Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor.

Området har pekats ut i RUFS (Regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen) 2010 och RUFS 2050 som ett viktigt läge för ett utvecklat logistikcentrum i Stockholm läns södra delar.

På Södertäljes sida om kommungränsen heter området Almnäs och på Nykvarn kommuns sida heter området Mörby. Tanken är att dessa delar gemensamt bildar Stockholm Syd.

Området ligger strategiskt med E20 i direkt anslutning och inte långt ifrån E4 och Södertälje hamn, samt 50 minuter från Skavsta flygplats. Även Svealandsbanan går genom området. Det finns planer på att ansluta stickspår till området samt en kombiterminal.

I området finns också utrymme för annan verksamhet, både kontor och industri.

Bakgrund

Almnäs är ett före detta militärområde, ett ingenjörsregemente. Militären fanns här från 1960-talet tills de sista verksamheterna lämnade 2004. Här låg Försvarsmaktens internationella centrum samt försvarets FN-skola. Militärens gamla kanslibyggnad finns kvar, liksom kasernbyggnader, restaurangbyggnad, idrottshall etc.

2010 påbörjades arbetet med att förvandla Almnäs till ett stort logistikcenter. Då drevs det främst av Telgebolagen. 2012 fick Södertälje kommun ta en större roll och 2014 slöts ett samverkansavtal mellan Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Kilenkrysset, Peab och Smedbergs. Sedan 2018 har Catena gått in som ny part i ett nytt samverkansavtal och sedan januari 2020 har Peab gått ur.

2011 började kommunen arbeta med ett planprogram för Almnäsområdet som godkändes 2013. Syftet med programmet var att översiktligt utreda förutsättningarna och konsekvenserna av företagsetableringar samt bostäder i området. 2014 fattades beslut om att utöka planuppdraget till att omfatta även marken söder om Svealandsbanan. Det finns fyra detaljplaner i området som vunnit laga kraft och två är just nu under arbete. Ytterligare en är vilande. 

En gång- och cykelväg mellan Södertälje och Nykvarn genom området färdigställdes under november 2020. 

Vad händer nu?

Utbyggnad av gator samt vatten och avlopp är igång.

Vi har två pågående detaljplaner i området samt en som är pausad. Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Vekan) har nyligen varit på samråd och vi arbetar just nu med att justera förslaget utifrån inkomna synpunkter, uppdatera utredningar och bemöta synpunkterna. I den planen har vi två större ytor för industrimark, 5 respektive 8 hektar. Kommunen äger all mark inom planområdet.

Den andra pågående detaljplanen är del av Jumsta 3:1 och del av Tveta-Valsta 4:1 (Jumsta). Den planen är i ett tidigare skede där vi nyligen blivit färdiga med ett antal natur- och artinventeringar, nu fortsätter arbetet med att försöka få till exploaterbar mark. Här arbetar kommunen gemensamt med en privat markägare för att ta fram en detaljplan för att utveckla verksamhetsområdet. Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och är den första detaljplanen inom Almnäs som påbörjas söder om järnvägen.

Detaljplanen del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) är pausad sedan ett tag tillbaka.

Alla pågående detaljplaner i Almnäs har samma inriktning på industri och logistik som de redan laga kraftvunna detaljplanerna i Almnäs.

Läs mer

Läs mer och följ arbetet på Stockholms syds hemsida.

Här kan du se film om företag som etablerat sig i Stockholm syd-området: 

Tidigare nyheter: 

2021-10-01: Midaq etablerar sig i Almnäs

2021-09-03: Budbee etablerar sig i Almnäs

2019-09-13: Schenker etablerar transport- och logistikverksamhet i Stockholm syd