Nya bostäder i norra Saltskog

Stadsdelen Saltskog ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice och trevliga offentliga miljöer. I norra delen av Saltskog planerar kommunen och fyra exploatörer för att inleda planläggning av 500-700 nya bostäder.

Södertälje kommun arbetar med att ta fram strukturplaner över flera områden för att få en bättre helhetsbild av hur bostadsområden kan utvecklas. En av strukturplanerna som tas fram i år är för Mariekälla/Saltskog. Med utgångspunkt i strukturplanen inleder vi nu arbetet med detaljplan för norra Saltskog, även kallat Daldockan.

Saltskog består idag av huvudsakligen hyresrätter i flerbostadshus och en mindre andel äganderätter. Idag har invånarna inom området tillgång till värdefulla grönområden, såsom ravinen Rännilunden och Saltskogsgård, och även närservice i det befintliga Saltskogs centrum.

Under 2016 gick kommunen ut med en markanvisning i norra Saltskog. Norra Saltskog är ett av de första områdena där kommunen tar in flera exploatörer i ett tidigt skede så att de får en helhetsbild över området.

Syftet med att ta in flera exploatörer är att det ska finnas en bra variation av bostadstyper. Det ska finnas både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter i hela området vilket ska göra det möjligt för de boende att flytta inom sitt område.

Förutom ett varierat utbud av bostäder och service, ska naturliga mötesplatser främja gemenskap och tillhörighet. Dessutom ska gång- och cykelstråk utvecklas och förbättras, och området ska inbjuda till upplevelser, lek, aktivitet och rörelse. Målsättningen är att skapa en trygg stadsdel där medborgarna har möjlighet att göra en bostadskarriär, får tillgång till service samt närhet till värdefulla grönområden.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Att bygga ut Saltskog ligger i linje med Södertälje kommuns vilja att förtäta befintliga bostadsområden för att skapa underlag för närservice och närhet till stadskärnan.

Tidsplan

Utbyggnaden av Norra Saltskog består av två etapper. Den 15 juni togs beslut om markanvisningsavtal, det vill säga att det beslutas vilka platser var och en av de fyra exploatörerna kan påbörja bygge när detaljplanerna vinner laga kraft.

Planläggning för första etappen inleds sommaren 2018. Planläggning för etapp två planeras ske under årsskiftet 2019/2020.

Tidigast om tre år beräknas byggstart för de första bostäderna i området.

Läs mer

Strukturplanen för Mariekälla/Saltskog ska vara klar i sommar, läs mer här.  

Markanvisningsavtal har tecknats med tre exploatörer som planerar bygga bostäder i Saltskog.