Livsmedelskontroll

Bagare med bröd

Ska du öppna eller ta över en restaurang eller ett kafé, en kiosk eller en livsmedelsaffär? Då måste du anmäla det till kommunen. Kommunen är tillsynsmyndighet för livsmedelsverksamheter som dricksvattenproducenter, butiker, bagerier, restauranger, skolkök och caféer.

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att känna till och följa lagstiftningen, och kommunens miljökontor är skyldiga att kontrollera att du följer lagstiftningen. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att kommunernas livsmedelskontroll följer lagstiftningen. Dessutom kontrollerar de exempelvis jordbruk, uppfödare, fiskare och bärplockare. 

Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom äggpackerier, slakterier, musselodlingar, mejerier, fiskanläggningar med mera. Du hittar mycket och lättförståelig information om alla sorters livsmedelsanläggningar och all livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Varför finns det livsmedelskontroll?

Målet med livsmedelskontroll är att

  • konsumenterna får säkra livsmedel
  • konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller
  • informationen om maten är enkel att förstå.

Miljökontoret i Södertälje kommun kontrollerar att du följer de regler som finns, för att konsumenterna inte ska bli sjuka eller lurade.

Vad kostar livsmedelskontroll?

All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, kontrollen finansieras genom avgifter som företagen betalar. Timtaxan fastställs varje år av Kommunfullmäktige, här är aktuell livsmedelstaxa. 

För att räkna ut antalet kontrolltimmar använder livsmedelskontrollen Livsmedelsverkets riktlinjer. De har en modell för riskklassning och beräkning av kontrolltider och avgifter för livsmedelsföretag. Du kan läsa mer under rubriken Avgifter på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket

Det finns tre slags avgifter:

Avgift för registrering
När du öppnar eller tar över en verksamhet tar miljökontoret ut en engångsavgift för den tid det tar att registrera företaget. Samtidigt tas vanligtvis också ut en årlig kontrollavgift för första året, se nedan.

Efterhandsdebitering

Ändrad debiteringsmodell för livsmedelsföretag under 2022. 

Från och med utgången av 2023 ska all offentlig kontroll av livsmedel efterhandsdebiteras och kontrollmyndigheten i Södertälje kommun övergår delvis till detta under 2022.

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretag får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, årlig kontrollavgift i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Årlig kontrollavgift
I beslutet om riskklassificering och årlig kontrolltid framgår den sammanlagda kontrolltiden, inklusive förberedelser och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år eftersom kontrolltiden varierar beroende på risk, omfattning, erfarenhet med mera.

Den årliga avgiften ska täcka miljökontorets kostnader för den kontroll som ska utföras. Avgiften varierar beroende på veksamhetens risk och storlek. Även miljökontorets erfarenhet av verksamheten har betydelse. En välskött verksamhet kan få lägre årlig avgift, en bristfällig verksamhet kan få högre årlig avgift.

Avgift för extra kontroll
Om livsmedelskontrollen hittar brister måste livsmedelskontrollen följa upp dem, om de inte åtgärdas under besöket. För den tiden tar livsmedelskontrollen ut en extra avgift enligt kommunens taxa. livsmedelstaxa Kontrolltiden vid befogade klagomål debiteras också. Taxan följer Livsmedelsverkets beräkningsmodell och är beslutad av kommunfullmäktige. Det kostar alltså mer om du inte gör det du ska. I beslutet om extra avgift kan du se vad du betalar för.

 

 

 

 

Hur går livsmedelskontrollen till?

Den första kontrollen görs oftast inom tre månader efter att du öppnat/tagit över. Inspektören bedömer om verksamheten uppfyller lagsiftningen krav.

Inspektören kan också ge tips och råd, men kan inte i detalj tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som väljer hur du ska göra i just din verksamhet. Ibland kan lokalens begränsningar innebära att inspektören bedömer att ett visst moment inte kan ske på ett säkert sätt. Då skriver inspektören alltid ett föreläggande/förbud, som du kan överklaga om du vill.

De två vanligaste kontrollmetoderna är revision och inspektion.

Revision
En revision är föranmäld. Då kan du planera in besöket och se till att ansvariga finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedel.

Inspektion
En inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena kontrolleras på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller. Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

 

Hur gör jag med livsmedelskontrollen när jag upphör med livsmedelsverksamheten?

Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala den årliga kontrollavgiften. Det gäller även om du planerar att sälja eller stänga verksamheten under året. Du måste anmäla till miljökontoret om du ska upphöra med verksamheten. Använd blanketten Anmälan om upphörande

Om någon tar över verksamheten ska den personen registrera verksamheten med blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. 

Också den nya ägaren får betala en årlig kontrollavgift, från och med det år personen tar över verksamheten.

Vad gör jag om jag vill överklaga ett beslut?

Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga hos Länsstyrelsen i Stockholm. Det står i beslutet hur du ska göra. 

Länsstyrelsen reviderar också kommunens livsmedelskontroll. Om du har invändningar mot livsmedelskontrollen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholm. Du får också gärna kontakta livsmedelskontrollen direkt via Södertälje kommuns kontakt center 08-523 01 000 eller via mail livsmedelskontrollen@sodertalje.se