Nyköpingsvägen utreds i förstudie

Södertälje kommun arbetar med en förstudie för Nyköpingsvägen invid Södertälje C. Arbetet ska visa hur Nyköpingsvägen kan omvandlas till en mer stadsmässig gata och attraktiv stadsmiljö.

Utredningsområdet omfattar båda sidor av Nyköpingsvägen, från Järnagatan ner till Hertig Carls väg med anslutande kvarter. Resultatet kommer ligga till grund till efterföljande detaljplanering, krav vid markanvisningar och ombyggnation av gatumiljön.

Stadsmässigheten stärks

Redan 2010 antog kommunfullmäktige stadsutvecklingsprogrammet ”Södertälje stadskärna 2009–2029 – program för en hållbar stadsutveckling”. Enligt programmet ska stadsmässigheten stärkas genom en omvandling av Nyköpingsvägen. Området ska kompletteras med ny bebyggelse och fler offentliga rum av hög kvalitet. Många nya bostäder, kontor, verksamheter och en större parkeringsanläggning för besökare till stadskärnan ska tillkomma.

Trivsamma miljöer

Planeringen ska bidra till att området blir en attraktiv och hållbar stadsmiljö som uppfattas som Södertäljes stadskärna. Utformning av nya kvarter ska bidra till trivsamma stadsrum, vacker stadsbild, robusta byggnadskroppar som fungerar väl som bostäder och lokaler för fastighetsutvecklare på marknaden. Förstudien ska föreslå utformning av allmän plats med målet att forma behagliga stadsrum som är ekonomiskt genomförbara och fungerar väl att underhålla. Arbetet bygger vidare på intentioner från stadskärneprogrammet och samordnas med andra kringliggande pågående projekt.

Viktiga frågor i arbetet är bland annat Nyköpingsvägens kapacitet, hanteringen av buller och att möjliggöra en etappvis utbyggnad. Till hjälp har kommunen upphandlat Andersson Arfwedson Arkitekter. Flera olika kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, trafik, dagvatten, konstruktion och exploatering medverkar i arbetet.

Tidsplan

Målsättningen är att arbetet ska slutföras till slutet av 2018.

Den vita streckade linjen visar det område som hör till projektet: