Utveckling av Moraån

Dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas. Ett förslag kommer att tas fram under 2018, vilket ska visa vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra för svagsimmande fisk att ta sig uppför Moraån, samtidigt som den kulturhistoriska miljön ska bevaras.

Hur dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas har varit en omdiskuterad fråga i många år. Dammarna, som byggts upp i omgångar, har höga naturvärden och kulturhistorisk betydelse. Det finns stora intressen i att bevara miljön som den är. Men samtidigt hindrar fördämningarna svagsimmande fisk att passera genom ån på grund av de höga nivåskillnaderna. Den fisktrappa som tidigare byggts har visat sig fungera dåligt.

Under 2017 fick Södertälje kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen om att söka tillstånd för att åtgärda Järnadammen så att fisk och andra levande organismer kan ta sig uppför ån. Det innebär att kommunen är skyldig att göra ändringar så att fisken kan ta sig förbi.


Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att försöka hitta en lösning som inte bara möjliggör för svagsimmande fisk att passera, utan också bevarar och utvecklar den kulturhistoriskt och för rekreationen viktiga miljön med damm, vattenspegel och vattennivå.

Senast den 18 december 2018 ska Södertälje kommun ha sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen om att utföra de åtgärder som bäst löser problemen. Arbetet med att ta fram ett förslag till lösning kommer att ske i dialog med politiker, medborgare, föreningar och företag.


Förutom att förbättra för fiskarna, är målet är att så mycket som möjligt av dammarna ska bevaras, samtidigt som ambitionen finns att göra Moraån mer tillgänglig för besökare. En konsult kommer under året att ta fram ett förslag på hur Moraån kan åtgärdas.

Den 12 juni 2018 genomfördes ett dialogmöte i Järna med cirka 150 deltagande invånare. Här kan du läsa sammanställningen av dialogmötet.

Här kan du läsa Kommunstyrelsens beslut om att utveckla Moraån (§270, sid 36)