Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Detaljplan för del av Lina 4:27 (äldreboende), Södertälje

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga ett nytt äldreboende och ett nytt seniorboende i Lina. Läs mer >


Detaljplan för Mariekälla 1:26 m.fl.

Planarbete för att möjliggöra hotell med tillhörande verksamheter på fastigheten Mariekälla 1:26 m.fl. Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Läs mer >


Ändring av byggnadsplan för Molstaberg 1:12 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp kommer att strykas. Läs mer >


Ny detaljplan för bostäder på del av Östertälje 1:15, Södertälje

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl. har varit ute på samråd. Förslaget revideras för närvarande utifrån inkomna synpunkter. Läs mer >


Visbohammar 1:27 m.fl. Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus och parhus samt även en förskola och eventuellt ett seniorboende. Läs mer >


Billsta 5:11, Järna

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter. Läs mer >


Brunnsäng 1:1, Brunnsäng

Planarbete pågår för att möjliggöra bostäder. Läs mer >


Sländan 9

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 250 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken. Läs mer >


Del av Tellus 5 och del av Tälje 1:1

Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Läs mer >


Detaljplan för del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Planområdet, Kv. Vagnmakaren 5 m.fl., ligger strax utanför gränsen för stadskärnan, cirka en kilometer söder om centrala Södertälje. Läs mer >