Odling

I Södertälje kommun finns en mosaik av odlingar från det storskaliga till det småskaliga som ger lokalproducerade produkter och bidrar till social hållbarhet genom mötesplatser kring odling.

Odlingen ger oss mat, men den kan även ge möten, kunskaper, ett trevligt och tryggt stadsrum och god hälsa. Utöver att stärka den ekologiska hållbarheten skapas en social hållbarhet genom mervärden i form av fler kvalitativa mötesplatser. I Södertälje finns några av länets bästa jordar, och flera företag, organisationer och initiativ inom odling och livsmedel som är uppmärksammade även utanför landets gränser. Det finns redan idag intresse och engagemang för mer odling, både som verksamhet och som fritidssyssla. Samtidigt är Södertälje en expansiv kommun med mål att bygga 20 000 bostäder på 20 år. För att balansera arbetet med att kommunens tätorter växer och arbetet med bevarandet av odlingsbar mark behöver vi en odlingsstrategi.

Här kan du läsa mer om kommunens odlingsstrategi, kolonilotter och odlingslotter samt koloniföreningar i Södertälje.

En odlingsstrategi behövs för att förbereda sig inför framtiden. Och ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat, för att skapa en mer resilient och robust livsmedelsproduktion. Strategin ska täcka odling både på landsbygden och i staden samt gränslandet däremellan.

Det finns mycket jordbruksmark i kommunen. Stora arealer är privatägd och den jordbruksmark som kommunen äger arrenderas ut till lantbrukare. Med jordbruksmark menas åkermark, som det odlas på, såväl som betesmarker och slåtterängar. Djur som betar på dessa marker håller landskapet öppet och bevarar stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden.

Vi tror att behovet av närodlad mat kommer att bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. Jordbruksmarken kommer på sikt att vara ovärderlig för oss och vi behöver därför följa vår översiktsplan och värna jordbruksmarkerna in i framtiden. Men också hitta strategier och åtgärder för att säkra produktionen av närproducerade livsmedel. Inriktningen för kommunens brukbara marker ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.

Där stad möter land växer nya odlingsinitiativ fram och i staden ökar intresset för att odla på olika sätt. I staden och mellan stad och land finns ytor som går att odla på. Kommunen behöver därför bestämma sig för var det är lämpligt att odla och hur kommunen ska hantera olika odlingsinitiativ.

Mer lokalproducerad mat kan skapa fler arbetstillfällen men även terapeutiska och reabiliterande insatser för människor. Det ger också möjlighet till direktkontakt mellan producent och konsument, en utveckling av lokala livsmedelssystem och säkrare livsmedelsförsörjning. Mer odling kan också bidra till en attraktivare och grönare kommun, bättre folkhälsa och fler mötesplatser för olika grupper av människor och att Södertäljes medborgare känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område och sin stad.

Vi jobbar med inriktningarna:

  • Yrkesmässigt lantbruk (spannmål, mjölk och kött)
  • Yrkesmässig trädgårdsodling (grönsaker, bär och frukt)
  • Komplementodling i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte (skol- och omsorgsverksamheter, föreningar, sociala företag som använder odling som ett koncept/grundtanke/idé)
  • Fritidsodling (odling på odlingslotter, stadsodling på allmän plats eller kvartersmark)

Just nu är Odlingsstrategin ute på remiss. Målet är att strategin ska vara klar under hösten 2018.

Lämna din åsikt

Har du åsikter, idéer och tankar som kan bidra till att öka och underlätta för odling i kommunen – hör av dig till odling@sodertalje.se.

Läs mer om inriktningen och ramarna för Odlingsstrategin.

Södertälje kommun har inga egna lotter som man kan arrendera, det är koloniträdgårdsföreningarna som upplåter lotter till sina medlemmar. Föreningarna har dels kolonilotter med stugor och dels odlingslotter.

Odlingslotten har ingen stuga utan endast ett redskapsskjul eller liknande är tillåtet. De föreningar som har odlingslotter har ett eget kösystem. Ta kontakt med styrelsen för den förening du är intresserad av för att ställa dig i kö till en odlingslott.

Bränninge

Eklundsfältet

Hovsjö

Kikholms

Torsjödals

Södertälje kommun har inga egna lotter som man kan arrendera, det är koloniträdgårdsföreningarna som upplåter lotter till sina medlemmar. Föreningarna har dels kolonilotter med
stugor och dels odlingslotter.

Stugorna ägs av stuginnehavaren som är medlem i föreningen. Stugorna säljs på en öppen marknad, ibland med hjälp av fastighetsmäklare. Den som köper en kolonistuga måste bli godkänd som medlem i koloniträdgårdsföreningen.

För att få bygga om eller bygga till sin stuga måste man få detta godkänt av föreningen. Det kan också krävas att man måste ha bygglov.

 

Kikholms

Solängens koloniförening

Torsjödals