Järna stationsområde byggs om

Järna stationsområde kommer att förbättras för resenärer som reser med och byter mellan pendeltåg, buss, bil eller cykel.

Ombyggnation

Nu påbörjas den stora ombyggnationen av Järna stationsområde. Projektet är ett av flera som syftar till att förbättra tillgängligheten, säkerheten och kvaliteten för Järna station. Busshållplatserna kommer att byggas om så att det blir en bussterminal vid stationsområdet, likt den vid Gnesta station.

Parkytorna runt södra stationsområdet kommer att byggas om med nya planteringar, stensättning med tematiska mönster samt nya cykelställ och bänkar. Det kommer även att byggas en särskild plats där det går att hämta och lämna passagerare till pendeltågsstationen, utan att vara i vägen för bussar och övrig trafik.  

Bild på södra delen av stationsplan

Foto: Parkytorna i södra delen av Järna stationsområde

I samband med detta rustas även befintligt gång och cykelväg och Södra Järnvägsgatan upp. Parkeringen som ligger belägen vid nedgången till stationen kommer att flyttas i nordöstlig riktning till platsen där bussarna vänder i dagsläget. Parkeringen kommer att utrustas med parkeringsplatser med laddstolpar för att möjliggöra laddning av elbilar. När ombyggnationen är klar kommer det att finnas lika många parkeringsplatser som innan.

Foto: Södra Järnvägsgatan

Illustrationer för blivande stationsområde

parkytor_illustration.jpg

 

Illustration: Hur torg- och parkytorna utmed södra delen av stationsområdet är planerade.

parkering_illustration.jpg

 

Illustration: Hur bussterminalen och dess omgivning i stationsområdet är planerad.

Tillgänglighet under byggnationen

Tillgängligheten till stationen ska inte påverkas av projektet och byggnationen sker etappvis för att säkerställa att busstrafiken kan hållas igång. Det kan förekomma störningar och omdirigering av trafiken under byggtiden. Följ aktuella skyltanvisningar på plats.

Trappan ner till tunneln kommer att renoveras men rampen hålls öppen för passage.

Parkeringsytan närmast pendeltågsstationen kommer att vara avstängd under byggtiden. Parkeringsytan längre bort kommer hållas öppen.

Denna sida uppdateras löpande med information om hur trafiken påverkas och när busshållplatserna flyttas. 

Tidsplan

  • I mitten av oktober stängs delar av torgytan för etablering inför byggstart. Trottoaren och busshållsplatserna är fortfarande tillgängliga.
  • 24 oktober stängs parkeringen närmast tunneln till stationen av.
  • Fram till årskiftet byggs park- och torgytorna om med nya planteringar och ny marksten.
  • Efter årskiftet börjas arbetet med bussterminalen. Mer information om hur hållplatserna påverkas under byggtiden skyltas när det blir aktuellt.
  • Beläggningsarbetet påbörjas under senvåren 2023.
  • Hela projketet förväntas vara klar till sommaren 2023.