Mälarprojektet – sluss och kanal

Den 22 november 2016 startade Mälarprojektet – Södertälje sluss och kanal ska förnyas. Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Färdigt i slutet av 2021.

Mälarprojektet heter Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje sluss och kanal. Kanalen ska muddras och breddas under vattenytan. Det betyder att vattenspegeln kommer att vara oförändrad. Kanalslänterna stärks upp genom spontning.

Slussen ska byggas om och Slussbron ska ersättas med en ny samt få en ny placering. Slussportarna ska bytas ut och slussen kommer både bli längre och bredare.

Sjöfartsverket kommer även att anlägga gång- och cykelstråk längs med kanalen samt två nya broar för gång- och cykeltrafikanter.

Förbättring av tillgänglighet och säkerhet
Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal för vidare färd in i Mälaren. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

Vem bygger?
Sjöfartsverket ska bygga om Södertälje sluss och kanal.

Tidsplan
Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje sluss och kanal. Arbetet beräknas vara klart under 2022. 

Vår kanal

Den första kanalen i Södertälje stod klar 1819. Drygt 100 år senare, 1924, invigdes dagens kanal. Och efter ytterligare nästan 100 år sker nu nästa utvecklingssteg. 

Sjöfartsverket ansvarar för ombyggnationen och frågor om Mälarprojektet ställs till: malarprojektet@sjofartsverket.se .  

Här hittar du Sjöfartsverkets nyhetsbrev

Läs mer om på Mälarprojektets webbsida.

Staden närmar sig vattnet

  • Det anläggs nya gång- och cykelvägar längs kanalens sidor, från E4-bron till Bergviksgatan.
  • Det blir en ny gångbro utmed den norra slussporten.
  • Utmed kanalens västra sida byggs en ny bro norr om slussen, över Blindtarmen, för att få en obruten gångväg fram till Mälarbron
  • Det byggs en gångväg på Kanalholmen som blir tillgänglig via två nya broar.
  • Vi får en bredare vattenspegel vid själva slussen. I övrigt blir den oförändrad då breddningen sker under vattenytan.
  • Flera vistelseplatser kommer skapas längs kanalen där man kan stanna upp. De kommer att ha olika innehåll och utformningen har utgått från en medborgardialog som hölls på Kringelfestivalen 2016.

Ramp invid kanalen - bild från Sjöfartsverket

Mälarprojektet innebär bullrande arbeten

Ombyggnationen sker för att kunna ta emot längre och bredare fartyg innebär bullrande arbeten. Slänterna i kanalen behöver förstärkas via så kallad sponting – jordmassorna ska hållas på plats. Breddningen av kanalen sker genom muddring.

För att minska störningarna finns vissa begränsningar som Sjöfartsverket kommer att ta hänsyn till.

  • De mest bullrande arbetena, såsom spontning, får ske helgfria vardagar mellan kl. 07.00 och 19.00.
  • Från midsommar till och med augusti månad undviks de mest bullrande momenten i centrala Södertälje.
  • Muddring kommer att ske under höstperioder och arbetet får då pågå mellan kl. 07.00 och 22.00.

För mer information för dig som är boende hänvisar kommunen till Sjöfartsverket.

Mälarprojektet och ny park

Mälarprojeket innebär att kommunen tar över Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden.

När Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kan kommunen börja anlägga en ny park. I flera omgångar har kommunen hållit en medborgardialog för att tillsammans med Södertäljeborna forma parken.

Resultatet från dialogen har bearbetats och en visionsbild skapats. Under kommande år kommer kommunen att arbeta med detaljplanering och projektering.

Nu och då

Spadtagsceremoni med tal av Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket och Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör Sjöfartsverket.

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner är med på första spadtaget

Den 22 november 2016 togs första spadtaget för ombyggnationen.

Bild från invigningenen av Södertälje kanal 1924

Invigning av slussen 1924. Från Peter Tabermans samling.

Nationellt intresse

Mälarprojektet ett uppdrag som Sjöfartsverket fått från regeringen.

Behovet av transporter växer i befolkningstäta Mälardalen. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren.

Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet avlastas. Miljödom för Mälarprojektet erhölls juni 2015.