Planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten.


Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl. (Moraberg)

Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet. Läs mer >


Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1, Pershagen

Nytt logistik- och verksamhetsområde vid Södertälje Syd. Läs mer >


Södertuna

Ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde vid Järna Läs mer >


Strukturplan för Ronna

Ett projekt pågår för att ta fram en grov struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Södertälje Södra

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Södertälje Södra som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Detaljplan för Vi 1:28 mfl, Wij-området

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för 100-150 bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer i Wij-området. Läs mer >


Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Projektområdet, som är en tyngdpunkt i staden enligt Södertäljes översiktsplan, ligger i stadsdelen Geneta. För närvarande regleras området av två stadsplaner från 1967. (0181K-P411C, 0181K-P412C). Läs mer >


Detaljplan för Härfågeln 6

Fastigheten Härfågeln 6 ligger i Järna tätort och har tillfart från Tavestavägen. På fastigheten ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i fastighetens norra del. Läs mer >


Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022. Läs mer >


Strukturplan för östra Järna

I östra Järna pågår ett strukturplanearbete. En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel år 2036. Dokumentet ska användas som ett vägledande underlag och stöd vid fortsatt framtida planläggning och planering. Läs mer >