Livsmedelskontroll

Ska du öppna eller ta över en restaurang eller ett kafé, en kiosk eller en livsmedelsaffär? Då måste du anmäla det till kommunen. Kommunen är tillsynsmyndighet för livsmedelsverksamheter som dricksvattenproducenter, butiker, bagerier, restauranger, skolkök och caféer.

Du som livsmedelsföretagare är skyldig att känna till och följa lagstiftningen, och kommunens miljökontor är skyldiga att kontrollera att du följer lagstiftningen. Det är länsstyrelsen som kontrollerar att kommunernas livsmedelskontroll följer lagstiftningen. Dessutom kontrollerar de exempelvis jordbruk, uppfödare, fiskare och bärplockare. 

Livsmedelsverket leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom äggpackerier, slakterier, musselodlingar, mejerier, fiskanläggningar med mera. Du hittar mycket och lättförståelig information om alla sorters livsmedelsanläggningar och all livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Målet med livsmedelskontroll är att

  • konsumenterna får säkra livsmedel
  • konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller
  • informationen om maten är enkel att förstå.

Som ansvariga för livsmedelskontroll är det miljökontoret i Södertälje kommun som har till uppgift att se till att du följer de regler som finns för att de som handlar i din butik eller äter på din restaurang inte ska bli sjuka eller lurade.

All livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Kostnaden täcks av de avgifter som alla livsmedelsföretag betalar. Hur stor kostnaden är per timme fastställs varje år av Kommunfullmäktige, och här är årets livsmedelstaxa. 

För att räkna ut hur många timmar du behöver betala för använder vi i Södertälje kommun Livsmedelsverkets riktlinjer. Verket har en modell för riskklassificering och beräkning av kontrolltider och avgifter för livsmedelsföretag. Du kan läsa mer om modellen under rubriken Avgifter på Livsmedelsverkets webbplats. 

Det finns tre olika typer av avgifter:

Avgift för registrering
När du öppnar en ny verksamhet eller tar över en verksamhet tar miljökontoret ut en engångsavgift för en och en halv timme, vilket motsvarar den tid som det tar för oss att registrera ditt företag. Samtidigt tas också årlig kontrollavgift ut för första året, se nedan.

Årlig kontrollavgift
Livsmedelsföretag betalar en årlig avgift som ska täcka miljökontorets kostnader för den kontroll som vi måste genomföra. Kostnaden är olika stor beroende på hur stor verksamheten är, men också beroende på typen av verksamhet eftersom lagstiftningen om vad vi måste kontrollera är olika för olika typer av verksamhet. Även miljökontorets erfarenhet av hur verksamheten sköts har betydelse, och om verksamheten använder egna eller certifierade system för att upptäcka och åtgärda brister.

Avgift för extra kontroll
Om vi behöver anmärka på något i din verksamhet innebär det att vi måste ägna mer tid åt din verksamhet för att följa upp avvikelsen. För den tiden tar vi ut en avgift enligt kommunens taxa, livsmedelstaxa. Taxan följer Livsmedelsverkets beräkningsmodell för avgifter och är beslutad av kommunfullmäktige. Det kostar alltså mer i avgift om du inte gör det du ska. Tillsammans med din sluträkning får du en specifikation där du kan se vad du betalar för.

Alla verksamheter får inte besök varje år. Verksamheter som betalar en lägre avgift får inte besök lika ofta. Det kan till exempel bero på låg risk eller att verksamheten sköts bra. Avgiften för årlig kontroll ska alltid betalas varje år.

I beslutet om riskklassificering och årlig kontrolltid hittar du något som heter kontrolltid. Det är den sammantagna tid som det tar att inspektera, inklusive planering och att skriva beslut med mera. Där står det också vilken erfarenhetsklass du har. Den kan ändras beroende på om föregående inspektioner gick bra eller dåligt. En väl fungerande verksamhet får en lägre avgift och tvärtom.

 

I Södertälje kommun utförs livsmedelskontrollen av personal på miljökontoret. Inspektörens uppgift är att bedöma om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Du kan läsa mer om lagar och regler under rubriken Vilken lagstiftning gäller för livsmedelsföretag. 

Verksamheten måste genomgå en eller flera årliga kontroller, och den första gör vi oftast inom tre månader efter det att du har öppnat.

Inspektören kan också vägleda ert företag att uppfylla lagstiftningens krav, men får inte tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som måste fatta alla beslut om hur du ska välja att göra i just din verksamhet.

Det mesta av livsmedelskontrollen går till på något av följande sätt:

Revision
En revision är en föranmäld kontroll. Då kan ditt företag planera in besöket och se till att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedlen.

Inspektion
En inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller. Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

 

Det är den som äger verksamheten den 1 januari som ska betala den årliga kontrollavgiften för det år fakturan gäller. Det gäller även om du planerar att sälja eller stänga verksamheten under året. Du måste anmäla till miljökontoret om du inte ska ha kvar din livsmedelsverksamhet. Använd blanketten Anmälan om upphörande. 

Om någon tar över verksamheten behöver den personen registrera verksamheten som sin och ska då använda blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning.

Även den som tar över verksamheten får betala en årlig kontrollavgift, från och med det år hen startar verksamheten som sin.

Har du synpunkter på arbetet som kommunens miljökontor gör vill vi tjänstemän gärna höra om dem så kontakta oss på livsmedelsenheten. [länk till kontakter]

Det är länsstyrelsen som har i uppdrag att se till att kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll. Om du tycker att vi på miljökontoret i Södertälje inte sköter vårt jobb kan du ta upp det med Länsstyrelsen i Stockholm.

Den som inte är nöjd med ett speciellt beslut som miljökontoret eller miljönämnden i Södertälje har fattat kan överklaga hos Länsstyrelsen i Stockholm. Det står i beslutsbrevet hur du ska göra när du överklagar, men du kan också använda den generella beskrivning av hur man gör som finns på kommunens webbplats under rubriken Överklaga.