Nya hyresrätter i stadskärnan

Vid foten av Orionkullen, i centrala Södertälje, planerar ByggVesta 67 nya hyresrätter.

Vid Köpmangatan, i kvarteret Garvaren vid foten av Orionkullen, planerar ByggVesta 67 hyresrätter i storlekarna 1-5 rok. Huset blir sju våningar högt med handel och verksamheter i gatuplan mot Köpmangatan samt garage i första våningsplanet. Kvarteret ligger i ett fint parkläge i anslutning till Södertälje kanal.

Köpmangatan kommer att få ett mer sammankopplat levande stadsrum med ny bebyggelse som ersätter stödmuren i kullen. Parkeringsplatsen ersätts av en torgyta som kommer att förstärka Garvaregatans funktion som tvärstråk. Toppen av kullen (Gamla flickskolans gårdsmiljö) kommer att få en mer inramad och bullerfri miljö.

I anslutning till det nya kvarteret och Gamla flickskolan, i Orionkullens södersluttning, planeras ett parkområde för att knyta samman kanalens grönområde och Vänortsparken vid Hebbevillan.

Södertälje växer
Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2035 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fler människor kan bo nära kanalen, centrum och kollektivtrafik.

Tidplan
Detaljplanen för området vann laga kraft i april 2016 och möjliggjorde projekteringen av dessa centrumnära bostäder. Byggstart är planerad till 2018 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning 2020.

Vad händer nu?
Efter att ByggVesta erhållit marklov hösten 2017 har nu saneringen av marken börjats för den delen av Orionkullen som är planerad för bostäder. Marksaneringen innebär urschaktning och bortforsling av förorenade massor till deponi. Marken innehåller arsenik och kvicksilver som behövs tas bort så att byggnation av bostäder blir möjlig. Ny provtagning av marken kommer att ske när man schaktat ned till rätt nivå. Schaktningsarbetet innebär ingen risk för varken för dem som jobbar med schaktningen eller allmänheten som vistas i området.

En förutsättning för byggnationen innebär att  sex av de åtta lindar som finns i anslutning till Gamla flickskolan kommer att tas bort. Två av lindarna har goda förutsättningar att kunna bevaras på sin plats.

Vill du veta mer?
ByggVesta

 

Lindarna på Orionkullen måste tas bort för att möjliggöra byggnationen av det flerbostadshus som ska stå färdigt år 2020. Att försöka flytta lindarna till en annan plats är mycket kostsamt och chansen att de överlever är mycket liten.

I samband med att detaljplanen fastställdes. Den vann laga kraft 2016, därefter går inte detaljplaner att överklaga.  

Två av de åtta träden planerar byggföretaget ByggVesta att lämna orörda på sin nuvarande plats på den södra sidan av Orionkullen. Förhoppningen finns att dessa två lindars rötter inte ska beröras så mycket av åtgärderna på tomten. I dagsläget vet man dock inte exakt hur rötterna breder ut sig under dessa två träd och överlevnad kan därför inte garanteras. De övriga sex lindarna kommer att tas ner och en del av stammarna skänks till en konstförening som hörde av sig till kommunen.

Om tillstånd ges för en åtgärd som skadar naturvärdena i ett skyddat område, kan man villkora om att den som fått tillståndet kompenserar skadan som görs på miljön.

Pengarna kommer att återinvesteras i en ny park på Orionkullen. Det är avtalat att kompensation ska gå till att ersätta den förlorade grönmassan hos de avverkade träden.

Träden kan inte stå kvar på sin nuvarande plats på grund av det korta avståndet till det nya huset. Den schaktning på området som måste göras för att grundläggning av huset ska kunna ske gör att lindarna inte kan bevaras.

För att utreda om lindarna skulle kunna flyttas har man tagit kontakt med en av Sveriges främsta trädexperter, som säger att det är svårt och därför mycket kostsamt att flytta lindarna. Detta beror på att det är extra svårt att förutspå rotutbredningen när träden har en slänt på ena sidan och en hårdgjord yta på andra sidan. Dessutom växer de i sandig mark vilket gör att det blir svårt få med sig en rotklump som inte faller isär. Extra åtgärder hade behövt vidtagas och flytten hade därför inneburit mycket höga kostnader och tyvärr skulle risk finnas att de ändå inte hade överlevt en flytt.  

Vad händer nu?
Första steget i utbyggnaden av kvarteret kommer att vara marksanering och nedtagning av de lindar som inte kommer att kunna bevaras.  Detta sker när ByggVesta erhållit startbesked från kommunen, vilket tidigast sker den 19 februari. Innan dess kommer de två lindar som ByggVesta ska försöka att bevara att täckas in och en bodetablering kommer att monteras. Marksaneringen avslutas med provtagning av området så att man säkerställer att föroreningarna är borta.

Stabilisering av Orionkullen
När marksaneringen är genomförd väntar mer schaktning av området och stabilisering av Orionkullens slänt. När grävning sker i slänten nära Gamla Flickskolan behöver man säkerställa att byggnaden inte påverkas negativt, detta görs genom att marken stabiliseras med hjälp av jordspikning som är ett skonsamt sätt att skydda slänten. Det går till på så sätt att man etappvis gräver ut slänten och installerar ett jordnät som sedan sprutas med betong. Därefter trycks eller borras jordspikar in i slänten och injekteras med betong.

Vår & sommar: Schaktning och grundläggning
Under våren och sommaren kommer mer schaktning att genomföras och grundläggning att påbörjas.  Under schaktningsperioden kommer cirka tio lastbilar per dag lämna området. Grundläggningen av konstruktioner under mark påbörjas preliminärt under april månad och därefter tar gjutning av betongplattan som huset ska stå på vid. Alla betongarbeten innebär att betongbilar kommer med betongleveranser till platsen. Uppställning av bilarna kommer att ske längs Köpmangatan samt i backen upp mot Orionkullen.

Hösten 2018: Husets stomme monteras
Med en beräknad start i september 2018 och ca ett halvår framåt monteras husets stomme. Innan detta kan ske kommer en lyftkran att monteras på området. Stommontaget innebär att lastbilar med prefabricerade betongelement anländer till platsen för att där monteras. Arbetena kommer att bedrivas kl 07-17 på vardagar samt kl 8-16 på lördagar. När stommen kommit upp i tillräcklig höjd kommer man att börja återfylla Orionkullens slänt med jord upp till överenskommen nivå för den nya gården.

Vår 2019: Tak och fasad
Så snart stommen är rest kommer tak- och fasadarbeten att påbörjas. En ställning kommer att monteras kring hela huset för att fasaden ska kunna putsas. Preliminärt sker detta med start i februari 2019 och avslut till semestern.

Höst 2019-2020: Finplanering
De arbeten som syftar till att iordningsställa marken kring huset kallas finplanering. För detta område så innebär det att färdigställa husets gård som är belägen på baksidan av huset, samt återställa marken som vetter upp mot Orionkullen. Även den yta som vi tagit i anspråk längs Köpmangatan återställs under denna tid. Arbetena beräknas pågå från semester 2019 till årsskiftet 2019/2020. 

Invändiga arbeten
Parallellt med de utvändiga arbetena sker färdigställande av lägenheterna invändigt. Det innebär allt från rördragningar för el, ventilation och avlopp till byggande av innerväggar och badrum, målning och montage av kök. Dessa arbeten pågår från semestern 2019 till februari 2020 och medför en del transporter till byggarbetsplatsen.

Vårvinter 2020: Inflyttning
Under vårvintern 2020 beräknas de 67 hyreslägenheterna stå klara. I husets bottenvåning kommer det att finnas fyra lokaler, varav en är förberedd för restaurangverksamhet. Lokalerna kommer att hyras ut under projektets gång och ska börja anpassas för respektive hyresgäst i samband med inflyttningen av hyreslägenheterna.