Markförsäljning

Södertälje kommun är en stor markägare inom kommunen. Marken kan exempelvis säljas för exploatering, arrenderas ut en längre tid eller upplåtas tillfälligt för olika ändamål.

På kommunens karttjänst är det möjligt att se exakt vilken mark som är kommunal och inte. Observera dock att Södertälje kommun endast är ansvarig för den mark som ägs av kommunen.

Har du frågor som rör mark som kommunen äger tex ett visst markområde, ska du kontakta enheten Mark och exploatering

Från 2017 har inte Södertälje kommun någon tomtkö för försäljning av småhustomter.

En fastighet är ett avgränsat markområde. Är du intresserad av vem som äger en viss fastighet eller har någon annan fastighetsrättslig fråga ska du kontakta den kommunala Lantmäterimyndigheten.

Vad är en markanvisning?

Markanvisning är rätten för en byggherre att under en viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om att bygga ut ett visst markområde.

Hur arbetar Södertälje kommun med markanvisning?

Om du vill veta hur markanvisningar går till i Södertälje kommun kan du läsa mer i vår markanvisningspolicy som finns i länk lite längre ner. 

Den uppdaterade markanvisningspolicyn beskriver hur markanvisningar går till och även hur vi ska granska de parter vi skriver avtal om markköp med.

Markanvisningspolicy

Markanvisningspolicy, populärversion

Intresselista för kommande markanvisningar

Om du vill få information när vi annonserar ut nya markanvisningar är du välkommen att fylla i vår intresseanmälan för markanvisningar. 

Politiskt är det antaget ett mål att vi ska bygga 20 000 bostäder på 20 år. Här presenterar vi pågående och kommande markanvisningar.

Pågående annonseringar

Just nu har vi ingen markanvisning ute för annonsering.

Kommande annonseringar 

Under 2019 kommer vi gå ut med en markanvisning för Liljevalchsgatan i området Mariekälla. Detaljplanen har pårbörjats och markanvisningen kommer ske vid samrådskedet via anbudsförfarande. Vi planerar för 50-100 nya bostäder i flerbostadshus och även utveckling av en ny naturpark.

Avslutade annonseringar

  • Norra Saltskog (Daldockan) -  Markanvisningsavtal är tecknade med fyra exploatörer; Lundbergs, Peab, Rikshem och Wästbygg.
    Projektet är ett större centrumnära förtätningsprojekt som förväntas generera upp till 500 bostäder.
  • Elverket - Urval avslutat. 
    Ett större centrumnära förtätningsprojekt som förväntas generera upp till 500 bostäder.
  • Stora Ritorp - Inväntar bygglov för
    fyra småhustomter i Ritorp.
  • Östertälje station.

Är du intresserad av att etablera ditt företag i Södertälje? Eller är du redan etablerad här och vill utveckla din verksamhet?

Södertälje kommun erbjuder kvalificerad kostnadsfri service för dig som vill etablera, expandera eller utveckla ditt företag i Södertälje. Läs mer om detta på kommunens företagsportal.

Kontakta vår etableringsstrateg Michael Johansson, michael.johansson@sodertalje.se, 08-523 013 05 

Om du vill köpa mark av Södertälje kommun för att bygga ett eget hus så annonserar vi lediga tomter här.

För tillfället har vi inga tomter för försäljning till privatpersoner.

Inom de närmsta två åren kommer endast några få enstaka tomter att komma ut till försäljning. Kommunen kommer inte ha något större exploateringsområde för villabebyggelse redo för försäljning till privatpersoner inom den närmsta tiden. 

Kommunens småhustomter säljs från 2017 genom:
a) en offentlig, områdesspecifik lottning vid större exploateringar (fler än 5 tomter)
b) ett slutet anbudsförfarande till högstbjudande vid försäljning av enstaka tomter.

Den kommunala tomtkön har avskaffats

Från 2017 har tomtkön avskaffats efter beslut av kommunfullmäktige. Återbetalninen av tomtköavgiften för 2016 pågår (de som köpt tomt via kommunens tomtkö under året kommer inte få återbetalning).