Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl., Södra

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter. Läs mer >


Lyran, Centrum

Bostäder och lokaler planeras på det som idag är en markparkering vid kanalen. Läs mer >


Nästäppan, Järna

Södertälje kommun planerar för att kunna erbjuda varierat boende i olika lägen. Läs mer >


Liljevalchshagen

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning längst med Västergatan på befintlig markparkering. I planarbetet är det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och förstärks. Läs mer >


Ljungen 1

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning med ett flerbostadshus längst med Trädgårdsgatan. I planarbetet är det viktigt att se till att kopplingen mot Torekällberget och grönområdet förstärks och att den nya byggnadens gestaltning anpassas till stadsdelens befintliga kvalitéer. Läs mer >


Detaljplan för Norra Saltskog (del av Saltskog 1:1 m.fl.)

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning i norra delen av Saltskog. Området ska utvecklas med flera attraktiva bostäder, närservice, nya offentliga miljöer och stadsmässiga kvalitéer. Läs mer >


Pärlängshöjden

Ett nytt bostadsområde planeras intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Pärlängshöjden. Läs mer >


Sporren 1, Rosenlund

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde. Läs mer >


Ekbacken, Viksberg

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter. Läs mer >


Detaljplan för Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 mfl, Enhörna

Planläggning pågår för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Sandviken, Enhörna och för att skapa förutsättningar för permanentboende. Läs mer >