Odlingsstrategi

Södertälje kommun har antagit en odlingsstrategi för att förbereda oss inför framtiden. För att ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat och för att skapa en mer resilient och robust livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden samt i randzonen däremellan.

Jordbruksmark

Det finns mycket jordbruksmark i kommunen. Stora arealer är privatägd och den jordbruksmark som kommunen äger arrenderas ut till lantbrukare och trädgårdsodlare. Med jordbruksmark menas åkermark, som det odlas på, såväl som betesmarker och slåtterängar. Djur som betar på dessa marker håller landskapet öppet, bevarar och stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden.

Vi tror att behovet av närodlad mat kommer bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. Jordbruksmarken kommer på sikt att vara ovärderlig för oss och vi behöver därför följa vår översiktsplan och värna jordbruksmarkerna in i framtiden. Men också hitta strategier och åtgärder för att säkra produktionen av närproducerade livsmedel. Inriktningen för kommunens brukbara marker ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.

Odlingsbar mark i randzonen

I randzonen mellan stad och land växer nya odlingsinitiativ fram och i staden ökar intresset för att odla på olika sätt. i randzonen kan det finnas ytor som går att odla på. Kommunen arbetar därför med att identifiera var det är lämpligt att odla och hur vi ska hantera olika odlingsinitiativ.

Mer lokalproducerad mat kan skapa fler arbetstillfällen men även terapeutiska och rehabiliterande insatser för människor. Det ger också möjlighet till direktkontakt mellan producent och konsument, en utveckling av lokala livsmedelssystem och säkrare livsmedelsförsörjning. Mer odling kan också bidra till en attraktivare och grönare kommun, bättre folkhälsa och fler mötesplatser för olika grupper av människor och att Södertäljes medborgare känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område och sin stad.

Odlingsinriktningar

Vi jobbar med inriktningarna:

  • Yrkesmässigt lantbruk (spannmål, mjölk och kött)
  • Yrkesmässig trädgårdsodling (grönsaker, bär och frukt)
  • Komplementodling i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte (skol- och omsorgsverksamheter, föreningar, sociala företag som använder odling som ett koncept/grundtanke/idé)
  • Fritidsodling (odling på odlingslotter, stadsodling på allmän plats eller kvartersmark)

Läs mer i Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030.

 

Lämna din åsikt

Har du åsikter, idéer och tankar som kan bidra till att öka och underlätta för odling i kommunen – hör av dig till odling@sodertalje.se.