Planprogram för norra Viksberg

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av komplettering med ny bostadsbebyggelse inom delar av området.

Ett program för Norra Viksberg har upprättats med syfte att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen utbyggnad på en övergripande nivå. I programmet föreslogs utbyggnad av bostäder samt ansluta anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

Alla inkomna synpunkter har efter programsamrådet sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-30 § 30 att avsluta ärendet för område C. Bedömningen baseras på den samlade effekten av restriktioner som finns inom området i form av riksintresse för totalförsvaret, höga naturvärden och vattenskyddsområde för södra Mälaren.