Stora projekt i Södertälje

Södertälje kommun driver ett antal större och mindre projekt som på ett eller annat sätt ska hjälpa att utveckla Södertälje in i framtiden, till exempel Södertälje Science Park, projekt MatLust och MAP 2020.

Södertälje Science Park – SScP
Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Hållbar produktion, Life Science och Hållbara livsmedel. Här träffas forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, specialister, kreatörer och politiker för att driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Södertälje Science Park är ett samarbete mellan Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, Acturum och KTH.

Norra Stadskärnan
Genom utbyggnaden av norra stadskärnan blir Södertälje centrum dubbelt så stort. Närmast campusområdet ska omkring 700 bostäder, konferens- och hotellverksamhet byggas. Området ligger i direkt anslutning till KTH:s nya lokaler i Södertälje Science Park, som är ett samarbete mellan KTH, Scania och Astra Zeneca. Norra delen av stadskärnan är en viktig del i utvecklingen av centrum, genom Södertälje city – i samverkan, en samverkan mellan handlare och företag i centrum, fastighetsägare i centrum och Södertälje kommun. Målet är att fler ska flytta hit, fler företagare ska etablera sig, fler ska studera här, fler ska besöka oss och fler ska göra sina vardagsinköp här.

Södertälje City i Samverkan
Södertälje city – i samverkan är en samverkansplattform mellan handlare, företag, fastighetsägare i centrum och Södertälje kommun.

Södertälje city – i samverkan startade våren 2014 utifrån ett politiskt förslag om ökat folkliv i centrum. Målet är att Södertälje ska få utmärkelsen Årets stadskärna.

MatLust
MatLust är ett femårigt EU-projekt som ska stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. Genom satsningen på Södertälje Science Park, där MatLust är en del, blir Södertälje ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet.

Hur odlar man en bättre stad? 
AGRI-URBAN är ett 2-årigt projekt som startades i juni 2016. Det övergripande syftet med projektet är att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna. Södertälje medverkar som partner i AGRI-URBAN tillsammans med 11 partners från 10 europeiska länder. Projektet ska leda till en handlingsplan som ska verka som en vägvisare för det fortsatta arbetet med urbant lantbruk.

MAP 2020
MAP 2020 är ett tre år långt arbetsmarknadsprojekt som drivs av Södertälje kommun i samarbete med Arbetsförmedelingen och Telge AB. Aktiviteterna i projektet syftar till att förbättra människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. MAP 2020 erbjuder tre branschspår, vård och omsorg, teknisk service och industriell produktion samt mat och gröna näringar. Samtliga aktiviteter genomsyras av ett språkutvecklingsarbete kopplat till svenska i arbetslivet. Projektet riktar sig till personer som i dag står långt från arbetsmarknaden och som tar emot försörjningsstöd.

Stockholm Syd Almnäs
Stockholm Syd Almnäs är södra Stockholms logistiska nav som växt fram mellan Södertälje och Nykvarn. I Almnäs finns lokaler speciellt lämpade för verkstad, lager, utbildning, kontor, expo/utställningar och andra verksamheter.