Nytt bostadsområde i Kallfors, Järna

skiss på hur nya bostäderna ska se ut

Ett nytt bostadsområde ska byggas i Kallfors, Järna – Norra Myrstugan med cirka 120 bostäder.

BoKlok planerar att bygga flerbostadshus i två och fyra våningar, parhus samt radhus i två våningar.

Detaljplanen för del av Kallfors 1:4 m.fl. (Norra Myrstugan) antogs den 13 oktober och vann laga kraft 6 november 2020. Detaljplanen möjliggör för bostäder i blandad bebyggelseform och en ny kommunal genomfartsväg med gång- och cykelbana från Tvetavägen genom planområdet och vidare mot östra Kallfors. Vid nya korsningen kommer det att finnas busshållplatser med möjlighet till cykelparkering.

Området har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden med bebyggelse i mindre skala och intima gaturum. Innanför flerfamiljshusen skapas gårdar med plats för sittbänkar, odling eller lekmöjligheter för barn. Utformningen och färgsättningen av husen anpassas till 1700-talsgården Kallfors.


Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.


Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om detaljplanen