Hygienlokaler

Alla yrkesmässiga hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, tatuerare eller fotvårdare har ett ansvar att följa gällande lagar och regler om hälsoskydd och att se till att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår som en följd av verksamheten. Däremot är inte alla yrkesmässiga hygieniska verksamheter anmälningspliktiga. Det som avgör om en verksamhet är anmälningspliktig eller inte är om verksamheten innebär stickande eller skärande, så att huden penetreras. Detta för att sådana verksamheter har hög smittorisk.

  • akupunktur
  • piercing
  • tatuering
  • medicinsk fotvård
  • injektionsbehandling

Innan du startar din verksamhet ska du göra en skriftlig anmälan till miljökontoret. Kontakta oss redan i planeringsstadiet – då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand. 

  • Ritning över lokalen
  • Beskrivning av ventilationen (för större verksamheter ska ventilationskontroll och luftflödesmätning bifogas).
  • En enkel beskrivning av er egenkontroll (innefattande städrutiner, hygien- och smittskyddsrutiner, avfallshantering, kemikaliehantering etc. )
  • Det ska även finnas information om eventuella risker till kunden samt rutin för att följa upp eventuella klagomål

Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Ska en ny lokal inrättas eller en befintlig lokal förändras kan bygglov och bygganmälan krävas enligt plan- och bygglagen. Kontakta en bygglovshandläggare i din kommun.

Miljökontoret tar ut en avgift för anmälan av hygienlokal enligt gällande miljöbalkstaxa.