Odlingsstrategi

En odlingsstrategi behövs för att förbereda sig inför framtiden. Och ta tillvara odlingens alla möjligheter till mer närodlad mat, för att skapa en mer resilient och robust livsmedelsproduktion. Strategin täcker odling både på landsbygden och i staden samt i randzonen däremellan.

Jordbruksmark

Det finns mycket jordbruksmark i kommunen. Stora arealer är privatägd och den jordbruksmark som kommunen äger arrenderas ut till lantbrukare och trädgårdsodlare. Med jordbruksmark menas åkermark, som det odlas på, såväl som betesmarker och slåtterängar. Djur som betar på dessa marker håller landskapet öppet och bevarar stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden.

Vi tror att behovet av närodlad mat kommer att bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökad efterfrågan. Jordbruksmarken kommer på sikt att vara ovärderlig för oss och vi behöver därför följa vår översiktsplan och värna jordbruksmarkerna in i framtiden. Men också hitta strategier och åtgärder för att säkra produktionen av närproducerade livsmedel. Inriktningen för kommunens brukbara marker ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.

Odlingsbar mark i randzonen

I randzonen mellan stad och land växer nya odlingsinitiativ fram och i staden ökar intresset för att odla på olika sätt. i randzonen kan det finnas ytor som går att odla på. Kommunen behöver därför bestämma sig för var det är lämpligt att odla och hur kommunen ska hantera olika odlingsinitiativ.

Mer lokalproducerad mat kan skapa fler arbetstillfällen men även terapeutiska och reabiliterande insatser för människor. Det ger också möjlighet till direktkontakt mellan producent och konsument, en utveckling av lokala livsmedelssystem och säkrare livsmedelsförsörjning. Mer odling kan också bidra till en attraktivare och grönare kommun, bättre folkhälsa och fler mötesplatser för olika grupper av människor och att Södertäljes medborgare känner en större gemenskap och ansvarskänsla för sitt område och sin stad.

Odlingsinriktningar

Vi jobbar med inriktningarna:

  • Yrkesmässigt lantbruk (spannmål, mjölk och kött)
  • Yrkesmässig trädgårdsodling (grönsaker, bär och frukt)
  • Komplementodling i pedagogiskt, kulturellt eller terapeutiskt syfte (skol- och omsorgsverksamheter, föreningar, sociala företag som använder odling som ett koncept/grundtanke/idé)
  • Fritidsodling (odling på odlingslotter, stadsodling på allmän plats eller kvartersmark)

Lämna din åsikt

Har du åsikter, idéer och tankar som kan bidra till att öka och underlätta för odling i kommunen – hör av dig till odling@sodertalje.se.

Läs mer i Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030.