Mer folkliv vid Maren

Mer folkliv vid Maren! Det är ledordet i arbetet med att förnya Maren och göra den till en attraktiv plats i Södertäljes stadskärna. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning.

Idag begränsas Marenplan av den dominerande serveringsbyggnaden där McDonald’s huserade och infarten till parkeringsgaraget under Kringlan-huset skär av kontakten runt Maren. Platsen upplevs som ödslig och avsides trots dess centrala läge och kulturella målpunkter runtomkring som Hebbevillan, Oktoberteatern, Sagateatern och Strandgalleriet.

Ska bli stadens framsida

Nu ska Maren fräschas upp. Platsen ska bli stadens framsida med folkliv och ett flexibelt torg som ska passa både till vardags och till evenemang med scen. Idag håller inte Maren för alltför stora folksamlingar, då den gamla kajen har en dålig spont. Även torget och bron är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Det politiska målet är att småbåtar ska kunna komma in i inre Maren. Med dagens Marenbro är detta inte möjligt men konsulter kommer att undersöka om detta är görbart med en ny bro.

Maren ska även få ny belysning så att området upplevs som mer trivsamt och tryggt även under dygnets mörka timmar. Förutom Marenplan ska även bryggan belysas. Tillgängligheten ska bli bättre runt Maren och bryggan ska byggas utan hindrande trappor och kanter. Parkeringsplatserna vid Marenplan kommer att tas bort och istället kommer området att få mer grönska, sittplatser och gångstråk. 

Förnyelsen av Maren sker enligt det program som togs fram 2016. Just nu pågår upphandling av konsulter för undersökning och projektering av området.

Fastigheten där McDonalds tidigare låg har fått nya ägare och planarbete pågår för att utreda områdets möjligheter. Fastighetsägaren Stadsrums ambitioner är att bygga hotell och publika verksamheter i bottenplan.

Kringelfestivalen 2012

Slussholmen

Kommunen tar över delar av Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden. När Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss kan kommunen börja anlägga en ny park på Slussholmen, men innan det kan ske måste Slussgatan byggas om. Parkområdet närmare inre Maren kommer bli större om vägen dras närmare sjöfarten.  

Sjöfartsverket bygger gångväg längs med hela kanalen och i samband med det gör de också en ny gångbro över ”blindtarmen” (utloppet från kanalen till Maren). På Lotsudden finns det ambition att ha någon form av offentlig verksamhet, typ café eller restaurang.

Yttre maren

I yttre Maren har kommunen börjat utreda möjligheterna för en ny gästhamnsbyggnad. Bland annat tittar man på att flytta funktionen närmare stan. Man ska också börja titta på möjligheten att bygga bostäder eller andra typer av byggnader på marken runt om dagens gästhamn. Även möjligheterna att lägga till med turbåtar ses över.