Nyheter

Nya näringslivsstrategin är antagen

2020-11-12

Den 9 november 2020 godkände kommunfullmäktige näringslivsstrategin för Södertälje kommun. Syftet med strategin är bland annat att utveckla Södertäljes näringsliv och öka kommunens attraktivitet för företagande, invånare och besökare.

Strategin för åren 2021-2025 pekar bland annat ut fyra prioriterade områden och föreslår olika insatser.

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet. Exempel på insatser:

  • Kommunen uppmuntrar entreprenörskap i skolan och Ung Företagsamhet genom externa entreprenörsorganisationer samt utvecklingen av Science Park.
  • Lokala företag ska stimuleras för att lämna anbud i upphandlingar och att bli leverantör till kommunen och Telgebolagen.

2. En serviceinriktad myndighetsutövning. Kommunen och Telgebolagen ger företagen tillitsfull, likvärdig och professionell myndighetsutövning. Exempel på insatser:

  • Södertälje kommun arbetar aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.
  • Fortsatt utveckling av digitala tjänster kopplat till kommunens myndighetsutövning.

3. Ett tydligt samhällsbyggnads- och etableringsarbete. Södertäljes näringsliv ska ha förutsättningar för att utvecklas, men också att attrahera nya etableringar som kompletterar och stärker den lokala och regionala arbetsmarknaden. Infrastrukturen är central och det ska vara lätt att ta sig till Södertäljes olika delar oavsett transportslag. Exempel på insatser:

  • Kommunen har en transparent, välutvecklad och samordnad process för lokalförmedling, markanvisning och planberedskap.
  • Södertälje kommun arbetar utifrån en tydlig och långsiktig etableringsstrategi. Målet är att locka hit företag som bidrar till fler jobb och en hållbar utveckling.
  • Utvecklingen av infrastrukturen för båt, järnväg, bil och cykel utvecklas för att möjliggöra en hållbar tillväxt av näringslivet i Södertälje.

4. En näringslivsinriktad kompetensförsörjning. Näringslivet i Södertälje ska kunna hitta kompetens bland kommunens invånare eller inom arbetsmarknadsregionen. Det är viktigt att minska glappet mellan företagens behov och medborgarnas kunskapsnivå. Exempel på insatser:

  • Kommunen ökar samverkan mellan näringslivet, näringslivsavdelningen, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen för att skapa utbildningar, mötesplatser och nätverk som mer är kopplade till näringslivets framtida kompetensförsörjning.
  • Kommunen verkar för att studenter som studerar på högskola efter examen blir kvar i kommunen genom att skapa attraktiva bostäder.

Brett samarbete för att ta fram strategin

Det är många som har varit med i processen med att ta fram strategin; representanter från näringslivet, tjänstepersoner från Telgebolagen och kommunorganisationen samt kommunpolitiker. Strategin har innan beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, förankrats och bearbetats i kommunens styrgrupp för lokalt företagsklimat.

Ska hållas uppdaterad i förhållande till mål och budget

Kommunens nämnder och Telgebolagens styrelser ansvarar för hur insatserna i strategin ska genomföras. Näringslivsstrategin ska korrigeras i samband med årlig rapportering eller vid behov. Det är extra viktigt att strategin är uppdaterad i förhållande till mål och budget och prioriteringar i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av strategin:

Näringslivsstrategi 2021–2025 Södertälje kommun

Läs mer