Använda kommunens mark

Kommunen äger mark som vi kan avtala med dig om att du får använda; det kallas för markupplåtelse. Om du vill använda en offentlig plats, till exempel för att sälja saker eller för att ställa upp en container, måste du ha tillstånd av polisen och godkännande av kommunen om vi är markägaren. Du kan även skriva avtal om nyttjanderätt eller arrende om du vill använda kommunens mark. Om marken inte är offentlig behövs oftast inget polistillstånd utan endast ett skriftligt avtal som reglerar villkoren för nyttjandet.

Det är främst kommunen som är markägare på offentliga platser, det vill säga parker, gator och torg. Kommunen äger och förvaltar ett stort markinnehav som består av både planlagd allmän mark, och av skogs- och jordbruksmark utanför tätorterna.

Förväxla inte möjligheten att använda kommunens mark på grund av allemansrätten med markupplåtelser som arrende och nyttjanderätt. Allemansrätten är något helt annat, och den kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbplats

Ansök om förhandsbesked

Börja gärna med att berätta för oss vad det är du vill göra på kommunens mark för att kontrollera om du behöver ett tillstånd. Varje ärende är specifikt, så därför kan vi inte ge dig någon generell information som gäller i alla situationer.

Tillsammans kan vi prata om vilka platser som är lämpliga och vilka handlingar som du ska bifoga din ansökan. Var ute i god tid. Ibland är platser som vanligen finns tillgängliga redan upptagna av andra evenemang, eller kanske inte tillgängliga på grund av underhållsarbete.

 

Vill du få ett förhandsbesked för att använda marken för ditt evenemang eller din aktivitet, ring till oss via kontaktcenter på
08-523 010 00. Du kan även mejla oss på
sbk.markupplatelse@sodertalje.se. Då slipper du ansöka hos polisen om markupplåtelsetillstånd i onödan.

Några exempel på ärenden vi får in är:

 • uteserveringar
 • orienterings- och cykeltävlingar
 • byggnadsställning på trottoaren
 • anordna en loppis
Det här behöver du tillstånd för

Du kan alltid fråga oss om det behövs tillstånd för just det som du vill göra på kommunens mark. Ring till kontaktcenter på 08-523 010 00 eller mejla oss på sbk.markupplatelse@sodertalje.se.

Det här behöver du till exempel ha tillstånd för om du vill använda kommunens mark:

 • uteserveringar - läs kommunens riktlinjer för uteserverigar
 • byggnadsställningar eller byggmaterial
 • evenemang, som till exempel valborgsfirande, tävlingar eller läger
 • foodtrucks
 • julgransförsäljning
 • cirkus eller tivoli
 • skyltar och affischering
 • varuexponering som till exempel torgstånd
 • uppställning av containrar
 • demonstrationer.
Tillfällig markupplåtelse på offentlig plats

Om du vill använda offentlig plats måste du ansöka om tillstånd från polisen. Du måste också få tillstånd från markägaren, alltså kommunen. Ibland måste även Brandmyndigheten ge sitt tillstånd.

Gäller din ansökan ett torgstånd där du vill sälja något hittar du rätt information under rubriken Torg och gågata. Ska du inte sälja något eller om du förutom att sälja också vill använda någon utrustning som skapar eller förstärker ljud måste du ha marktillstånd. Det kan till exempel vara om du vill använda högtalare när du säljer eller om du vill sjunga och spela samtidigt som du ska sälja skivor.

Du ansöker om marktillståndet hos Polismyndigheten. Polisen granskar din ansökan och tittar på trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till oss.

Vi bedömer din ansökan utifrån bland annat

 • markanvändning
 • miljöfrågor och trafik
 • framkomlighet och tillgänglighet
 • skötsel.

Om vi säger nej till din ansökan ger Polismyndigheten oftast inte tillstånd till markupplåtelsen. Vill du veta i förväg om kommunen kommer att kunna säga ja kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Om du inte följer våra bestämmelser kan vi uppmana polisen att dra tillbaka ditt tillstånd.

Du är även ansvarig för att ta reda på vilka andra tillstånd du behöver. Exempelvis kan du behöva:

Ansök om markupplåtelse hos Polismyndigheten

Om du har frågor kan du kontakta polisens tillståndsgrupp:
Polismyndigheten i Stockholms län,
tillståndsgrupp city
106 75 Stockholm

Kostnad för markupplåtelser

Du får betala en avgift för att få använda den offentliga platsen. Taxorna och avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259). Läs mer på sidan om kommunens taxor och avgifter.

Polismyndigheten tar också ut en avgift när du söker tillstånd. Läs mer om Polisens avgifter

Arrendera kommunens mark

En del av kommunens mark arrenderar vi ut, till exempel till företag, privatpersoner eller föreningar. Marken nyttjas bland annat  till fritidshus, odling, bete, båtklubbar och föreningsverksamhet.

Är du intresserad av att arrendera mark eller har frågor om kommunens arrendatorer kan du höra av dig till oss på samhällsbyggnadskontoret genom att ringa till kontaktcenter på 08-523 010 00, eller mejla oss på fastighet@sodertalje.se.

Regler och checklistor

Det finns flera riktlinjer och villkor för användningen av kommunens mark som du blir informerad om när du får tillstånd för markanvändning.

Du måste dessutom följa kommunens ordningsföreskrifter när du ska använda offentliga och allmänna platser i Södertälje.

För torghandel finns det också ordningsregler. Dem kan du läsa om i kommunens lokala föreskrifter för torghandel.