Vision

Vision för vårt samhällsbyggande: Vi utvecklar kommunen för våra barn. Vi utgår från våra medborgare när vi utvecklar vår kommun. Genom att ta ansvar för och hushålla med våra gemensamma resurser utvecklar vi en bra livsmiljö för alla barn och kommande generationer.

Hållbarhet är vårt enda val. Södertälje växer och konkurrensen om mark, vatten och andra tillgångar ökar. Vi utgår från ett helhetsperspektiv, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt, när vi arbetar med tillväxt. Den långsiktiga hållbarheten står i fokus.

Vi utvecklar kommunen genom att förtäta – bygga inifrån och ut – vi skapar förutsättningar så att områden kan byggas samman och kompletteras.

När vi planerar för nya bostäder och verksamheter ska de i första hand lokaliseras i befintliga tätorter med fungerande kollektivtrafik.

Vi ska undvika att planera för bostäder och verksamheter på jordbruksmark och i känsliga områden.

Ur Mål och Budget 2017-2019

Södertälje växer, näringslivet växer och antalet studenter blir fler vilket medför att det råder en stark efterfrågan på bostäder. Därför är stadsutveckling och en kraftig ökning av ambitionerna på bostadsområdet viktig. 20 000 bostäder ska byggas fram till 2036, hållbart och med goda livsmiljöer. Samtidigt kräver den växande kommunen förskolor, skolor, stödboenden, andra offentliga lokaler och anläggningar samt företagsmark. Därför höjs planberedskapen kraftigt inom hela samhällsbyggnadsområdet.