Aktuellt från Europa Direkt Södertälje

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

2017-01-26

Förutom de fyra friheterna (varor, personer, tjänster och kapital) reglerar EU även vissa fri och rättigheter genom EU stadgan. Här erkänns individens rättigheter gentemot EU och stadgan är sedan 2009 juridiskt bindande för medlemsstaterna.

De rättigheter som regleras här  är indelade i 7 avdelningar: värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter, rättsskipning och till sist stadgans tillämpningsområden och tolkningsprinciper.

Avdelning 1 – Värdighet, reglerar bland annat erkännandet av var människas värdighet,
rätt till liv och förbud mot tortyr.

Avdelning 2 – Friheter, här ingår rätten till respekt för privatliv, skydd av personuppgifter Yttrandefrihet m.m.

Avdelning 3 – Jämlikhet, icke diskriminering, barns och äldres rättigheter, samt
integrering av personer med funktionsnedsättning, är några av de rättigheter som
går att finna här.

Avdelning 4 – Solidaritet, handlar i mångt och mycket om reglerandet av rättvisa
arbetsvillkor. Så som förbud mot barnarbete och kollektivavtal med också
miljöskydd och hälsoskydd

Avdelning 5 – Medborgarnas rättigheter, reglerar medborgarnas rätt till påverkan
i val via röstning med också att medborgarna ska ha tillgång till en god förvalting,
inom Europaparlamentet såsom i kommunerna. Viktigt är att det här också regleras
rättigheter såsom diplomatiskt och konsulärt skydd.

Avdelning 6 – Rättsskipning, handlar här om rätten till effektiva och rättvisa rättsmedel.
Vilket bland annat innebär opartiskhet och proportionalitet.

Skulle du uppleva att någon av ovanstående rättigheter har kränkts eller har tankar
och funderingar kring detta kan du vända dig till någon av nedanstående organ.