Utveckling av Moraån

Dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas. Arbetet med att ta fram ett förslag har pågått under 2018 och fortsätter under 2019. Förslaget ska visa vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra för svagsimmande fisk att ta sig uppför Moraån, samtidigt som den kulturhistoriska miljön ska bevaras.

Hur dammarna i Moraån i Järna ska utvecklas har varit en omdiskuterad fråga i många år. Dammarna, som byggts upp i omgångar, har höga naturvärden och kulturhistorisk betydelse. Det finns stora intressen i att bevara miljön som den är. Men samtidigt hindrar fördämningarna svagsimmande fisk att passera genom ån på grund av de höga nivåskillnaderna. Den fisktrappa som tidigare byggts har visat sig fungera dåligt.

Under 2017 fick Södertälje kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen om att söka tillstånd för att åtgärda Järnadammen så att fisk och andra levande organismer kan ta sig uppför ån. Det innebär att kommunen är skyldig att göra ändringar så att fisken kan ta sig förbi.


Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 att försöka hitta en lösning som inte bara möjliggör för svagsimmande fisk att passera, utan också bevarar och utvecklar den kulturhistoriskt och för rekreationen viktiga miljön med damm, vattenspegel och vattennivå.

Södertälje kommun kommer att behöva söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att utföra de åtgärder som bäst löser problemen. Arbetet med att ta fram ett förslag till lösning sker i dialog med politiker, medborgare, föreningar och företag.


Förutom att förbättra för fiskarna, är ambitionen att så mycket som möjligt av dammarna ska bevaras, samtidigt som man vill göra Moraån mer tillgänglig för besökare. 

Den 12 juni 2018 genomfördes ett dialogmöte i Järna med cirka 150 deltagande invånare. Här kan du läsa sammanställningen av dialogmötet.

Här kan du läsa Kommunstyrelsens beslut om att utveckla Moraån (§270, sid 36)

Kartan nedan visar det ungefärliga avgränsningsområdet i Moraån i detta projekt. Detta är huvudutredningsområdet. Dock kommer eventuella konsekvenser både upp- och nedströms också beaktas i utredningen.

Uppdatering 19/8 2019

En lagändring som berör äldre dammanläggningar genomfördes 1 januari 2019. Enligt den bedömer kommunen att dammen har tillstånd i sin nuvarande utformning, genom så kallad ”urminnes hävd” (vilket innebär att anläggningen och verksamheten ska ha funnits på platsen sedan cirka 1880 i huvudsakligen samma utformning som idag).  Det innebär att kravet på en fullständig utrivning av dammanläggingen inte längre är aktuellt.