Planprogram för norra Viksberg

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av komplettering med ny bostadsbebyggelse inom delar av området.

Ett program för Norra Viksberg har upprättats med syfte att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen utbyggnad på en övergripande nivå. I programmet föreslogs utbyggnad av bostäder samt ansluta anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

Alla inkomna synpunkter har efter programsamrådet sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-05-22 § 119 om planuppdrag för hela område C enligt programhandlingen, under förutsättning att området går att ansluta till allmänt avloppsnät. Samrådsredogörelsen utgjorde underlag för beslutet och den kommer att utgöra en del av planhandlingarna i den fortsatta planprocessen.