Värdshus med hotell på Torekällberget föreslås i ny detaljplan

Nu finns det förslag på en ny detaljplan för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget, den plats där värdshuset som brann ner 2016 tidigare låg. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön.

På den plats där värdshuset på Torekällberget tidigare stod undersöker nu kommunen möjligheten att bygga ett nytt besökshotell med 100-125 hotellrum. De nya fastighetsägarna Qetar vill bygga ett nytt värdshus med möjlighet till övernattning. För att detta ska vara möjligt behövs en ny detaljplan som tillåter hotell- och restaurangverksamhet.

Illustration: Kjellander Sjöberg

En modern byggnad med historiska referenser

Det nya hotellet föreslås ligga precis intill Torekällbergets friluftsmuseum, ett populärt besöksmål som berättar om Södertäljes 1800-talshistoria. Området har en unik karaktär och den nya hotellbyggnaden ska ta hänsyn till platsens kulturvärden och bygga vidare på historien.

Tomten ligger vid den del av Torekällberget som representerar stadens möte med landet och med Promenadparken och Camitzka trädgården som närmsta grannar. Byggnaderna som hörde till originalmiljöerna, Badinrättningen och Camitzka villan, har tyvärr gått förlorade, men den nya hotellbyggnaden är inspirerad av dessa byggnader i sin gestaltning. Ett exempel är den gamla moriska badinrättningens arkad och veranda som har fått bli inspiration till den delen av värdshuset som vetter mot Promenadparken.

Med den nya hotellbyggnaden som fondmotiv får både Camitzka trädgården och Promenadparken, som har Badparken som förebild, en kontext som bättre stämmer överens med hur det såg ut i Södertälje under sekelskiftet. Torekällberget får ett nytt lager i sin berättelse som bygger på det sena 1800-talets blomstrande hotell- och besöksnäring.

Byggnaden anpassas i höjd och färg för att passa in i området. Den bryts ner i volymer och har olika antal våningsplan.

Illustration: Kjellander Sjöberg

En ny mötesplats i Södertälje

Hotellet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och skapa en ny levande mötesplats. Det ska vara en knutpunkt mellan staden Södertälje och Torekällbergets friluftsmuseum. I entrévåningen planeras en restaurang som kan nyttjas både av hotellets och muséets gäster, samt av Södertäljeborna. Förslaget har tagit avstamp i platsens historia med ambition att återskapa en del av det folkliv som präglade Södertälje under Badortsepoken, då både besökare utifrån och Södertäljebor samlades runt mat och dryck vid Badparken.

Hotellet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och skapa en ny levande mötesplats i staden och ska vara en knutpunkt mellan staden Södertälje och Torekällbergets friluftsmuseum. I entrévåningen planeras därför en restaurang som kan nyttjas både av hotellets och friluftsmuseets gäster samt av resten av Södertäljeborna.

Väderkvarnen kommer fortsätta vara ett viktigt landmärke i staden och därför anpassas byggnaden i höjd och färg. Utsiktsplatsen bredvid väderkvarnen kommer att bevaras och rustas upp. 

Filmen nedan presenterar projektet och förklarar tanken bakom utformningen av planförslaget.

Vad händer nu?

Detaljplanen var ute på samråd under sju veckor, 30 nov-15 jan, och alla planhandlingar och utredningar finns på kommunens hemsida. Här hittar du även mer information om planprocessen. Nu går planprocessen in i granskningsskedet.

Vanliga frågor och svar
Varför ska det byggas hotell just på Torekällberget?

Det gamla värdshuset brann ner 2016 och platsen har varit tom sedan dess. De nya fastighetsägarna vill bygga vidare på värdshusidén, men för att få ekonomisk bäring har de adderat ett mindre antal hotellrum, 100-125 st. Det ska vara ett så kallat besökshotell, alltså att de som besöker friluftsmuséet och restaurangen också kan sova över. Tanken är att det fortfarande ska vara ett öppet och publikt område, och att nedre plan med restaurang och café ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Byggnaden ska genom sin utformning smälta in i resten av området. 

Behövs det verkligen fler hotell i Södertälje?

Ja. Under vardagarna (ej i coronatider dock) är det svårt att hitta lediga hotellnätter för de som kommer till Södertälje för att arbeta för de större industriföretagen. Istället slussas deras långväga gäster till Stockholm. Vi vill behålla besökarna i Södertälje så att de även handlar och äter i centrum, och besöker andra platser i kommunen.

Hotellet kommer att förstöra den vackra kulturmiljön på Torekällberget!

Byggnaden är gestaltad så att den ska passa in i miljön, genom träfasader, glasveranda mot parken, stengrund, brutna tak och lägre våningsantal mot muséet. Inspiration är hämtad från äldre Södertäljebyggnader och byggnaden ska tillföra platsen ett historiskt värde. Mycket arbete har lagts på detta moment, att byggnaden historiskt ska passa in i området.

Hur kan kommunen tillåta detta bygge?

Marken är privatägd och såldes efter branden av värdshuset 2016. De nya fastighetsägarna vill bygga ett hotell och kommunen tar nu fram en förändrad detaljplan efter att fastighetsägarna beviljats positivt planbesked för att testa möjligheten för hotell på platsen. Detaljplanen är inte färdig och det som finns i samrådsförslaget kommer att bearbetas, därefter granskas och därefter bearbetas igen. Först när detaljplanen vunnit laga kraft är förslaget och skisserna de som godkänts.

Kommer det att bli mycket trafik på Torekällberget som stör museiverksamheten?

Parkering planeras nedanför Kvarnbacken och de flesta besökare kommer parkera där och sedan gå upp till hotellet. Utanför hotellet kommer det finnas ett entrétorg med en vändplan, så det är möjligt för motorfordon att köra upp till Torekällberget men det är främst till för att nå parkering för rörelsehindrade samt varutransport och sophantering för hotellet.

Hotellet är mycket större än resten av husen på Torekällberget!

Hotellet kommer ha en större skala än befintliga byggnader vilket är nödvändigt för verksamheten. Byggnaden är gestaltad för att den ska upplevas mindre genom att jobba med att dela upp den i olika volymer och med varierande tak- och fasadutformning. Mot kvarnen och promenadparken är byggnaden lägre.

Kommer eftermiddagssolen för oss som bor nedanför berget försvinna tidigare med ett höghus på berget? Kommer ljudnivån att öka?

En solstudie har gjorts för projektet som visar att det främst är närområdet och utsiktsplatsen som kommer skuggas (se sid 32-35 i planbeskrivningen). Ingen bullerutredning har gjorts ännu utan kommer utredas i nästa skede. En första bedömning har gjorts att bullerpåverkan kommer vara liten.

Hur säkerställs att brandkåren har framkomlighet till hotellet?

Planförslaget är framtaget med hänsyn till att brandkåren ska kunna komma fram till hotellet och befintlig infrastruktur medger detta. För att säkerställa framkomligheten har kommunen kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund, som även är remissinstans för detaljplanen (tar del av förslaget och kommer med synpunkter). Specifika tekniska detaljer  går inte att styra i detaljplan men kommer att studeras vid framtida projektering av hotellet.

Vilka krav ställs i detaljplanen gällande sophantering och transporter så det inte blir en baksida med massa containrar vid kvarnen?

Inga containrar eller andra sopkärl kommer att finnas på kommunens mark, all sophantering kommer hanteras på hotellets fastighet. Hotellets utformning ska passa in i den kulturhistoriska kontexten på Torekällberget, det gäller även hur man gestaltar och hanterar dessa frågor. Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vändplanen har dimensionerats för sopbilar så att detta kommer ske trafiksäkert.

Hur säkerställer man att sopor från hotellet inte innebär ökade problem med råttor?

Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vid framtida projektering av hotellet kommer tekniska frågor att studeras, t.ex. hur man håller borta råttor.

Kommer man ställa krav på att hotellet ska erbjuda hyrcyklar och även att parkeringen för dessa ska rymmas inom hotellets mark?

Till samråd har cykelparkering inte studerats och därför har inte frågan gällande hyrcyklar diskuterats. Detta kommer göras innan granskning.

Kommer kommunen att rusta upp de områden som pekas ut i trafikutredningen t.ex. trottoar upp till hotellet, trappor till badparken eller anpassning av busshållsplatsen?

Detta kommer inte göras som en del av denna detaljplan. Det som planeras är en upprustning av utsiktsplatsen samt vändplanen.

Var kommer nya hotellets turistbussar att parkera?

Det återstår vissa frågor gällande parkering och det är inte klart vart turistbussar kommer parkera. Detta kommer studeras inför granskning.

Kommer det nya hotellet påverka djuren på friluftsmuseet?

Djuren kommer kunna finnas kvar på Torekällberget i samma utsträckning och på samma plats som idag. För att förhindra problem gällande lukt och dylikt kommer t.ex. ventilationen för hotellet att ske bort från djurhagarna.

Kommer hotellets placering att påverka Torekällbergets möjligheter att ta entre, att fortsätta ha området stängt nattetid?

Museet kommer kunna fortsätta ta entré och stänga området under natten.

Jag vill att kommunen gör detaljplaner utifrån vad som passar på platsen istället för vad byggherrar tycker är mest ekonomiskt. Kan ni göra om detljplanen så mindre av tomtens yta får bebyggas och att antalet våningar/maxhöjd sänks?

En viktig förutsättning för kommunen är att hotellet ska passa in på platsen och anpassas efter de kulturhistoriska värdena. Detta behöver dock ske i balans med en fungerande verksamhet som är ekonomiskt hållbar. Planförslaget är inte färdigt utan kommer att anpassas efter de synpunkter som kommer in under samråd och sedan igen efter granskning, så detaljplanen kan komma att förändras.

Kommer det att byggas ny parkeringplats eftersom den befintliga ofta är full vid evenemang?

Parkering för hotellet ska läggas i närområdet och planeras samordnas med befintliga parkeringar. Några få tillgängliga parkeringar kommer byggas intill hotellet, annars planeras inga nya parkeringsplatser. Den trafikutredning som gjorts för projektet visar att det endast är några få dagar där parkeringen nedanför Kvarnbacken inte fyller både hotellets och museets behov. Frågan om parkering är dock inte helt färdigutredd i detta skede.

Hur kommer föreslagen byggnad gagna södertäljeborna? Varför anser man att människor bara kan samlas kring mat och dryck?

Södertäljeborna kommer få en ny mötesplats i och med den öppna entrévåningen med restaurang/cafe som ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Den funktionen har länge funnits på platsen, men som försvann när det tidigare värdshuset brann ner 2016.

Hur ska människor som jobbar hemifrån stå ut med bullret som ett eventuellt bygge kommer orsaka?

I detta skede har man inte börjat studera hur själva bygget kommer gå till, det är inte heller något man styr i detaljplaner. Vid bygget kommer man försöka minimera störningar, men oberoende på vad som byggs så går buller tyvärr ej att helt undvika. Detta är dock  under en begränsad period. Buller från själva hotellverksamheten kommer studeras inför granskning.

Hur lämnar man synpunkter på förslaget?

Om du vill lämna in synpunkter så ska du skicka in dem till sbk.plan@sodertalje.se eller posta till: Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret, planenheten, 151 89 Södertälje.

Är byggnadskommiten styrd av privata intressenter?

Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren vill bygga hotell. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har gett positivt planbesked att testa möjligheterna på platsen, vilket nu samhällsbyggnadskontoret arbetar med i framtagandet av en ny detaljplan.

Läs mer 

Läs mer om att flera hotell kan byggas i Södertälje