Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, planerar ByggVesta 67 nya hyresrätter.

Vid Köpmangatan, i kvarteret Garvaren vid foten av Orionkullen, planerar ByggVesta 67 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Huset blir sju våningar högt med handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan samt garage i första våningsplanet. Kvarteret ligger i ett fint parkläge i anslutning till Södertälje kanal.

Köpmangatan kommer att få ett mer sammankopplat levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (Gamla flickskolans gårdsmiljö) kommer att få en mer inramad och bullerfri miljö.

I anslutning till det nya kvarteret och Gamla flickskolan, i Orionkullens södersluttning, planeras ett parkområde för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik.

Tidsplan
Detaljplanen för området vann laga kraft i april 2016 och möjliggjorde projekteringen av dessa centrumnära bostäder. Byggstart är planerad till 2018 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning 2020.

Vill du veta mer?
ByggVesta

Lindarna kan räddas när p-garage anpassas

 

För att kunna påbörja grundläggningen av bostadshuset behöver en spont installeras runt flickskolan. Detta arbete innebär att metallplankor vibreras ned i slänten och förankras bakåt i jorden för att, när arbetet är klart, bilda en vägg (spont) som det går att bygga huset framför. Detta arbete påbörjas och slutförs under hösten.
Parallellt med detta arbete kommer ledningar, som löper inom fastigheten, att flyttas för att förläggas i trottoaren utanför det blivande huset. Detta gäller både ledningar längs med Köpmangatan och ledningar över den forna parkeringsplatsen vid Västra Kanalgatan.

Grundläggning

Så snart spontningen är klar kan grundläggningen påbörjas. Grundläggningen består både av betongkonstruktioner under mark och av den betongplatta som huset ska stå på. Betongarbetena innebär att betongbilar kommer med betongleveranser till platsen. Uppställning av bilarna kommer att ske längs med Köpmangatan samt i backen upp mot Orionkullen.
Grundläggningen beräknas blir klar under kvartal 1 2019.


Resten av huset

Efter grundläggningen kvarstår många moment. Stommen tar ca 6 månader att montera, därefter byggs tak. När huset är tätt kan arbeten med inredningen i huset påbörjas, samtidigt som fasaderna putsas. Under hösten 2020 beräknas de 67 hyreslägenheterna stå klara. I husets bottenvåning kommer det att finnas fyra lokaler, varav en är förberedd för restaurangverksamhet. Lokalerna kommer att hyras ut under projektets gång och ska börja anpassas för respektive hyresgäst i samband med inflyttningen i hyreslägenheterna.

Vilka arbetstider gäller?

Arbetstiderna kommer att vara kl 07–18 på vardagar och kl 08-16 på helger. För transporter gäller att de kommer vardagar kl 7-16.

Kontakta byggherren

Undrar du över något eller vill ha information om vad som händer på bygget, så kontakta ByggVesta på info@byggvesta.se Information finns även på byggvesta.se

Under vecka 43 upptäcktes det sprickor i fasaden på Gamla flickskolan. Dessa har uppstått som följd av vibrationerna av det spontningsarbete som ByggVesta genomfört under sitt markarbete på fastigheten Orion 1.

I riskbedömningen har man satt ett lågt gränsvärde för hur mycket det får vibrera av byggnadsarbetena. Man har alltså tagit hänsyn till byggnadens ålder och att den är K-märkt.

ByggVesta har haft kontinuerlig koll på effekten av vibrationerna genom mätningspunkter i fasaden. När nivån kom upp till gränsvärdet avbröt de sitt arbete.

Resterande del av spontarbetet ska ByggVesta utföra med en metod som förväntas vibrera mindre. Detta medför tyvärr en del störande ljud under kommande veckor.

ByggVesta kommer att stå för kostnaden för de skador som uppkommer på grund av deras arbeten. Det är inget ovanligt att sättningar uppstår i närliggande byggnader vid denna typ av arbete och byggnaderna är besiktigade innan byggnadsarbetena inletts för att säkerställa vilka eventuella skador som uppkommit på grund av markarbetena och vilka skador som funnits sedan tidigare.