Enskilt dricksvatten för företagare

För att säkerställa att dricksvattnet har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa. Det betyder att du som har enskild brunn är ansvarig för att kontrollera att anläggningen du använder är tillräckligt bra och ger tillräckligt rent vatten.

Alla anläggningar som producerar vatten som används i en livsmedelsverksamhet måste kontrolleras. Har du inte kommunalt vatten måste du ha ett egenkontrollprogram som visar hur du arbetar med att säkerställa att vattnet du använder är bra.

Om du inte har inte har en livsmedelsverksamhet men har egen brunn kan du läsa mer under på Livsmedelsverkets webbplats om Egen brunn

Du hittar dricksvattenföreskrifterna, en vägledning om hur du ska tyda dem samt föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse mot vattenanläggningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Miljökontorets livsmedelsenhet har tagit fram information om det du behöver veta för att kunna sköta din vattenanläggning på ett sätt som följer lagar och regler. Läs mer under rubriken Hur upprättar jag ett egenkontrollprogram om dricksvatten.

EU:s medlemsländer har enats om ett direktiv som innehåller minimikrav på dricksvattenkvaliteten (98/83/EG). Därför måste länderna följa de krav som direktivet ställer, men får ha egna strängare nationella krav. Sverige har införlivat EU-direktivet i egna föreskrifter om dricksvatten: Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Dricksvattenföreskrifterna gäller i tre olika fall, när:

 1. vattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel en livsmedelsanläggning
 2. fler än 50 personer försörjs med dricksvatten
 3. mer än 10 kubikmeter dricksvatten produceras per dygn.

I dricksvattenföreskrifterna finns bland annat krav på

 • beredning och distribution
 • förebyggande arbete
 • provtagnings- och analysfrekvens
 • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
 • information
 • kvaliteten i form av gränsvärden.

Du hittar dricksvattenföreskrifterna, en vägledning till hur du ska göra för att följa dem samt en föreskrift om hur du undviker sabotage och skadegörelse under rubriken Dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats.

I ditt egenkontrollprogram ska du visa att du uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna; läs mer om dem under rubriken När gäller dricksvattenföreskrifterna och vad handlar de om.

Egenkontrollprogrammet tar du fram i verksamheten, men vi på Livsmedelsenheten kontrollerar programmet och kan svara på frågor du har.

I kontrollprogrammet ska det finnas information, rutiner och dokumentation om hur ni sköter uppgiften med att kontrollera att ni följer lagar och regler. Dessutom ska det ingå en beredskapsplan, inklusive hur du ska informera vattenkonsumenterna om att vattnet inte är bra.

Sammanfattningsvis ska ditt egenkontrollprogram innehålla uppgifter om:

 • infrastruktur och utrustning, med en beskrivning av vattenverket och distributionsanläggningen, inklusive en rutin för underhåll
 • råvattnets kvalitet
 • driften, med driftansvarig och driftinstruktioner
 • hanteringen av avfall
 • risken för skadedjur och rutiner för att förebygga skadedjur
 • rengöring, med rutiner för rengöring av vattenverket, hantering och lagring av kemikalier, samt städutrustning
 • dricksvattnets kvalitet, och provtagning av dricksvattnetpersonlig hygien, med rutiner för handhygien och för skyddsutrustning vid arbeten i anläggningen
 • utbildning, med rutiner för intern och extern utbildning i livsmedelshygien samt rutiner och instruktioner för att sköta vattenanläggningen
 • processtyrning och övervakning, med HACCP-plan för säkerhetsbarriärer, larmfunktioner, och faroanalys
 • Informationsutbyte med konsumenter vid problem samt informationsutbyte med miljökontoret
 • mottagning och spårbarhet av processkemikalier, med rutiner för inköp och mottagning av processkemikalier
 • en beredskapsplan som visar hur du ska handla vid problem.

Du kan läsa mer om HACCP under rubriken När behöver jag använda HACCP.

Vad som ska vara med i ett eget kontrollprogram för dricksvattenanläggningar kan du läsa mer om i Livsmedelsverkets Vägledning till dricksvattenföreskrifterna  som du hittar under rubriken Föreskrifter om dricksvatten på Livsmedelverkets webbplats.

Du kan också hämta information om vad du behöver tänka på när du upprättar ditt egenkontrollprogram genom att läsa på i broschyren Råd och riktlinjer för ansvariga inom dricksvattenproduktion, från Svenskt vatten.

Miljökontoret har tagit fram en broschyr där du kan läsa på om Dricksvattenkontroll i Södertälje kommun. 

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för provtagning av dricksvattnet. På vattenproverna ska du beställa både kemiska och mikrobiologiska analyser, efter vad det står i ditt egenkontrollprogram. Miljökontoret bedömer provsvaren enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Du ska alltid anlita ett ackrediterat analyslaboratorium för analys av vattnet. Att ett laboratorium är ackrediterat innebär att de kontrolleras regelbundet och måste leva upp till vissa kvalitetskrav. Du kan beställa provtagningspaket via laboratoriernas webbplatser. Hur du ska ta provet ska framgå av informationen som följer med provtagningskittet.

Vill du läsa mer om provtagning kan du läsa i broschyren Dricksvattenkontroll i Södertälje kommun.

Det vanligaste är att du måste skicka in vattenprover för analys varje halvår. Vanligtvis är det två mikrobiologiska och två kemiska vattenprover enligt normal undersökning varje år, samt ett utvidgat vattenprov vart tredje år. Vad som ska gälla för just din vattenanläggning ska fastställas av miljökontoret. Det går till så här:

 • Lämna ett förslag till Livsmedelsenheten på vilka prover du ska ta och hur ofta. Behöver du hjälp med att ta fram ett förslag kan du kontakta ett ackrediterat laboratorium och fråga vilka prover som ingår vid en normal provtagning för en anläggning som din. Det ska de veta eftersom det styrs av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.
 • Livsmedelsenheten kontrollerar sedan om det är rätt prover med rätt provtagningsfrekvens som du har föreslagit att du ska ta enligt ditt egenkontrollprogram. Vi tittar då på våra erfarenheter av den typ av anläggning som du har, på hur stort ditt vattenledningssystem är, på vilket råvatten du använder med mera.
 • Miljönämnden fastställer sedan ditt program för regelbundna undersökningar, alltså vilken provtagning och vilka analyser som ska göras på ditt vatten. Det gör nämnden med ledning av den utredning vi på livsmedelsenheten har gjort i samband med att vi har kontrollerat ditt förslag. Det beslutade programmet kan alltså komma att innehålla fler provtagningar och analyser än du har föreslagit.
 • När du gör ändringar i din vattenanläggning kan du behöva göra ändringar i ditt egenkontrollprogram och din provtagning. Kontakta då oss på Livsmedelsenheten.

I ditt egenkontrollprogram ska det stå när och hur ofta du behöver ta extra många prover eller beställa extra många analyser. Se hur du fastställer det under rubriken Vilka vattenanalyser ska jag beställa i normala fall.

Det vanligaste är att du behöver göra en utökad undersökning vart tredje år. Om resultatet av analyserna från en normal provtagning visar att vattnet inte håller tillräckligt god kvalitet är det första steget ibland att göra en utökad provtagning.

Om analyssvaren visar att ditt vatten inte håller önskad kvalitet kan Livsmedelsenheten begära att du tar fler prover, beställer fler analyser eller besluta att du måste åtgärda vattenkvaliteten i din vattenanläggning.

Om vattnet är dåligt måste du omedelbart:

 • informera berörda konsumenter
 • utreda orsaken till problemet
 • vidta åtgärder för att skydda människors hälsa, och om sådana åtgärder behövs måste du även kontakta miljökontoret.

Du kan läsa mer om vattenkvalitet i broschyren Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det finns också bra information på Svenskt vattens webbplats.

Du måste ha en beredskapsplan för vad du ska göra om vattnet är dåligt. Den ska vara en del av ditt egenkontrollprogram. I beredskapsplanen ska det stå vad du ska göra:

 • om dricksvattnet bedöms vara otjänligt och kan vara en hälsorisk
 • när användningen av vattnet måste begränsas för att trygga vattenförsörjningen.