Nya bostäder i norra Saltskog

Stadsdelen Saltskog ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice och trevliga offentliga miljöer. I norra delen av Saltskog planerar kommunen och fyra exploatörer för att inleda planläggning av 500-700 nya bostäder.

Södertälje kommun arbetar med att ta fram strukturplaner över flera områden för att få en bättre helhetsbild av hur bostadsområden kan utvecklas. Strukturplanen för Mariekälla/Saltskog blev klar hösten 2018. Med utgångspunkt i strukturplanen har vi inlett detaljplanearbete för Norra Saltskog/Daldockan och första steget har varit att ta fram tre övergripande utredningar för dagvatten, trafik och natur som kommer ligga till grund för fortsatt planläggning

Saltskog består idag av huvudsakligen hyresrätter i flerbostadshus och en mindre andel äganderätter. Idag har invånarna inom området tillgång till värdefulla grönområden, såsom ravinen Rännillunden och Saltskog gård, och även närservice i det befintliga Saltskogs centrum.

Under 2016 gick kommunen ut med en markanvisning i norra Saltskog. Norra Saltskog är ett av de första områdena där kommunen tar in flera exploatörer i ett tidigt skede så att de får en helhetsbild över området. Syftet med att ta in flera exploatörer är att det ska finnas en bra variation av bostadstyper. Det ska finnas både bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter i hela området vilket ska göra det möjligt för de boende att flytta inom sitt område.

Förutom ett varierat utbud av bostäder och service, ska naturliga mötesplatser främja gemenskap och tillhörighet. Dessutom ska gång- och cykelstråk utvecklas och förbättras, och området ska inbjuda till upplevelser, lek, aktivitet och rörelse. Målsättningen är att skapa en trygg stadsdel där medborgarna har möjlighet att göra en bostadskarriär, få tillgång till service samt närhet till värdefulla grönområden.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Att bygga ut Saltskog ligger i linje med Södertälje kommuns vilja att förtäta befintliga bostadsområden för att skapa underlag för närservice och närhet till stadskärnan.

Tidplan

Markanvisningsavtal med fyra olika exploatörer beslutades i KS under 2018. Vid markanvisning beslutar man vilka platser var och en av de fyra exploatörerna kan påbörja bygge när detaljplanerna vinner laga kraft.

Planläggning inleddes hösten 2018 med övergripande utredningar, nu ska exploatörerna förfina sina förslag utifrån vad de första utredningarna har visat. Planen förväntas gå ut på samråd under början av 2020.

Läs mer

Strukturplanen för Mariekälla/Saltskog blev klar hösten 2019.

Läs mer om markanvisningsavtalet med de tre första byggherrarna