Centrumutveckling

Södertälje kommun bjöd in till samverkansträff torsdag den 20 maj med det lokala näringslivet för att fortsätta dialogen kring hur vi tillsammans kan verka för ett levande Järna centrum. Dels för att följa upp trygghetsvandringarna i Järna centrum, som genomfördes hösten 2020, men också för att informera om planerade förändringar på storgatan under sommaren.

 

-Förra året påbörjade vi arbetet med att skapa en bättre samverkan för ett levande Järna centrum. Ambitionen är att i framtiden etablera en samverkansplattform med berörda aktörer i Järna centrum – näringsidkare, fastighetsägare, ideell sektor och Södertälje kommun. Tyvärr hann vi inte komma så långt i det arbetet innan pandemin slog till och begränsade våra möjligheter att träffas fysiskt, säger Robil Haidari, utvecklingsstrateg och samordnare för Järna centrum på Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun.

 

I avvaktan på att corona-situationen skulle förändras prioriterades trygghetsvandringar utomhus, där syftet var att skapa en gemensam lägesbild och ta fram en åtgärdsplan med tydligt ansvar för genomförande och uppföljning av respektive åtgärd. Många deltog på dessa trygghetsvandringar och tillsammans med ansvariga aktörer har en stor del av de identifierade bristerna blivit åtgärdade.

 

Samhällsbyggnadskontoret informerade samtidigt om planerade förändringar på Storgatan i Järna centrum under perioden första juni till sista september; detta blir en testperiod. Gångtrafikanter och cyklister ska ges mer plats och den stora mängd trafik som passerar genom centrum varje dag ska minska. Därför blir Storgatan lite krokigare för bilister genom fler möbleringar och planteringar.

 

Kommunens mål är att skapa tryggare trafikmiljö för gående och prioritera gående och cyklister. Trots att Storgatan idag är ett gångfartsområde, där bilister, cyklister och gångtrafikanter vistas på samma villkor, kan platsen upplevas otrygg för just gångtrafikanter och cyklister när så mycket trafik passerar. Kommunens mål är att skapa ett ”grönt och skönt” Järna med fler platser där människor vill vistas och njuta av.