Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det område i Almnäs och Mörby som ska bli 1000 hektar industri, logistik och kontor.

Området har pekats ut i RUFS (Regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen) 2010 och RUFS 2050 som ett viktigt läge för ett utvecklat logistikcentrum i Stockholm läns södra delar.

På Södertäljes sida om kommungränsen heter området Almnäs och på Nykvarn kommuns sida heter området Mörby. Tanken är att dessa delar gemensamt bildar Stockholm Syd.

Området ligger strategiskt med E20 i direkt anslutning och inte långt ifrån E4 och Södertälje hamn, samt 50 minuter från Skavsta flygplats. Även Svealandsbanan går genom området. Det finns planer på att ansluta stickspår till området samt en kombiterminal.

I området finns också utrymme för annan verksamhet, både kontor och industri.

Bakgrund

Almnäs är ett före detta militärområde, ett ingenjörsregemente. Militären fanns här från 1960-talet tills de sista verksamheterna lämnade 2004. Här låg Försvarsmaktens internationella centrum samt försvarets FN-skola. Militärens gamla kanslibyggnad finns kvar, liksom kasernbyggnader, restaurangbyggnad, idrottshall etc.

2010 påbörjades arbetet med att förvandla Almnäs till ett stort logistikcenter. Då drevs det främst av Telgebolagen. 2012 fick Södertälje kommun ta en större roll och 2014 slöts ett samverkansavtal mellan Södertälje kommun, Nykvarns kommun, Kilenkrysset, Peab och Smedbergs. Sedan 2018 har Catena gått in som ny part i ett nytt samverkansavtal och sedan januari 2020 har Peab gått ur.

2011 började kommunen arbeta med ett planprogram för Almnäsområdet som godkändes 2013. Syftet med programmet var att översiktligt utreda förutsättningarna och konsekvenserna av företagsetableringar samt bostäder i området. 2014 fattades beslut om att utöka planuppdraget till att omfatta även marken söder om Svealandsbanan. Det finns tre detaljplaner i området som vunnit laga kraft och en detaljplan för Almnäsberget är just nu under arbete.

Vad händer nu?

Framöver kommer Södertälje och Nykvarns kommun att bygga en gång- och cykelväg på gamla banvallen vilket möjliggör för Nykvarn- och Södertäljebor att ta sig igenom området till fots eller på cykel. Projektering för gata samt vatten och avlopp pågår. Just nu pågår även ett arbete med att städa upp området från olovlig dumpning av bland annat byggmaterial. Kommunen gör också åtgärder för att förhindra fortsatt olovlig dumpning och ska röja sly och riva äldre byggnader.

Det internationella logistikföretaget Schenker etablerar transport- och logistikverksamhet i Stockholm syd. Under Kommunfullmäktiges sammanträde 10 februari 2020 beslutade man att godkänna köpeavtalet på 12 hektar mark mellan Södertälje kommun och Schenker. Omfattningen av Schenkers etablering inkluderar en anläggning på 14 400 m2 som består av kontor och terminalyta för hantering av såväl gods som paket från och till leverantörer över hela världen. 14 april vann detaljplanen laga kraft.

Detaljplanen för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget) ska delas upp i två detaljplaner, i syfte att få fram färdig detaljplanerad mark snabbare. Den norra och östra delen av detaljplanen kallas nu för Vekan.

Södertälje kommun har fått positivt planbesked för delar av fastigheterna Jumsta 3:1 och Tveta-Valsta 4:1 (detaljplan Jumsta). Här arbetar kommunen gemensamt med en privat markägare för att ta fram en detaljplan för att utveckla verksamhetsområdet. Planområdet ligger söder om Svealandsbanan och är den första detaljplanen inom Almnäs som påbörjas söder om järnvägen. 

Läs mer och följ arbetet på Stockholms syds hemsida.