Styrdokument

Mål och Budget

I Mål och Budget anges inriktningen på verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna för en treårsperiod. Mål och Budget är tillsammans med Framtid Södertälje, översiktsplan 2013–2013 våra viktigaste styrdokument.
Mål och Budget 2018-2020

Översiktsplan

Översiktsplanen är tillsammans med Mål och Budget våra viktigaste styrdokument. Översiktsplanen visar hur vi ska använda mark och vatten i framtiden samt hur vi på ett hållbart sätt ska tillgodose våra medborgares behov.
Framtid Södertälje, översiktsplan 2013–2030

Generationsmål

Nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
FN:s generationsmål 

Sveriges riksdag har antagit mål för miljöns kvalitet på 16 områden. Miljökvalitetsmålens syfte är en miljömässigt hållbar utveckling. De 15 första miljökvalitetsmålen tog riksdagen beslut om 1999. 2005 tillkom det 16:e miljökvalitetsmålet.

Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram

Programmet är styrande för kommunala verksamheter och bolag, och ska användas som ett underlag i verksamhetsplaneringen och beslut som kan påverka miljön. Vi har valt att dela in de nationella miljömålen i fyra prioriterade områden: Mark och vatten, Energi och klimat, Bebyggelse och transporter och Konsumtion och beteende.
Miljöprogrammet 2018-2021

Miljöbalken

– om bebyggelse på jordbruksmark Lagstiftningen i 3 kap 4 § Miljöbalken (MB 3:4) anger en mycket restriktiv hållning till att bygga på jordbruksmark.
Miljöbalken

Plan- och bygglagen, PBL

PBL är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. I PBL står det bland annat att alla kommuner är skyldiga att upprätta en översiktsplan. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, svartbyggen och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft den 2 maj 2011.

Plan- och bygglagen

Inventering av kulturmiljöer

Inventeringen består av olika rapporter som ger en presentation av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Rapporterna är ett kunskapsunderlag för hantering av de kulturhistoriska värdena vid den fysiska planeringen av morgondagens Södertälje.
Inventering av kulturmiljöer

Kommunens författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats.
Kommunens författningssamling