Stadsutveckling i Östertälje

Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum.

Södertälje växer. För att möta tillväxten planerar kommu­nen för ett tillskott av 20 000 nya bostäder till 2036 i kommunen. För att klara den utmaningen behövs bland annat utveckling av en tätare stad, där olika stadsdelar kopplas samman på ett naturligt sätt och där särskild kraft läggs i goda kollektivtra­fiklägen, som i Östertälje.

Om stadsutvecklingsområdet

Stadsutvecklingen i Östertälje utgår från kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategi samt det program för Östertälje som håller på att färdigställas. Stadsutvecklingsområdet som presenteras här avgränsas av Södertälje kanal i väst, E4/E20 i norr och Väg 225 i öst. 

Planeringen av Östertälje, och i synnerhet området invid Östertälje station, bygger på ett tydligt ställningstagande; det behövs fler stadsmässiga miljöer i området. Det vill säga miljöer med befolkade offentliga platser, liksom en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och parker. Nya bostäder ger ett befolkningsunderlag för lokal handel och mer kollektivtrafik, samt ska bidra till trygga miljöer. Bostadsutvecklingen ska bredda variationen i upplåtelseformer och boendeformer för att skapa en blandad stad. Men varje plats är unik. Utifrån den specifika platsens förutsättningar utvecklas bebyggelsen olika inom området.

Från utkant till en del av staden

Kommunen har som långsiktigt mål att Östertälje ska vävas ihop bättre med stadskärnan och bli en del av staden. Programmet för Östertälje, som är under upprättande, innehåller därför olika åtgärder för hur detta kan ske. För att möjligöra en mer sammanhängande stad är bland annat utveckling av Viksängen, strandpromenaden utmed kanalen och utveckling utmed Grödingevägen viktig. Stadsutveckling i området ska leda till att fler människor rör sig i området, bland annat genom att öka antalet målpunkter och mötesplatser.

Nytt stadsdelscentrum med lokalt stadsliv

Området invid Östertälje station har särskilt goda möjligheter att utveck­las till en mångsidig stadsmiljö med variation av bostäder, service och bra pendelparkering. Ambitionen är att bebygga området för att utnyttja det goda kollektivtrafikläget och tillvarata det under­lag alla de som utnyttjar stationen utgör, samtidigt som funktionen pendelparkering behålls och förbättras. Plats för ett lokalt stadsliv ska ordnas och det ska vara enkelt att resa hållbart.

Nya och förbättrade offentliga rum

Kommunen satsar på nya och förbättrade offentliga rum och mötesplatser i området. Kommunen har rustat upp Centralparken och bygga ut nya gång- och cykelstråk. Närmast kanalen vid Igelsta strand anläggs en helt ny stadsdelspark, Korpuddsparken. Parkstråk och platser ska omhändertas och deras enskilda karaktärer ska lyftas upp och utvecklas till varierade och kompletterande rum för alla åldrar.

 

Program för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Mot bak­grund av bland annat översiktsplanen har kommunen sett ett behov av att ta ett samlat grepp om området, genom att upprätta ett program.

Syftet med programmet är att visa vad översikts­planens mål och intentioner innebär för Östertälje. Programmet visar ett helhetstänk för utveckling på lång sikt. Utgångspunkten är bäs­ta möjliga utveckling för både Östertälje och Södertälje som helhet. Programmet ska fungera som ett vägledande planeringsunderlag för kommande markanvisningar och detaljplaner.

Här kan du läsa mer om programmet

Projekt i Östertälje och dess omgivning

Kortfattad information om respektive projekt. Läs mer om ärendena genom att klicka på respektive rubrik. Listan fylls på allteftersom.

Östertälje station

Södertälje kommun vill utveckla området invid Östertälje till en mångsidig stadsmiljö med variation av bostäder, service och bra pendelparkering. I februari 2019 beslutade kommunstyrelsen om markanvisning för uppåt 500 bostäder i anslutning till pendeltågsstationen. Avtal har tecknats med Serneke projektstyrning AB. Stadsbyggandsnämnden har i sin tur beslutat om start av planläggning av området. Framöver ska bolaget, tillsammans med kommunen, utveckla tankar kring projektet. Förutsättningarna för stadsutveckling på platsen ska utredas och ett förslag på hur området kan utvecklas ska tas fram. En mycket viktig förutsättning för arbetet är att antalet parkeringsplatser vid pendeltåget inte ska bli färre än idag.

Igelsta strand

Vid Igelsta strand bygger kommunen och JM ett helt nytt bostadsområde. Området kommer innehålla cirka 500 bostäder i både flerfamiljshus och radhus. Vid Igelstavikens strand anläggs en ny stadsdelspark vid vattnet.

Igelsta förskola

Pågående detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen.

Tallbacken

Pågående detaljplanearbete med syfte att möjliggöra ny bostadsbebyggelse utmed Glasbergavägen.

Igelstaverket

Pågående detaljplanearbete för området kring Igelstaverket för att möta verksamhetens behov.

Jägmästaren 11

Kommunen har för avsikt att ändra detaljplanen för fastigheten Jägmästaren 11, detta i syfte att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om planbesked i juni 2019. Preliminärt kommer planarbete inledas under 2020.