Nya bostäder i Brunnsäng/Bergvik

Cirka 40 bostadsrätter i varierande storlekar planerar exploatören Besqab att bygga i Brunnsäng.

Detaljplanen del av Brunnsäng 1:1 (Besqab) antogs den 14 april 2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. 

Besqab, som är exploatör, planerar för 35–40 bostadsrätter i varierande storlekar. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Lekplats och grönytor planeras direkt i anslutning till byggnaden, dessutom planeras en gång- och cykelväg så att allmänheten fortsatt ska kunna ta sig genom området. Markparkering och carports planeras också, samt ett stort antal cykelparkeringsplatser.

I närheten finns både äldreboende och förskola samt Brunnsängs centrum.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. I detta fall handlar det om förtätning i ett befintligt bostadsområde.

Tidplan

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2020.

Under överklagandeperioden inkom 12 överklaganden. Dessa har skickats och hanteras nu av Mark- och miljödomstolen.

Detaljplanen börjar inte att gälla förrän den vinner laga kraft.

Läs mer

Här kan du läsa mer om detaljplanen.