Ny gång- och cykelväg längs Gröndalsvägen och Erikshällsgatan

Vi anlägger nya gång- och cykelbanor längs med Gröndalsvägen och Erikshällsgatan. Busshållplatser ska tillgänglighetsanpassas, det vill säga att kantstenens höjd anpassas i förhållande till bussens instegshöjd. Även plattorna vid busshållplatsen kommer att bli kontrastrika och kännbara för synskadade.

Arbetet är en del i vår strävan att nå nollvisionen – att öka säkerheten så att inga människor dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Genom att ha ett sammanhållet gång- och cykelnät ökar vi säkerheten och framkomligheten för våra medborgare.

Prioritering av trafikslagen

Södertälje växer och vi blir allt fler som ska samsas om utrymmet. Vi vill skapa en trivsam miljö för dem som rör sig, bor och är verksamma i staden, därför arbetar vi med att minska fordonstrafiken. Vi prioriterar trafikslagen i följande ordning – gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan kollektivtrafik och biltrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Vem anlägger?

Södertälje kommun ansvarar för anläggningen av gång- och cykelbanan.

Tidsplan

Klart 2018.

Vill du veta mer?

Information om cykelplan, cykelhänvisningsplan och annat intressant om cykelfrågor hittar du under trafik och resande.