Serveringstillstånd

Vad gäller för utrymning av serveringsställen när öppettiden begränsats till kl. 22.30?

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas fordras att, tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska avslutas senast kl. 22.00. Serveringsstället ska därefter utrymmas och stängas senast kl. 22.30.

Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser.

Mer information om förbudet finns  på regeringens webbsida. 

Nya e-tjänster är nu lanserade för serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker . Där kommer du kunna ansöka om serveringstillstånd och du som redan är tillståndsinnehavarare kan till exempel göra anmälan om serveringspersonal men även ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd.

Mer information om e-tjänster finns på kommunens hemsida.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Kontaktuppgifter tillståndsenheten och kontaktcenter: 

Telefonnummer: 08 - 523 010 00

E-post: tillstandsenheten@sodertalje.se

De som har stadigvarande serveringstillstånd i Södertälje kommun hittar du i detta dokument.

Här hittar du bestämmelserna

Ett gammalt ord för serveringstillstånd är utskänkningstillstånd. Den lag som styr serveringstillstånd är huvudsakligenalkohollagen

I Södertälje kommun har vi riktlinjer för hur vi ska hantera tillstånd och tillsyn i samband med serveringstillstånd för alkohol. Vårt mål är att all tillståndshantering ska vara objektiv, och alla beslut ska fattas med tydligt lagstöd och vara möjliga att överklaga. Läs gärna mer i Riktlinjer – för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol. Du hittar pdf:en under Dokument.

Det finns olika typer av serveringstillstånd

Du kan söka serveringstillstånd för att servera

 • ett slutet sällskap
 • allmänheten

I tid kan ett serveringstillstånd gälla för:

 • stadigvarande servering
 • en viss tidsperiod
 • ett enstaka tillfälle.

Dessutom är det särskilda regler för tillstånd att servera alkohol på en uteservering. I ansökan måste du ange vilka tider du vill servera alkohol. Reglerna för att servera alkohol utanför det som kallas normaltid är hårdare när det gäller att värna om ljudnivåer och de närboendes dygnsvila. Normaltid för all servering är kl. 11.00–01.00. 

 

Serveringstillstånd för ett slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad grupp med personer som har någon form av gemensamt intresse, utöver den aktuella tillställningen med alkoholservering. Det kan till exempel vara medlemmarna i en ideell förening som vill ha en fest för föreningens medlemmar med partner.

För att du ska kunna få serveringstillstånd för slutet sällskap måste

 • arrangören veta vilka personer som deltar
 • lokalen vara stängd för insläpp av andra gäster under pågående tillställning än de som är bjudna redan från början.

Du får inte annonsera eller sätta upp affischer om tillställningen, för då räknas det inte som ett slutet sällskap. Det ska heller inte gå att gå med i sällskapet eller föreningen vid entrén till tillställningen eller festen.

En ideell förening som söker serveringstillstånd ska ha

 • en tillfredställande organisation
 • stadgar
 • en verksamhet som kan bedömas bli bestående.

Serveringstillstånd för slutna sällskap är oftast tillfälliga. Men har ni regelbundet återkommande fester kan ni ansöka om ett stadigvarande tillstånd för att servera alkohol i ett slutet sällskap.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd. 

Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten

Serveringstillstånd för allmänheten kan beviljas stadigvarande, för ett enstaka tillfälle eller för en enstaka tidsperiod. En enstaka tidsperiod kan vara några dagar upp till ett par månader men ska inte vara regelbundet återkommande.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd. 

Stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten

Ett stadigvarande serveringstillstånd innebär ett tillstånd för att servera alkoholdrycker vilket gäller tillsvidare. Tillståndet kan avse servering året runt eller under en viss tidsperiod under året.

Stadigvarande serveringstillstånd kan beviljas för

 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag som har ett organisationsnummer
 • föreningar som är registrerade hos Skatteverket och har ett föreningsnummer
 • enskilda firmor.

Tillståndsenheten måste också ställa krav på att du redovisar din finansiering för att vi ska kunna bevilja ett stadigvarande serveringstillstånd. Du som söker tillstånd måste kunna styrka finansieringen genom skriftliga underlag som visar varifrån dina pengar kommer och att de nu är dina. Det kan till exempel vara lånehandlingar, reverser, kontoutdrag och andra utdrag. Handlingarna måste:

 • vara daterade och underskrivna av alla parter
 • vid bryggeriavtal vara hela avtalet.
 • om ett lån har tagits vara lånehandlingar från banken och ett kontoutdrag som visar att pengarna förts över till säljaren.
 • om ett privat lån har tagits vara låneavtalet, uppgifter om varifrån långivaren fått sina pengar, samt kontoutdrag från långivaren och från låntagaren för att visa att pengarna har förts över.
 • om aktier har sålts vara kontoutdrag från värdepapperskontot.
 • vid gåva vara gåvobrev samt kontoutdrag från givaren och från mottagaren för att visa att pengarna har förts över.
 • vid arv vara testamente, skifteshandling och kontoutdrag.

Övriga krav du behöver uppfylla för att få tillstånd kan du läsa mer om under rubriken Vad krävs för att få tillstånd.

Serveringstillstånd för en uteservering

För att få ha en uteservering behöver du ha flera olika typer av tillstånd. Ett ja på en ansökan betyder inte att det är säkert att du får ja från andra enheter eller myndigheter.

Din ansökan gör du i e-tjänsten. Bedömningen görs på samma sätt som vid andra ansökningar, se rubriken Vad krävs för att få tillstånd.

Vid bedömningen lägger tillståndsenheten extra stor vikt vid vad polisen säger, och vid vad miljökontorets tillsynsenhet säger om buller.

När tillståndenheten beviljar serveringstillstånd för en uteservering första gången får du ett tillstånd med en prövotid på ett år. Sedan görs en utvärdering. Läs mer i Riktlinjer – för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att få serveringstillstånd måste du även servera tillagad mat, och ha flera rätter att välja mellan. Efter klockan 23 får utbudet vara mer begränsat, men nötter och snacks eller färdigköpta smörgåsar uppvärmda i mikrovågsugnen är inte tillräckligt. Du kan läsa om matserveringsplikten i alkohollagen

Tillståndenheten måste avgöra om den som söker serveringstillstånd är lämplig enligt alkohollagen, samt titta på om platsen där alkoholen ska serveras är lämplig med tanke på svensk alkoholpolitik. När vi gör bedömningen tittar vi bland annat på:

 • tillståndsinnehavarens lämplighet med avseende på laglydnad.
 • om tillståndsinnehavaren fullgör sina skyldigheter mot samhället, som till exempel betalar sin skatt i tid.
 • tillståndsinnehavarens ekonomi, till exempel tidigare konkurser.
 • om tillståndshavarens personliga förhållanden tillåter det engagemang och den insyn i verksamheten som krävs för att vara ansvarig.
 • om tillståndshavaren har tillräckliga kunskaper om svensk alkohollag.
 • om lokalen och köket där alkoholen ska serveras uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.
 • om det finns tillstånd från miljökontorets livsmedelsenhet för verksamheten.
 • om lokalen är godkänd ur brandskyddssynpunkt.
 • lokalens placering i samhället, till exempel närheten till skolor eller ungdomsverksamheter.
 • vilka verksamheten i lokalen riktar sig till, och framför allt att det inte är till ungdomar.
 • risken för att verksamheter och boende runt omkring lokalen kommer att störas av alkoholserveringen.

Det betyder alltså att vi måste bedöma att tillståndsinnehavaren, lokalen, platsen och grannskapet är lämpliga innan vi kan bevilja ett serveringstillstånd.

Men vi prövar också den personliga lämpligheten på den eller de som anses vara personer med betydande inflytande i rörelsen. Det kan vara exempelvis verkställande direktör, ensam firmatecknare, styrelseledamöter, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav. Även andra ekonomiska intressenter och finansiärer kan komma att prövas.

Du som söker ska ha tillfredställande kunskaper i alkohollagen. Läs mer under rubriken Kunskapsprov om alkohollagen.

Kunskapsprov om alkohollagen

Du som söker serveringstillstånd ska ha tillfredställande kunskaper om alkohollagen. För att visa att du har det måste du få godkänt när du gör Folkhälsomyndighetens kunskapsprov.

Kunskapsprovet är ett nationellt prov och ett godkänt resultat gäller i tre år. Du kan skriva provet i Stadshuset mot en avgift. [länk till avgifter]Gör upp om en tid med din handläggare på tillståndsenheten. [länk till kontakter]

I tre situationer behöver du inte skriva provet. Det är om du:

 • söker om ett tillfälligt tillstånd för ett slutet sällskap för första gången
 • redan har ett serveringstillstånd i Södertälje eller en annan kommun
 • kan visa upp ett godkänt kunskapsprov som inte är äldre än tre år.

Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

När kan jag servera alkohol utan tillstånd?

Enligt svensk alkohollagstiftning måste tre kriterier vara uppfyllda för att du ska få servera alkohol utan serveringstillstånd. Tillställningen eller festen ska

 1. vara ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. vara utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. äga rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter i undantaget måste alltså vara uppfyllda för att du ska kunna servera alkohol utan tillstånd.

Om tillställningen eller festen är i en lokal där det i vanliga fall serveras mat eller drycker utan alkohol mot betalning måste det alltså finnas ett serveringstillstånd. Hyr du till exempel kaféer, lunchrestauranger eller festvåningar utan serveringstillstånd är det förbjudet att förvara, servera eller dricka alkohol där om inte du får ett serveringstillstånd beviljat för din tillställning.

För särskilda boenden för äldre och funktionshindrade är det möjligt att få servera alkohol till maten utan serveringstillstånd om ni följer lagen och har ett lämpligt egenkontrollprogram. Läs mer i Riktlinjer – för Södertälje kommuns handläggning av serveringstillstånd och tillsyn av alkohol under Dokument.

Om du är osäker på om det krävs ett serveringstillstånd eller vill fråga om egenkontrollprogrammet, kontakta tillståndsenheten. Se Kontakt för denna sida.

Så ansöker och anmäler du

Ansökan eller anmälan via e-tjänst
När du fyllt i e-tjänsten, bifogat de dokument som behövs i ärendet och signerat ska din ansökan vara komplett. Ansökan eller anmälan kommer sedan till tillståndsenheten.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor. 

Kontaktuppgifter tillståndsenheten och kontaktcenter: 

Telefonnummer: 08 - 523 010 00

E-post: tillstandsenheten@sodertalje.se

Ansökan om tillstånd för detalj- och partihandel av tobaksvaror samt anmäla försäljning av folköl, e-cigaretter och/eller receptfria läkemedel

https://service.sodertalje.se/ansokan-anmalan-folkol-tobak-receptfrialakemedel 

Ansökan om serveringstillstånd för alkoholservering eller anmälan om ändring

https://service.sodertalje.se/anmalan-serveringstillstand-anmalan-andring

Vad kostar tillståndet?

Tillståndsenheten tar ut en ansökningsavgift för alla typer av ansökningar om serveringstillstånd. Det är handläggningen du betalar för. Därför ska avgiften vara betald innan vi börjar titta på din ansökan, och avgiften betalas inte tillbaka om ansökan inte beviljas. Fakturan skickar vi när din ansökan har kommit in till oss.

Har du fått ett stadigvarande tillstånd måste du betala en årlig tillsynsavgift. Avgiften är baserad på en fast och en rörlig tillsynsavgift. Den fasta avgiften är baserad på vilken typ av tillstånd du har.

Den rörliga tillsynsavgiften baseras på bolagets alkoholomsättning under föregående år, exklusive moms. För nya stadigvarande tillstånd baseras tillsynsavgiften på den försäljningsbudget du anger i din ansökan. Vid nästa årsavgift justerar vi sedan efter vad din faktiska alkoholomsättning exklusive moms var under det året.

Tillsynsavgiften betalar du normalt under maj månad varje år. Den fasta avgiften beslutas av kommunfullmäktige, se Taxor och avgifter under Kommun och politik.   

Vilka beslutar om jag kan få tillstånd?

Vissa beslut fattar tillståndsenheten på delegation från socialnämndens utskott. Annars utreder tillståndsenheten och socialnämndens utskott fattar besluten. I alla utredningar tillfrågas flera myndigheter, se under rubriken Dessa myndigheter tillfrågas.

Om du inte får något serveringstillstånd eller får delar av dina önskemål nekade kan du överklaga beslutet inom tre veckor. Läs mer om hur du gör under rubriken Hur överklagar jag ett nej

Dessa myndigheter tillfrågas

Innan tillståndenheten kan besluta om ett serveringstillstånd gör vi förfrågningar till andra myndigheter som då är remissinstanser för din ansökan. Remissinstansernas svar väger tungt i den slutliga bedömningen av ärendet.

För att kunna bedöma ditt ärende begär vi alltid in remisser från:

 • Skatteverket
 • Kronofogden
 • polisen
 • kommunens miljökontor
 • Räddningstjänsten.

Eventuellt kan även andra myndigheter komma att yttra sig i ärendet. 

Hur överklagar jag ett nej?

Om vi säger nej och du inte får något serveringstillstånd eller inte får alla dina önskemål i ansökan uppfyllda har du rätt att överklaga inom tre veckor, till förvaltningsrätten. Du har även rätt att överklaga de beslut om åtgärder som socialnämndens utskott tar till följd av utredningar om att du inte följer lagar och regler. Läs mer om det under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna under Dina skyldigheter när du har serveringstillstånd

Gör så här för att överklaga:

 1. Skriv upp namn, adress och personnummer för dig som sökt tillståndet. Skriv också upp serveringsställets namn, adress och organisationsnummer.
 2. Tala om vilket beslut det är du vill överklaga, beslutets diarienummer och när beslutet fattades.
 3. Berätta varför du tycker att beslutet är felaktigt, och varför du tycker att du borde ha fått serveringstillstånd på de villkor du ansökt om.
 4. Skriv under blanketten. Glöm inte namnförtydligande, ort och datum.
 5. Skicka din överklagan till tillståndsenheten. E-postadressen hittar du under Kontakt för denna sida.
 6. Tillståndsenheten tittar på uppgifterna i din överklagan och ser om vi har fått någon ny information som gör att vi kan ändra vårt beslut. Om vi ändrar beslutet meddelar vi dig som överklagar. Om vi inte ändrar beslutet skickar vi din överklagan med de dokument som behövs till Förvaltningsrätten i Stockholm.
 7. Om vi skickar din överklagan vidare till förvaltningsrätten får du ett brev där de informerar dig om att de har fått in din överklagan, vilket nummer ditt ärende har hos dem och oftast även ungefär hur lång tid det dröjer innan du kan få besked om vad de beslutat.
Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Eftersom tillståndsenheten tar in synpunkter i form av remissvar från andra myndigheter tar beslutsprocessen tid. Vissa beslut kan fattas av enheten på delegation från nämnden, andra beslut ska fattas av nämndens utskott.

Om du har skickat in alla handlingar och remissinstanserna svarar inom utsatt tid tar det ungefär så här lång tid för oss att handlägga olika typer av ansökningar:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 7 veckor
 • Ändring av serveringstillstånd på normaltid kl. 11–01, 4 veckor
 • Ändring av serveringstillstånd utanför normaltiden kl. 11–01, 5–6 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för max 2 dagar, 4 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten för mer än 2 dagar,
  4 veckor
 • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap, 4 veckor
 • Tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap, 2 veckor
 • Serveringstillstånd för uteserveringar, 6 veckor
Vad innebär anmälningsplikt?

När du har fått serveringstillstånd måste du anmäla hos tillståndsenheten när du avser att:

 • påbörja verksamheten
 • göra avbrott i verksamheten
 • ändra verksamhetens omfattning eller inriktning
 • byta ägare för hela eller delar av verksamheten
 • byta ut hela eller delar av bolagsstyrelsen
 • bygga om verksamhetens lokaler eller göra andra ändringar som påverkar tillsynen
 • lägga ned verksamheten.

Anmälan ska göras i förväg. Om det förhållande som du måste anmäla inte har gått att förutse måste du istället anmäla utan dröjsmål, alltså så fort du får reda på det.

Om du bryter mot din anmälningsplikt och inte meddelar tillståndenheten kan du efter en utredning förlora ditt serveringstillstånd. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på tillståndsenheten. E-postadress under Kontakt för denna sida.

Tillsynsplikt för serveringstillstånd

Serveringstillstånden är en följd av alkohollagen, och lagen är en del av Sveriges alkoholpolitik. Reglerna har till syfte att motverka den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, som till exempel berusningsdrickande eller allt för tidig alkoholdebut. Reglerna ska även motverka andra olägenheter, som exempelvis buller och störande av ordningen.

Det är flera myndigheter som har tillsynsansvar enligt alkohollagen:

Dessutom kan din verksamhet förstås stå under annan tillsyn, som till exempel att kommunens livsmedelsenhet bedriver livsmedelskontroll för alla verksamheter som säljer eller serverar livsmedel.

Tillståndsenheten gör yttre tillsyn, som innebär att vi besöker verksamheten. Då kan vi till exempel kontrollera:

 • om det finns någon ansvarig person på plats
 • att ordning och nykterhet råder på serveringsstället
 • att underåriga inte serveras alkoholdrycker
 • tillståndshavarens lämplighet, handlingar och uppförande
 • marknadsföring och prissättning
 • att inköpta volymer alkohol överensstämmer med fakturaunderlagen.

Tillståndsenheten utövar även inre tillsyn, vilket betyder att vi tittar på verksamhetens papper, redovisningar och liknande. Det innebär att vi bland annat kan

 • löpande kontrollera tillståndshavarens bokföring
 • titta på att skatter och avgifter betalas i tid
 • göra kontroller mot polisens belastningsregister. 
Dina skyldigheter när du har serveringstillstånd

Du som har serveringstillstånd har ansvar för att serveringen går rätt till. Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Du har också anmälningsplikt, vilket du kan läsa mer om under rubriken Vad innebär anmälningsplikt.

Läs om ditt ansvar och dina olika skyldigheter!

Ansvar och kunskap krävs av alla

Alkohollagens regler om servering gäller för alla som deltar i försäljningen och alltså inte bara för tillståndshavaren. Därför måste alla som arbetar med servering ha tillräckliga kunskaper om reglerna i alkohollagen och vad de praktiskt innebär.

Personalen måste också ha klart för sig vilka särskilda villkor angående serveringstider, lokaler och annat som gäller på serveringsstället där de arbetar. Det är därför lämpligt att ha en skriftlig policy eller motsvarande som ett stöd för personalen. Där bör tillståndshavaren beskriva hur verksamheten på restaurangen ska bedrivas.

Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar för hur de sköter serveringen, och för eventuella problem som kan uppstå. Om till exempel en servitör serverar en person som inte uppnått rätt ålder så kan servitören personligen ställas till svars för detta. Hen riskerar böter.

Tillståndshavaren har det övergripande ansvaret för hur verksamheten på restaurangen sköts och för vad personalen gör. Om reglerna inte följs kan kommunen vidta åtgärder mot tillståndet. Läs mer om det under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna.

Begränsad rätt att marknadsföra alkohol

Marknadsföring om alkohol måste vara måttfull och begränsad. Med ett gammalt ord heter det animeringsförbud, som alltså betyder att du inte har rätt att uppmuntra någon att köpa alkohol. Det innebär bland annat att du INTE får:

 • använda påträngande och uppsökande reklam, som till exempel erbjuda tre starköl till priset för två.
 • uppmana till bruk av alkohol.
 • rikta reklam till barn eller ungdomar under 25 år.
 • skildra barn eller ungdomar under 25 år i reklamen.
 • skildra barn eller ungdomar under 25 år.
 • sänka priset bara på alkoholhaltiga drycker.
 • sätta priset på alkohol lägre än inköpspriset, eller ha ett påslag som är mindre än 25 procent.

Däremot får du

 • fråga om någon vill beställa något innan baren stänger.
 • sänka priset under vissa tider av dagen, så kallad Happy Hour. Men prissänkningen ska även omfatta mat och alkoholfria alternativ. Prissänkningen på mat och samtliga lättdrycker måste procentuellt motsvara minst prissänkningen på den alkoholdryck som har högst alkoholhalt. 
Erbjud alltid alternativa drycker vid alkoholservering

Den gäst som vill ha en alkoholfri dryck ska självklart få det och behandlas lika väl som andra gäster. Vid försäljning av alkoholdrycker ska det alltid finnas flera alkoholfria alternativ för den som inte vill ha alkohol. 

Giltighet och omfattning för ditt tillstånd

Ett serveringstillstånd gäller bara för den som har fått tillståndet och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Om ägarförhållandena i bolaget förändras måste du anmäla det till tillståndsenheten.

Läs mer under rubriken Vad innebär anmälningsplikt

Gåvoförbud

Det finns ett absolut förbud mot att ge bort alkoholdrycker. Om du vill kompensera en gäst för någon olägenhet är det inte tillåtet att bjuda på en avec till kaffet. Däremot kan du naturligtvis bjuda på exempelvis kaffe och dessert. 

Kontrollerad servering av alkohol

Restaurangen ska servera mat och dryck som gästerna äter och dricker på restaurangen. Alkoholdrycker får inte tas med därifrån, vare sig av gästerna eller av personalen.

Du som tillståndshavare och din personal ska aktivt förhindra att någon tar med sig alkoholdrycker genom att ni serverar dryckerna i glas eller öppnad flaska. Ingen får heller tillåtas dricka andra drycker än de som serverats i restaurangen. Du och din personal ska aktivt förhindra att någon dricker medhavda drycker. Det gäller även när restaurangen är stängd.

Bara de drycker som ska användas för servering får förvaras på restaurangen. Undantag från den regeln är drycker som uppenbart inte är avsedda att drickas på stället, exempelvis drycker som lämnats in i garderoben och drycker som används för matlagning.

För att en gäst ska få ta med sig alkohol in på restaurangen ska alkoholen vara inslagen i presentpapper eller finnas i en stängd påse eller väska, och alkoholen måste lämnas in för förvaring. Restaurangen ska märka gästens alkohol med namn, datum och klockslag samt förvara den helt avskild från restaurangens alkohol, så att det inte kan bli några förväxlingar.

Krav på matservering

Har du tillstånd för att servera allmänheten måste du erbjuda lagad eller tillredd mat och ha flera rätter att välja mellan. Det gäller under hela den tid som ni serverar alkoholdrycker. Efter klockan 23.00 får ni begränsa matutbudet till ett fåtal enklare rätter.

För att du ska få tillstånd att servera slutna sällskap måste du servera lagad eller tillredd mat. 

Ordning och nykterhet är ett krav

Det finns mycket tydliga krav på ordning, nykterhet och återhållsamhet i alkohollagen. Kravet på återhållsamhet innebär att ni ska avbryta serveringen innan det blir några problem.

Gäster som är märkbart påverkade får inte vistas inne på restaurangen. Ni får inte servera mer alkoholdrycker till en gäst som blivit märkbart påverkad eller som stör ordningen. Dessutom ska ni avvisa gästen från restaurangen.

Det är inte alltid lätt att avgöra om en person är märkbart påverkad. Tecken på att en person är märkbart påverkad kan vara att en person blir störande för andra gäster, har svårt att fästa blicken, är överdrivet självsäker, är fumlig, har svårt att greppa saker, har svårt att uppfatta ett budskap, har hängande ögonlock eller kan slumra till.

Ni måste motverka all oordning på restaurangen, även den som inte beror på berusning. Exempel på det kan vara gäster som uppträder störande utan att vara påverkade, eller att brottslig verksamhet förekommer.

Om det uppstår brister i ordningen på restaurangen måste ni rätta till det genom att tala gäster tillrätta, avvisa gäster, eller om inget annat återstår utrymma restaurangen.

Kraven på ordning gäller också i restaurangens omedelbara närhet, som exempelvis utanför entrén. 

Serveringsansvarig eller tillståndshavaren alltid på plats

Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn. Tillståndshavaren eller en serveringsansvarig ska hela tiden finnas tillgänglig på restaurangen när någon dricker alkohol.

Den serveringsansvarige ska vara utsedd av tillståndshavaren och anmäld till kommunen. Dessutom ska naturligtvis personalen vid varje tillfälle känna till vem som är ansvarig så att de kan få hjälp och stöd. 

Skyldighet att samarbeta vid tillsyn

Tillsyn av alla serveringsställen utförs främst av tillståndsenhetens alkoholhandläggare och polisen. Du måste alltid släppa in inspektörerna och poliserna så att de kan genomföra tillsynen, och de måste alltid kunna legitimera sig.

Syftet med tillsynen är att kontrollera att du följer alkohollagen. Polisen kan också om de tycker att det finns anledning göra en kontroll mot myndighetens belastningsregister.

Läs mer om vad tillsyn innebär under rubriken Tillsynsplikt för serveringstillstånd

Utrymma lokalen

Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Då ska det alltså inte finnas några gäster kvar, men det får heller inte finnas personal som dricker alkohol i lokalen efter den tiden.

Serveringstiden står på ditt tillståndsbevis. Normaltiden för serveringstillstånd är kl. 11.00–01.00.

Åldersgräns 18 år

Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år. Gästen måste kunna styrka sin ålder och om den som serverar är tveksam ska hen begära legitimation.

Åldersgränsen hindrar naturligtvis inte att ni tar emot yngre gäster men det finns en skyldighet att se till att de inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ansvaret för det ligger alltid hos den som serverar som inte får servera någon om man kan anta att dryckerna kan komma att överlämnas till en person under 18 år.

Det kan finnas anledning att vara speciellt uppmärksam då en person beställer till flera i baren, eller då ett sällskap där underåriga personer ingår beställer gemensamt. 

Årlig restaurangrapport för dig med stadigvarande tillstånd

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd är skyldiga att lämna restaurangrapport varje år. Uppgifterna du lämnar använder tillståndsenheten, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistik. Den årliga tillsynsavgiften är baserad på uppgifterna i rapporten.

När det är dags att skriva restaurangrapport får du ett brev om det från Folkhälsomyndigheten. Om du inte lämnar in rapporten i tid tillkommer en påminnelseavgift. Dessutom inleder tillståndsenheten en utredning om en eventuell åtgärd mot serveringstillståndet, se under rubriken Åtgärder när du bryter mot reglerna. 

Åtgärder när du bryter mot reglerna

Om du inte följer lagen och reglerna i tillståndet kan socialnämndens utskott starta en utredning och besluta om

 • en erinran
 • Det innebär att du måste visa att du ändrat dina rutiner för att förhindra att regelbrottet uppstår igen.
 • en varning
 • Det betyder att du riskerar att förlora ditt serveringstillstånd om du inte ser till att alla på serveringsstället som tillståndet gäller för följer alla lagar och regler.
 • en återkallelse av ditt serveringstillstånd.
 • Då dras ditt serveringstillstånd in och du har inte längre tillstånd att servera och förvara alkohol.

Du har rätt att överklaga besluten, se rubriken Hur överklagar jag ett nej