Blombacka - cirka 250 nya bostäder

Skiss ovanifrån på hur de nya husen kommer att placeras

I västra Blombacka planerar Rikshem att bygga ca 175-230 nya lägenheter och ca 18-22 radhus.

Det blir en förtätning inom det befintliga flerbostadsområdet kring Brolundavägen och Fjärilstigen. I en första etapp byggs 130 bostäder. Husen kommer att byggas i 2-8 våningar. Det högsta huset ska markera entrén till bostadsområdet.

Målet med förtätningen är att skapa ett mer varierat och blandat bostadsutbud, tryggare gaturum, möjlighet för kommersiell service och mer definierade bostadsgårdar. Utvecklingen inom området kan skapa mer liv och rörelse, mötesplatser, attraktivitet och trygghet.   

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planerar vi för bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.

Tidplan

Detaljplan för Repet 4 m.fl. i västra Blombacka antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 maj 2020. 

Under 2021 påbörjades den första etappen av byggnation. Inflyttnings beräknas till årsskiftet 2022-2023.

Nästa etapp kommer att starta under våren 2023.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet på Rikshems webbsida