Frågor och svar

Nedan hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren som finns om upphandlingar.

Varför måste kommunen upphandla?
Telge Inköp AB upphandlar varor och tjänster för Södertälje kommun och dess bolag till ett värde av cirka 3 miljarder per år. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på markna­den och hushålla med skattemedlen måste kommunen och andra offentliga myndigheter följa LOU – lagen om offentlig upphandling.

Hur genomför kommunen sina upphandlingar?
Telge Inköp AB hanterar samtliga upphandlingar för Södertälje kommun. På Telge Inköps webbplats finns infor­mation om hur anbudet ska lämnas in. För att administrera frågor och dokument som rör kommunens samtliga upphandlingar används verktyget Visma TendSign.

Vad är en direktupphandling?
Om kommunen ska köpa in en vara eller tjänst som totalt understiger 534 000 kronor, denna summa revideras varje år, under en 4-års period kan detta göras via en så kallad direkt-upphandling. Vilket innebär att man inte behöver annonsera upphandlingen utan kan fråga ett antal leve­rantörer direkt om offert.

En direktupphandling kan göras direkt av verksamheten som ska köpa in varan eller tjänsten. Om upphand­lingen överstiger beloppsgränsen måste upphandlingen annonseras och ske via Telge Inköp.

Hur lämnas anbud?
Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. Aktuella annonser och förfrågningsunderlag fås vid registrering i Visma TendSign-systemet.

Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet.

Notera att det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad om aktuell information angående respek­tive upphandling.

Var hittar jag aktuella upphandlingar?
Aktuella upphandlingar finns på Telge AB:s hemsida. Sök Aktuella upphandlingar.

För att kunna lämna anbud behöver du först registrera ett konto hos Visma Tendsign.

Kan man överklaga en avslutad upphandling?
En överklagan görs till förvaltnings­rätten i det område där upphandlingen genomförts.

Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. inom tio dagar från dagen för tilldelnings­beslutet.

Kopior från redan avslutade upp­handlingar kan du beställa genom att skicka ett mejl till inkop@telge.se. Priset på kopiorna sätts efter kommunens debiteringspolicy.