommer att bli en central, mer levande och tryggare del av Södertälje. Fler butiker och verksamheter ska finnas längs med gatan. Busstrafiken kommer att finnas kvar, och gång- och cykelstråken ska utvecklas. Gatan kommer att öppnas upp mer i samband med att Kanaltorget tillkommer och hotellet vid Maren byggs.

Dessa delar ingår i projektet:

  • Tunnelnedfart: För att få bort trafiken vid infarten till parkeringshuset vid Maren byggs en tunnelnedfart till Kringlangaraget via Västra kanalgatan. Tunnelnedfarten öppnades 3 mars 2022.
  • Parkeringsgarage: Garaget i Kringlan har byggts om för att anpassas till den nya tunneln. I garaget är det enkelriktad trafik och tidigare trafikljus är borta. Infarten från Marenplan har stängts.
  • Kanaltorget: Ett torg ska byggas ovanpå tunnelnedfarten mellan Västra Kanalgatan och Köpmangatan. Det nya torget kommer att skapa ett tydligare stråk för gångtrafikanter från centrum ner till kanalen utan störande biltrafik. Ombyggnaden av torget kommer att ske i samband med att tunneln byggs.
  • Köpmangatan: Vi byter markbeläggning, gör busskurerna tillgänglighetsanpassade samt byter ut befintliga träd till friska träd.

Illustration över den nya tunnelnedfarten vid Västra kanalgatan. 

Vem bygger?

Peab bygger åt Södertälje kommun. De är samverkansentreprenörer i två skeden, projektering samt genomförande.

Tidsplan

Byggstart av garagenedfarten startade första kvartalet 2020. Läs mer och se en film om arbetet här.

Hela projektet beräknas vara klart under 2022.

Södertälje växer

Södertälje ska växa med 20 000 bostäder på 20 år. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur det nya torget ska se ut

Läs mer om östra delen av stadskärnan

Läs mer om hotellet vid Maren

Läs mer om invigningen och öppningen av nya tunnelnedfarten