Södra delen av stadskärnan

Södertälje växer och stadskärnan likaså. I södra delen pågår arbete med att förnya stationsområdet och en förstudie för området kring Nyköpingsvägen är på gång.

Om området

Södertälje kommun arbetar med utveckling av Södra delen av stadskärnan. Området sträcker sig från Järnagatan i norr till Hertig Carls väg i söder. Läget är mycket strategiskt med omedelbar närhet till serviceutbud och kollektivtrafik. Bebyggelsen inom området varierar mycket i både skala, ålder och stil. Området domineras av stadshuset och bebyggelsen inom kvarteret Flundran samt av Nyköpingsvägen. Inom området finns också Södertäljes brandstation och stationsbyggnaderna vid Södertälje C.

Visionen – en utvidgad stadskärna

Stadsmässigheten ska stärkas

I kommunens översiktsplan och andra strategiska styrdokument finns strategier beskrivna för hur staden ska växa. Redan 2010 antog kommunfullmäktige ett ”stadsutvecklingsprogram”. Enligt programmet ska stadsmässigheten stärkas genom en omvandling av Nyköpingsvägen. Området ska kompletteras med ny blandad bebyggelse och fler offentliga rum av hög kvalitet. Även en större parkeringsanläggning för besökare till centrum ska byggas. På detta vis kan dagens stadskärna utvidgas inom området.

Projekt i området

Förstudie för utveckling av södra delen av stadskärnan

Södertälje kommun arbetar just nu med en förstudie för utveckling av södra delen av stadskärnan. Arbetet ska ge en helhetsbild för hur området ska utvecklas på lång sikt. 

Förstudiearbetet ska visa hur området kan bli en ännu mer attraktiv och hållbar stadsmiljö som uppfattas som Södertäljes stadskärna. Utformning av nya kvarter ska bidra till trivsamma stadsrum, vacker stadsbild, robusta byggnadskroppar som fungerar väl som bostäder och lokaler för fastighetsutvecklare på marknaden. Man kommer att titta lite extra noga på frågor som hantering av buller och hur en etappvis utbyggnad skulle kunna se ut. 

Förbättrad stationsmiljö vid Södertälje C

Samtidigt som kommunen planerar långsiktigt pågår arbete i närtid.

Trafikverket byggde under 2018 om bangården vid Södertälje C för att förbättra miljön för resenärer och för att höja stationens kapacitet och standard. Ombyggnationen har medfört en modernare och mer driftsäker järnvägsanläggning med nya, bredare plattformar och perrongtak.

Just nu planerar Trafikförvaltningen på Region Stockholm för en stationspaviljong med spärrlinje vid Södertälje C. Trafikförvaltningen har låtit ta fram en ideskiss på hur byggnaden kan se ut. Det kommer bland annat att finnas biljettförsäljning och vänthall i paviljongbyggnaden.

Förslaget till stationspaviljong är en idéskiss. Just nu bearbetas förslaget så att det blir så bra som möjligt ur en rad aspekter.

Den 19 februari 2019 fattade Trafiknämnden i Region Stockholm ett genomförandebeslut för stationspaviljongen. Region Stockholm kommer nu söka bygglov hos Södertälje kommun där Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut. Slutresultatet kan därför se något annorlunda ut än dagens skisser. Preliminärt kan stationspaviljongen stå färdig under 2022.

 

Översyn av busstrafiken vid Södertälje C

Arbete med en så kallad åtgärdsvalsstudie för busstrafiken vid Södertälje C har inletts. Arbetet innebär att kommunen och landstinget gemensamt ska finna lösningar för busstrafiken. Resultaten ska kunna användas som underlag i kommande länsplan.