Pollineringsplan

Södertälje kommun ska ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen för att låta mat till pollinatörer växa fram.

Hur ser situationen ut för pollinerare och varför?

Pollinatörerna har minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och pollen har minskat i antal och likaså de miljöer som de kan övervintra i. Alltför välskötta miljöer i staden minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas livsmiljöer. Exempel på detta är klippta gräsytor, bortrensning av ogräs eller borttagning av träd (som kan vara mat till pollinatörer). Klimatförändringar och användningen av bekämpningsmedel är andra faktorer som försämrar för pollinatörerna.

Vilka konsekvenser får en minskning av pollinatörer?

Skördarna blir mindre. Pollinering är en viktig ekosystemtjänst och det en ekonomisk vinst att växter och träd pollineras naturligt av insekter, istället för att människor ska göra detta, vilket leder till högre kostnader för att producera mat.

Vilka insekter pollinerar?

Förutom bin och humlor gör även flugor, skalbaggar och fjärilar det.  

Vad behöver de?

För att pollinatörerna ska bli fler igen behöver det finns mat till dem under hela växtsäsongen. Växter och träd som blommar tidigt på våren och senare på säsongen blir därför extra viktiga i ett säsongsperspektiv. Sälg är ett bra exempel på en nyckelväxt för biologisk mångfald. Den blommar tidigt och producerar mycket nektar och pollen av bra kvalitet.  Pollinatörer behöver också tillgång till vatten och boplatser i staden.

Vad kan kommunen göra?

Södertälje kommun ska ta fram en pollineringsplan för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter att överleva i staden genom att öka den biologiska mångfalden. En kartläggning ska göras över vad kommunen kan göra för att stärka pollinerande insekter genom att bland annat styra vad som planteras och var det planteras i den urbana miljön.  Att kartlägga spridningsvägar till det omgivande skogs- och odlingslandskapet ska också göras.  På landsbygden arbetar kommunen redan idag med att restaurera ängs- och betesmarker som har växt igen genom att se till att kor eller får betar på dem igen. I dessa miljöer finns mycket mat till pollinatörer. 

Vad kan du göra?

Villaträdgårdarna i staden blir allt viktigare för pollinatörerna. Läs mer om vad du kan göra för att hjälpa trädgårdens pollinerare.

  • Se till att det finns blommande växter från tidig vår till      sensommar.
  • Odla nektarrika växter, till exempel kryddväxter och      fjärilsbuskar.
  • Skydda eller odla värdväxter. Många fjärilslarver kan bara leva på en enda växt. Utan brännässlor – inga nässelfjärilar!
  • Överväg att låta en del av gräsmattan bli äng.
  • Bygga insektshotell och humlebon.
  • Ha vatten i trädgården till törstiga pollinatörer.
  • Odla ekologiskt – inga bekämpningsmedel!

Vill du veta mer om vilka växter som pollinatörerna tycker om kan du lära dig mer via nätverket ”Pollinera Sverige”

Fler tips som gynnar pollinatörer på SVT.se