Vi bygger om Köpmangatan

Vad

Längs Orionkullens fot sträcker sig Köpmangatan. Köpmangatan är en viktig nod för gång-, cykel och kollektivtrafik. Planeringen för att ta fram bygghandlingar för att bygga om Köpmangatan och andra gator i området startade 2016 och fortsätter under 2017. Köpmangatan ska få mer stadskänsla, vilket bostadshuset och butikerna ska bidra till.

Varför

Södertälje växer och vi blir allt fler. Vårt mål är att stadsgator ska ha god framkomlighet för gång-, cykel-, kollektiv och fordonstrafik. De framtida stadsgatorna ska tillgänglighetsanpassas för funktionshindrade och utformas på ett trafiksäkert och tillgängligt sätt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Biltrafik i lägre hastigheter är tänkt att minska Köpmangatans barriäreffekt och öka både trafiksäkerheten och trivseln för gående och cyklister.

Vem

Södertälje kommun bygger om Köpmangatan.

När

Kommunen utreder hur ombyggnaden av Köpmangatan ska gå till. I dagsläget är det oklart när byggstart kan ske.

Vill du veta mer?

Syftet med detaljplanen är att Köpmangatan ska få mer stadskänsla, vilket bostadshuset och butikerna ska bidra till.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i mars 2015 och vann laga kraft under våren 2016.