Hygienlokaler

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som medför en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra en anmälan till kommunen.

Med yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta avses verksamheter där huden penetreras genom användning av stickande/skärande verktyg som nålar eller skalpeller. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Medicinsk fotvård
 • Tatuering
 • Piercing
 • Akupunktur 
 • Microneedling
 • Microblading
 • Karboxyterapi
 • Platelet-rich plasma ("vampyrmetoden")
 • Mesoterapi
 • Vitamininjektion

Om du startar en yrkesmässig hygienisk verksamhet utan att först ha anmält verksamheten till kommunen får du betala en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Så här anmäler du din verksamhet

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet. Du kan antingen använda vår E-tjänst eller fylla i en blankett som du skickar till miljotillsynen@sodertalje.se. 

Bifoga följande i din anmälan:

 • En ritning över lokalen.
 • Beskrivning av ventilationen (för större verksamheter ska ventilationskontroll och luftflödesmätning bifogas).
 • Egenkontroll innefattande bland annat rutiner för städning, hygien, smittskydd, avfallshantering och kemikalier.
 • Information till kunden gällande risker och eftervård.
 • Rutin för att följa upp eventuella klagomål.

Ska en ny lokal inrättas eller en befintlig lokal förändras kan bygglov och bygganmälan krävas enligt plan- och bygglagen. Du hittar mer information här

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler kan verksamhetens förutsättningar förändras och det innebär att en ny anmälan behöver göras.

Vad kostar det?

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan av hygienlokal enligt gällande miljöbalkstaxa

Mer information