Nytt granskningsförslag för Marenplan och hotell vid Maren

Nu finns förslag på en ny detaljplan för del av fastigheten Tellus 5 m.fl, det gamla McDonaldshuset där fastighetsägaren Stadsrum planerar att bygga hotell. Detaljplanen omfattar också Marenplan, som föreslås rustas upp med bland annat ny beläggning, kajpromenad och belysning. Området ska inbjuda till folkliv och bli en attraktiv mötesplats.

Detaljplan för del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1 är ute på granskning mellan 18 oktober och 8 november 2021. Här kan du ta del av samtliga granskningshandlingar.

På denna sida kan du läsa en sammanfattning av förslaget.

Bakgrund, hotellet

Våren 2018 köpte Stadsrum Fastigheter AB Kringlanhuset, Tellus 5, som även innefattar tomten vid Maren, det tidigare ”McDonaldshuset”. 


Gamla McDonaldshuset på fastigheten Tellus 5. Foto: Södertälje kommun

Den nya byggnaden ska skapa en levande mötesplats med mycket folkliv, där staden öppnas mot vattnet. Planen för det nya hotellet är att det ska kunna användas av både Södertäljebor och besökare. Det ska vara ett landmärke för staden, beläget på en av Södertäljes mest populära platser.

- Vi vill att denna plats ska bli Södertäljes nya vardagsrum, säger Jens Halvarsson, utvecklingschef på Stadsrum fastigheter.

I slutet på november 2019 offentliggjorde man att det blir Clarion som kommer att driva hotellet.

En förutsättning för projektet och målet för den här platsen är att den befintliga garageinfarten till Kringlangaraget flyttas. Den nya nedfarten till parkeringshuset behöver stå klar innan den befintliga byggnaden, det vill säga McDonaldshuset, kan rivas.


Hotellet sett från Järnagatan. Illustration: Fojab

Gestaltningsförslag hotellet

I utformningen av en ny detaljplan har byggnadens utformning och gestaltning i förhållande till närliggande fastigheter och offentliga miljöer fått mycket fokus. Det har varit viktigt att gestaltning av förslaget uppfyller syftet med god arkitektur, presenterar sin tid samt tar hänsyn till stadsmiljön.

Bottenytor och den publika våningsplanen ska utformas med fokus på öppenhet i gestaltning och upplevelse. Hotellets och restaurangernas entréer placerade på flera våningsplan ska skapa ett naturligt stråk ner till vattnet. Byggnaden föreslås omfatta hotell med restauranger och bowling i bottenvåning mot Marenplan, hotellentré från Ekdalsgatan och restauranger på övre våning samt en eventlokal på den tredje våningen.

Vy visar den tänkta gestaltningen på våning tre med takterrass som avsedd för öppen publik area. Illustration: Fojab.


I planförslaget finns en terrass med verksamhet, servering och utsikt över Maren. Terrassen från Ekdalsgatan, i nivå med staden, ska löpa runt huset och vara öppen att röra sig på för allmänheten. Kopplingen från Marenplan upp till denna terrass sker via tre trappor; en mot Marenplan, en mot Ekdalsgatan, och en mot Tullgränd.

Enligt nuvarande förslag ska hotellet rymma cirka 196 hotellrum. Byggnaden trappas ner mot vattnet. I planförslaget har man tagit hänsyn till översvämningsrisker, markföroreningar, dagvattenhantering, grundläggning och kulturmiljö.

Det nya planförslaget, vy från Inre Maren. Illustration: Fojab.

Bakgrund, utvecklingen runt inre Maren

Marenplan är en favoritplats för många Södertäljebor, men som under många år inte utnyttjats till sin fulla potential. Området kring Maren är ett prioriterat utvecklingsområde enligt programmet för Södertäljes stadskärna 2009-2029. Marenplan ska utvecklas till en mer tilltalande plats med mer vattenkontakt och inbjuda till vistelse, umgänge och evenemang.

Marenplan ska också knyta samman stråk ut mot Slussholmen och kanalen. Längs med inre Maren är kajerna i dåligt skick och dessa kommer behöva uppdateras framöver. Även slussbron ska bytas ut och det finns en politisk målsättning att kunna ta in båtar i inre Maren.

Garagenedfarten flyttas från Marenplan till Västra Kanalgatan och ovanpå nedfarten, mot Köpmangatan, kommer ett nytt torg byggas, Kanaltorget. Hyresrätter byggs just nu vid kanten av Orionkullen och dessa kommer vara inflyttningsklara under vintern 2020-2021.

Framöver när projektet med Slussen kommit längre ska Slussholmen bli en park och få ännu bättre strandpromenad. Visionen är att få en attraktiv och levande stadskärna med mycket folkliv och att staden får en starkare koppling mot vattnet.

Gestaltningsförslag Marenplan

Målet med den nya gestaltningen är att skapa en vacker, trygg och trivsam plats som både kan användas för stora evenemang och som en plats för vila och umgänge. Den storslagna karaktären vill vi bevara men också komplettera med mer mjuka och småskaliga inslag, fler sittplatser och mer grönska. Platsen kommer också få ny belysning. 


Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Kusens backe. Illustration: Topia landskapsarkitekter

Marenplan ska också i framtiden kunna användas för konserter och andra publika evenemang, därför behålls den stora öppna ytan nedanför Marentrappan. Här placeras en vattenspegel som är ett lekfullt smycke de dagar då inga evenemang äger rum. Vattenspegeln belyses kvällstid och bidrar till att aktivera platsen under dygnets mörka timmar. På vinterhalvåret samt vid stora evenemang töms vattnet och ytan fungerar då att ploga eller ställa en scen på. Hela ytan ramas in mot vattnet av sittplatser och större träd som ger välbehövlig skugga och skapar mer ombonad känsla. Kajen trappar ner mot vattnet runt hela inre Maren och även här finns möjlighet att sitta.

Det nya gestaltningsförslaget, Marenplan. Illustration: Topia landskapsarkitekter

Kajen breddas för att rymma alla dessa funktioner och för att skapa ett generöst offentligt rum. Vi behöver också ha marginal för att kunna göra anpassningar vid ökade vattennivåer i framtiden, såsom ramper vid hotellets entréer. 

Det nya gestaltningsförslaget, vy mot Marenplan och hotellet. Illustration: Fojab.

Tullgränd öppnas upp och görs mer inbjudande. Ny belysning och glasade partier i hotellets fasad och möjlighet för uteserveringar gör platsen mer öppen och trivsam och ökar känslan av trygghet.

Det nya gestaltningsförslaget för Tullgränd. Illustration: Fojab.

Skyltpromenad

Ta en promenad runt Maren och titta på bilder på hur hotellet kan se ut ifrån olika platser i vår skyltpromenad. De gröna prickarna visar var skyltarna är placerade:

karta till skylten.JPG

Tidsplan

Samråd var mellan 26 november 2020 och 15 januari 2021.

Granskning är mellan 18 oktober och 8 november 2021.

Antagande av detaljplan beräknas tidigast ske vid årsskiftet 2021-2022.

Hotellet kan stå klart cirka år 2023-2024 om allt går enligt den preliminära tidsplanen för byggnation.

Vanliga frågor och svar
Behövs det verkligen fler hotell i Södertälje?

Fastighetsägaren Stadsrum har gjort en analys av behovet av hotell i Södertälje och har sett att det finns en marknad för den typen av hotell som de bygger.

Hur har arbetet med parallella skisser gått till?

Eftersom den här platsen är så viktig för Södertäljeborna så beslutade politiken om parallella skisser skulle tas fram. Detta arbete har skett under detaljplaneprocessen. Tre förslag togs fram av tre olika arkitekter och efter arbete i arbetsgrupp med projektets huvudarkitekt och samhällsbyggnadskontoret valdes ett av förslagen. Efter avstämning med Stadsbyggnadsnämnden kom detta att bli det förslag som förordades och som arkitekten tillsammans med kontoret fortsatte att utveckla. Motiveringen var att detta förslag var mest stadsmässigt och anslöt bäst till platsen och de befintliga byggnaderna. Även volymerna justerades under skissarbetet för att bättre knyta an mot staden.

Varför är hotellet så högt?

Den här platsen är utpekad i Stadskärneprogrammet som lämplig för högt hus och här finns det en politisk vilja att ha en byggnad som utmärker sig och utgör en markering av Södertälje centrum. Byggnaden ska vara ett landmärke i staden. Om det blir ett högt hus i norra delen av stadskärnan kommer dessa fungera som pandang till varandra och markera stadskärnans samt kanalens sträckning.
Vid Luna planeras idag för högre byggnader, vilket gör att denna byggnad inte kommer att bli ensam. Höjden är också ett resultat av det antal hotellrum som behövs för att det ska finnas ekonomisk bäring.
Byggnaden trappas ner mot Maren, vilket innebär att fasaden närmast kajen bara kommer att vara tre våningar hög.
Även fast byggnaden blir hög kommer byggnaden att samspela med staden genom skalor, höjder och materialval. Fasaderna runt om byggnaden ska upplevas som framsidor, så att det egentligen inte ska finnas någon baksida på byggnaden.

Varför ska ni ta bort så mycket av vattenspegeln i Maren?

Vi är tvungna att bredda kajen för att få plats med ett antal viktiga funktioner, både rent tekniskt och säkerhetsmässigt, men också för att kunna skapa liv på platsen. Det behövs utrymme för att människor ska kunna vistas där. Här planeras för uteservering vid restaurangerna och separata sittplatser och gångstråk längs vattnet. Det behöver också finnas plats för räddningsvägar för räddningstjänst samt växter och träd som tar hand om regnvatten. Om vi inte breddar kajen kommer platsen upplevas väldigt trång och det finnas inte plats att skapa fungerande umgängesytor, sittplatser och gångvägar. Ytan framför hotellet är också ett viktigt stråk för att binda samman Marenplan och centrum med Slussholmen.
Något som också är viktigt är att ytan har rätt proportioner mot den nya byggnaden. ”Foten” vid en byggnad måste förhålla sig till byggnadens höjd för att inte upplevas som trång. Att känna att platsen är balanserad med harmonisk är viktigt för att man ska vilja uppehålla sig här.
Anledningen till att vi gör en så stor satsning på Maren är att vi vill skapa en yta där människor kan vistas och trivas. Syftet med att flytta garageinfarten bort från Maren är att det ska finnas plats för folkliv vid Maren. Om vi inte breddar kajen kommer det inte finnas någon plats för människor att vara i bästa söderläge på Maren.

Hotellet kommer att förstöra min favoritplats, Maren!

Vi gör den här satsningen på Maren just för att det ska bli en ännu trevligare plats att vistas på! Fler sittplatser, mer grönska, ny kajpromenad, ny belysning och ny beläggning. Dessutom uteserveringar vid restaurangerna. Maren kommer att tillföras mycket nytt och vi tror att det kommer att bli en ännu mer inbjudande plats än idag.
Självklart kommer det att bli stökigt under några år när det byggs om, men när allt sen är klart kommer man att kunna njuta av Södertälje centrums bästa läge igen.

Hotellet är bara till för besökare, inte för oss Södertäljebor

Det stämmer inte. Både hotellet och Marenplan ska utformas så att det blir en plats för både besökare och Södertäljebor. Maren ska fortsätta vara Södertäljebornas vardagsrum mitt i staden. Hotellet kommer att ha tre restauranger och en evenemangslokal. Marenplan kommer att rustas upp och bli en mer inbjudande plats. Ambitionen är att skapa en plats för folkliv där alla människor kan trivas.

Håller verkligen marken för att bygga ett hotell på den platsen?

Under 2020 har man gjort geotekniska undersökningar som visar hur marken på platsen ser ut. Markförhållandena är inte de enklaste, men exploatören är medveten om detta och kommer att kunna grundlägga sitt hus. Det har skett på andra platser i Sverige som har samma typ av mark.

Jag har hört att Maren sjunker, stämmer det?

Maren är en vik och den sjunker inte. Kajen längs Marenplan är i dåligt skick, men den kommer att bytas ut. Undersökningarna som har gjorts gör att vi tar rätt beslut när det kommer till konstruktion och grundläggningsmetod för den nya kajen.
Vi vet att det är djupt ner till fast botten och därför har vi redan från början med oss kompetenta konstruktörer som kommer att ta fram en lösning som fungerar för dessa förhållanden.

När är hotellet klart?

Detaljplanen kan antas under 2021 och Stadsrums planer är att hotellet kan stå klart 2023-2024.


Hotellet sett från kajpromenaden. Illustration: Fojab

Läs mer

Läs mer om varför kajen behöver breddas

Läs mer om utvecklingen av Maren och Östra delen av stadskärnan

Läs också om planerna att bygga flera nya hotell i Södertälje

Tidigare publicerade nyheter:

2020-05-18: Utredningar pågår för Marenplan

2019-11-28: Clarion ska driva hotellet vid Maren

2018-05-28: Klart för nästa steg i utvecklingen av Södertälje centrum