Uteservering

Uteserveringar tillför ett positivt inslag i stadsmiljön och är en viktig del av stadslivet. Om du vill ha en uteservering behöver få tillstånd och följa de riktlinjer som gäller för utseende och skötsel.

Stadskärnan

Stadskärnan är allas vardagsrum att vistas i. Här finns många restauranger och caféer, ibland vägg-i-vägg. Vi vill skapa en enhetlig och öppen känsla i stadskärnan och med de här riktlinjerna visar vi hur vi tillsammans skapar en trevlig miljö i stadskärnan.

Utanför stadskärnan

Utanför stadskärnan finns restaurangerna och caféerna mer utspritt och här kan de tänkta platserna för uteservering styra utformning.

Ansökan om tillstånd

Planerar du för en uteservering på kommunens mark, behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Det är polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset i samråd med oss på kommunen, som förvaltar kommunens mark,
den allmänna platsmarken.

 • Om vi inte godkänner ett ärende kommer polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avslå ett ärende även som vi på kommunen har gett medgivande till.
 • Om restaurangen byter ägare eller om verksamhet säljs ska tillståndet återkallas hos polisen. Polistillstånd kan inte överlåtas till den nya ägaren.
 • Upplåteslen gäller för den tid som anges i ditt tillstånd. Förlänging ska ansökas. Gör det i god tid innan ditt tillstånd löper ut.

Här kan du ansöka om polistillstånd för uteservering

Regler och riktlinjer

Tid för uteservering

I år, 2021, görs en avvikelse på tidsperioden för uteservering. Uteserveringar får ha öppet hela året fram till 31 december 2021. Tillstånd måste alltid finnas.

Sommaruteserveringar får generellt förekomma under perioden 1 april till 31 oktober. Vill du ha uteservering året runt ska även fastighetsägaren ge sitt godkännande. Speciella regler gäller i centrala Södertälje för stråket Saltsjötorget fram till Stora Torget. Här får uteserveringar endast ställas upp på sommarhalvåret

Kostnad

I år, 2021, har kommunen beslutat om kostnadsfri markupplåtelse för uteservering till och med 31 december 2021. Tillstånd måste alltid finnas eller, om du inte har det sedan tidigare, sökas hos polisen. Polisen tar ut avgift för ansökan. 

Här söker du polistillstånd för uteservering 

Generellt betalar du för markupplåtelsen till kommunen enligt fastställd taxa. Men i år är det alltså kostnadsfritt enligt det stödpaket som kommunen ger till lokala näringsidkare.

Placering av uteservering
 • Uteserveringen ska i första hand placeras i anslutning till verksamheten. Den får inte blockera eller täcka över brunnar, brandposter, kopplingsskåp etc.
 • Uteserveringen ska placeras så den inte är i vägen för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, fotgängare, trafik, transporter eller räddningstjänst.
 • Fri passage ska vara 1,8 m från den upplåtna ytan
  fram till närmaste hindret innan bilgata.

illustration placering

Avgränsning - staket
 • Hela staketet ska stå inom den yta du har tillstånd för.
 •  Staketet ska vara av metall/smide samt vara av lätt karaktär och genomsiktligt. Det ska vara max 110 cm högt och vara genomsiktlig till minst 50 % - lika mycket luft mellan spjälorna som spjälorna är breda. All tät konstruktion (som t.ex trä, tyg, vepa/ banderoll) som är över 0,5 meter räknas som plank som kräver bygglov.
 • Om staketet är över 110 cm över marken och/eller har mindre genomsiktlighet räknas det som ett plank och du behöver söka bygglov.
 • Om staketet består av höj- och sänkbara glaspartier med mått 110 cm i nedsänkt läge och max 190 cm i upphöjt läge behöver du inte söka
  bygglov.
 • Staketet ska vara kännbart nedtill med en tvärslå 10 – 35 cm över marken för personer med nedsatt syn. Se bild.
 • Staketet får inte fästas/förankras i marken.

Kontakta bygglovenheten om du har frågor kring staket. bygglov@sodertalje.se

Här kan du ansöka om bygglov.

illustration staket

Möbler
 • Uteserveringen ska möbleras på så sätt att den är tillgänglig för alla och upplevs som öppen, rymlig och flexibel.
 • Alla möbler och skyltning/dekoration (till exempel växter/blomlådor) ska få plats innanför den yta du har tillstånd för.
 • Uteserveringen ska vara möblerad under hela tillståndstiden och får inte användas för förvaring av hopställda bord och stolar eller annat.
 • Bord och stolar ska vara i smide, metall eller trä. Enkla, lätta plastmöbler tillåts inte.
 • Är marken ojämn, t ex om markbeläggningen är gatsten, så kan bord och stolar som går att justera användas.

Illustration möblering

Mark och golv
 • För en enhetlig utformning av den allmänna platsen i stadskärnan placeras möblerna direkt på gatan – det vill säga inte på, upphöjda golv, mattor eller
  annat.
 • Om marken lutar mer än 8 cm per meter eller om det finns nivåskillnader mellan gata och entré kan det var motiverat med uppbyggt trägolv.
 • Till ett upphöjt golv måste en ramp anslutas. Rampen ska placeras inom den yta du har tillstånd för och får inte luta för mycket. 
  Ramp
  • Maximal lutning på rampen är 8% 1:12 – det vill säga en höjdskillnad på 1 meter som tas ut på 12 meter.
  • Rampen ska vara 90-100 cm bred.
  • Rampen ska inte vara tillfällig utan måste alltid finnas på plats för att uteserveringen ska vara tillgänglig för alla.
  • Vid nivåskillnader ska kontrastmarkering och handledare finnas.
 • Trägolv ska utformas så att de lätt kan lyftas bort för arbeten där vi måste komma åt markytan.
 • De få befintliga trägolv som finns i dag i stadskärnan ska successivt tas bort under en 3-årsperiod.

 

Markiser och parasoller
 • Markis kräver i de flesta fall inte bygglov. Om det är reklam på markisen behöver du ansöka om bygglov. Om en byggnad är kulturskyddad eller installation av markisen innebär en betydande fasadförändring kan
  detta kräva bygglov.
 • Markiser ska vindsäkras med avtagbart stag, vajer eller stödben. Förankringen av stag, vajer eller stödben ska ske på ett sätt som inte innebär förankring i markbeläggningen. Om du valt att vindsäkra behöver du inte fälla upp markisen, förutom när vädret inte tillåter att den är nedfälld på
  grund av risk för person- eller egendomsskada.
 • Du får inte förankra markisen eller parasoller i marken.
 • Markisen eller parasollet får inte sticka ut utanför din upplåtna plats för uteserveringen. Se bild.
 • Markisen ska vara högre än 2,5 m över trottoaren.
 • Om du vill ha restaurangens namn och logotyp på markisen eller parasollet, ska text, symbol eller bild vara diskret. Annan reklam är inte tillåten.

Är du osäker på om du behöver bygglov kontakta bygglovenheten bygglov@sodertalje.se

Illustration av markis och parasoll

Rökfria miljöer
 • Det är rökförbud på uteserveringar.
 • Förbudet gäller inte bara rökning av tobak. Exempelvis omfattas även e-cigaretter, vattenpipor och örtprodukter av förbudet.
 • Det är ägarens ansvar att se till att förbudet följs. Ägaren ska tydligt markera att rökning är förbjuden och se till att det inte förekommer sådant som kan vilseleda rökförbudet som exempelvis askkoppar.
 • Personer som röker ska informeras om förbudet. Fortsätter personen röka kan personalen be denna att lämna restaurangen. Om personen vägrar kan
  polis eller väktare tillkallas.
 • Rökning är sedan tidigare även förbjudet inomhus.
 • Rökrum är tillåtet, utrymmet bör dock inte vara större än 25 procent av lokalens yta. Inne i rökrummet får inte mat samt dryck förtäras eller serveras.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

 

Skultar rökning förbjuden

Buller (oljud)

Ljud från musikanläggningar kan störa de som bor i närheten av uteserveringen.

 • Ansvarig för serveringen ska kunna hantera klagomål från närboende samt vid behov kontrollera ljudnivåerna så att de inte överstiger na så att de inte överstiger folkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivåer. olkhälsomyndighetens allmänna råd om ljudnivåer.
 • En god idé är att installera en ljudspärr eller en n god idé är att installera en ljudspärr eller en decibelmätare för att lättare kunna hålla koll på ecibelmätare för att ljudnivåerna.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

 

Skadedjur

Det är ägarens ansvar att uteserveringen är välstädad. Var särskilt noggrann med att städa bort matrester som drar till sig skadedjur.

 • Bord och stolar bör stå direkt på marken. Det underlättar städning och minskar risken för skadedjur.
 • Om man har en upphöjd uteservering ska den utformas så att risken för skadedjur minimeras. Uppbyggnaden ska tillverkas så att den kan lyftas bort vid städning eller eventuell skadedjursbekämpning.

För mer information kontakta miljökontoret på Södertälje kommun. miljokontoret@sodertalje.se

Serveringstillstånd

Du som redan har serveringstillstånd på din restaurang kan ansöka om att även få servera alkohol på din uteservering.

 • Du måste ha ansökt och fått uteserveringen beviljad innan du kan ansöka om serveringstillståndet.
 • Södertälje kommun beviljar serveringstillstånd året runt på uteserveringar efter en prövotid.

Mer information kring serveringstillstånd kan du få hos Tillståndsenheten, tillstandsenheten@sodertalje.se.

Här kan du ansökan om serveringstillstånd.