På gång i Södertälje stadskärna

Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu.

Södertäljes stadskärna ska vara en attraktiv plats för både boende och besökare. Det är ett av målen i kommunens politiskt beslutade Mål och budget 2020-2022. 

2010 antogs också stadsutvecklingsprogrammet ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” av kommunfullmäktige. Stadsmässigheten ska stärkas genom omvandling av vägar till gator, komplettering av kvartersstrukturen, offentliga rum av hög kvalitet och sammanhängande rum, stråk för promenad och rekreation.

I Södertälje finns idag många kvalitéer att ta vara på – kanalen mitt i staden, historisk bebyggelse och parkområden. Det politiska målet att 20 000 bostäder ska byggas på 20 år innebär bland annat fler bostäder i stadskärnan. Samtidigt som bostäder byggs förbättras offentliga platser i centrum och utbudet av restauranger, service och affärer ökar i takt med att befolkningen växer.

Här berättar vi om vad som är på gång just nu i centrum. 

Indelning av stadskärnan

Stadskärnan har vi delat in i flera olika huvudprojekt som du kan läsa mer om nedan. Siffrorna avser: 
1. Norra delen av stadskärnan
2. Västra delen av stadskärnan (inga planer för detta område i närtid)
3. Centrala delen av stadskärnan
4. Östra delen av stadskärnan
5. Södra delen av stadskärnan
6. Maren och Slussholmen

Norra delen av stadskärnan

Norra stadskärnan är en stadsdel under snabb utveckling. Dryga 400 hyresrätter byggs just nu vid högskoleområdet Södertälje Science park. Bredvid byggs 140 bostadsrätter med inflyttning 2020. Läs mer här och här.

Ombyggnation av Astras gamla huvudkontor, Snäckviken, pågår just nu. Elite hotels bygger hotell- och konferensanläggning med spa, flera restauranger och 160 rum. Hotellet beräknas stå klart i. Läs mer om hotellbygget här.

Planarbete pågår just nu för ett flertal fastigheter, bland annat ett höghus och parkeringshus med plats för ungefär 200 bostäder. Dessutom har ett gestaltningsförslag för hela stadsdelen tagits fram. Det handlar bland annat om hur de offentliga miljöerna vid campusparken, kajen, stråken och utsiktsplatsen ska se ut.

Läs mer om Norra delen av stadskärnan

I kvarteret Lyran finns planer på flerbostadshus.

Östra delen av stadskärnan

Första steget i att göra området vid Marens vatten mer tillgänglig för folkliv, serveringar och gångstråk är att skapa en tunnelnedfart som leder ner i parkeringsgaraget under Kringlan, via Västra Kanalgatan. I det gamla McDonaldshuset vid Maren kommer ett hotell med cirka 200 rum, offentlig verksamhet och restauranger att byggas, läs mer om det här.

Ett nytt torg, Kanaltorget, kommer att byggas på marken ovanför tunneln. Köpmangatan ska bli en buss- och handelsgata med bättre gång- och cykelstråk. Nya bostäder byggs på Orionkullen, och i kvarteret Lyran finns planer på att bygga flerbostadshus. Gatumiljön ska bli vackrare och parkområden liksom gångstråk ska utvecklas.

Läs mer om Östra delen av stadskärnan 

Läs mer om hyresrätterna på Orionkullen

 

Gågatan och centrala delen av stadskärnan

Gågatan i centrum ska få ett ansiktslyft. Kommunen tog för några år sedan fram ett gestaltningsprogram för gågatan, inklusive Stora Torget och politikertorget, som vi utgår från i kommande dialog med fastighetsägarna. Där tittar vi bland annat på hur markbeläggningen ska se ut. Ny belysning och möblering ingår också i planerna för platsen. Projektet har varit vilande under några år men tas nu upp för vidare arbete.

I området pågår också några detaljplaner och fler är på gång.

 

Mälarprojektet och Slussholmen

Hösten 2016 började Sjöfartsverket bygga om Södertälje kanal och sluss. Kanalen kommer att breddas under vattenytan, få nya spontade sidor och slussen kommer att bli längre och bredare med nya slussportar. Sjöfartsverket kommer även att anlägga gång- och cykelstråk längs med kanalen samt en ny slussbro.

Kommunen tar över delar av Sjöfartsverkets mark på Slussholmen och Lotsudden. Slussgatan ska byggas om. När Sjöfartsverket är klar med ombyggnaden av Södertälje kanal och sluss ska kommunen börja anlägga en ny park på Slussholmen.

Parallellt med detta arbete tas en ny detaljplan fram för området kring slussen och Slussholmen.

Läs mer om Mälarprojektet här

Marenområdet

Området kring Maren ska fräschas upp och ledordet vid planeringen är folkliv vid Maren. En ny torgyta ska anläggas, bryggpromenaden ska bytas liksom delar av kajen och Marenbron. Hela området kommer också att få ny belysning. Utredningar i området pågår och en projektering ska påbörjas inom kort.

I yttre maren och gästhamnen studeras hur marken ska användas och utformas i framtiden. Här pågår utredningar för att ta fram en ny gestaltning.

Läs mer om uppfräschningen av Maren här

Södra delen av stadskärnan

Planering av den södra delen av stadskärnan handlar framför allt om att skapa en bättre stationsmiljö invid Södertälje C och att utvidga dagens stadskärna söderut utmed Nyköpingsvägen. Med närhet till kommunikationer, grönområden och vatten planeras för ytterligare bostäder, service och arbetstillfällen i området.

Läs mer om arbetet här: Södra delen av stadskärnan

 

Intilliggande projekt

Flera stora planer pågår strax utanför stadskärnan.


Tingsrätten

Södertälje kommer att få ett nytt hus för Tingsrätten, som ska placeras bredvid polishuset där det idag är parkeringsplatser (fastigheten Mörten). Byggnaden kommer att bli 4-5 våningar hög och rymma mer personal än den nuvarande tingsrättsbyggnaden på Stora Torget. Byggstart beräknas i nuläget till våren 2019 och det beräknas stå klart inom tre år.

Läs mer om Tingsrättsbyggnaden här