Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende), Södertälje

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende i Lina. Läs mer >


Detaljplan för Mariekälla 1:26

Planarbete för att möjliggöra hotell med tillhörande verksamheter på fastigheten Mariekälla 1:26. Läs mer >


Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl, förskola vid Vretensvägen, Södertälje kommun

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta. Läs mer >


Detaljplan för Rajgräset 2

DETALJPLAN: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder inom fastigheten Rajgräset 2 i Geneta. Läs mer >


Ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp kommer att strykas. Läs mer >


Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben, Tveta

DETALJPLAN: Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter. Läs mer >


Detaljplan för Glasberga gård 1:20 m.fl.

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan. Läs mer >


Almen 10, Mariekäll

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder. Läs mer >


Ny detaljplan för bostäder på del av Östertälje 1:15, Södertälje

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl. har varit ute på samråd. Förslaget revideras för närvarande utifrån inkomna synpunkter. Läs mer >


Visbohammar 1:20, Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende. Läs mer >