Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs. Läs mer >


Farstanäs, Järna

Detaljplan för Farstanäs camping Läs mer >


Detaljplan för Hjälmsättra 1:3, Viksberg

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse. Läs mer >


Kallfors ängar och uppsamlingsväg, Järna

Ett nytt bostadsområde planeras i anslutning till Norra och Östra Kallfors, detta kommer att kallas för Kallfors ängar. En ny väg genom området kommer att förbinda Östra Kallfors med Norra Myrstugan och Tvetavägen. Läs mer >


Igelstaverket, Östertälje

Planarbete pågår för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov. Läs mer >


Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl., Södra

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter. Läs mer >


Nästäppan

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen. Läs mer >


Sporren 1

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde. Läs mer >


Ekbacken

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter. Läs mer >


Detaljplan för Sandviken, del av Ekeby 4:1 m.fl.

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende. Läs mer >