Föreningsstöd för att främja valdeltagande 2022

Södertälje kommun har inrättat ett särskilt föreningsstöd för att främja valdeltagandet 2022. Syftet med bidraget är att föreningar och studieförbund ska kunna genomföra aktiviteter för att sprida information om och skapa engagemang för vikten av att utnyttja sin demokratiska rättighet att rösta. Ansökningstiden om bidraget har nu löpt ut (sista dag att ansöka var den 4 mars 2022).

Valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige äger rum vart fjärde år. I år äger valet rum den 11 september. Röstberättigade medborgare har då möjlighet att påverka Sveriges, kommunens och regionens utveckling. Södertälje kommun vill att så många som möjligt utnyttjar sin demokratiska rättighet att rösta.

Vem kan söka bidraget?

Föreningar och studieförbund som finns registrerade i Södertälje kommuns föreningsregister kan söka bidraget. De föreningar och studieförbund som ansöker om bidraget måste vara partipolitisk obundna och de aktiviteter som genomförs måste vara partipolitiskt neutrala. Flera föreningar/studieförbund får gärna samverka i en gemensam ansökan.

Föreningar/studieförbund som inte är med i föreningsregistret har möjlighet att ansluta sig och därefter ansöka om bidraget. Information om hur man ansluter sig finns på: länk till sidan om föreningsregistret: https://www.sodertalje.se/kultur-och-fritid/foreningsstod/foreningsregistret/

Vad får bidraget användas till?

Bidraget får användas till följande:

 • Informationsspridning om valet 2022
 • Motivera personer att rösta
 • Genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta

De aktiviteter som genomförs måste vara partipolitiskt neutrala.

Hur ser kommunens prioriteringar för bidraget ut?

Särskilt prioriterade målgrupper är:

 • medborgare 18–49 år (förstagångsväljare baserat på ålder finns här)
 • utrikesfödda
 • personer med funktionsnedsättning
 • medborgare i områden/valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande i tidigare val - Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden

Kommunen prioriterar aktiviteter som kan nå ut till många väljare i Södertälje kommun.

Hur mycket kan en förening/studieförbund få i bidrag?

Det totala beloppet som kommunen avsatt för föreningsstödet för att främja valdeltagande är 300 000 kronor. Det kommer att fördelas på flera ansökningar. Det innebär att en förening/studieförbund inte kan beviljas hela bidragssumman på 300 000 kronor.

Föreningar/studieförbund som beviljas bidrag får det utbetalt som ett arrangemangs- och projektbidrag genom kommunens kultur- och fritidskontor.

Hur ansöker man?

Ansökningstiden har löpt ut - sista dag att ansöka var den 4 mars 2022.

Ansökan skulle göras via kommunens e-tjänst för arrangemang/projektbidrag: länk till e-tjänst 

E-tjänsten innehåller specifika frågor som ska besvaras. Övrig information som ansökan ska innehålla bifogas i ett separat dokument (bilaga) som laddas upp i e-tjänsten.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande:

 • En kort beskrivning om er förening/studieförbund.
 • En beskrivning av hur ni vill jobba för att främja valdeltagandet i Södertälje.
 • En beskrivning av vilka grupper ni vill nå genom aktiviteten ni söker bidrag till och på vilket sätt.
 • Uppgift om hur många medborgare ni uppskattar att ni kan nå genom aktiviteten ni söker bidrag till.
 • En beskrivning hur aktiviteterna ska genomföras och vem som genomför aktiviteterna.
 • En aktivitets- och tidplan.
 • En budget.
 • En plan för hur projektet ska följas upp och redovisas.
När meddelas vilka föreningar/studieförbund som får bidrag?

Kommunen planerar att lämna besked i början av april 2022 om vilka föreningar/studieförbund som beviljas bidrag.

De föreningar/studieförbund som får bidraget är skyldiga att delta på ett uppstartsmöte med kommunen, som sannolikt kommer att äga rum i slutet av april (datum och tid meddelas senare). 

Föreningar som ansökt om bidrag

Här är föreningarna/studieförbunden som har ansökt om bidrag för att arrangera aktiviteter:

 • ABF Södertälje-Nykvarn
 • Assyriska Föreningen i Södertälje
 • Jazire familjeförening
 • Läsfrämjarinstitutet
 • Miljö och Ekologi förening i Sverige
 • Pensionärernas kulturförening
 • Serbiska kulturföreningen
 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län
 • Syrianska Fotboll Club

Föreningarna/studieförbunden som beviljats bidrag för att arrangera aktiviteter

Här är föreningarna/studieförbunden som beviljas bidrag, samt en kort beskrivning av aktiviteterna de planerar att genomföra:

 • ABF Södertälje-Nykvarn: Demokratidag med fokus på att informera om valet och peppa deltagarna att gå och rösta, eller förtidsrösta.
 • Läsfrämjarinstitutet: Möten mellan politiker och väljare. Sker i två format; öppna möten där allmänheten träffar politiker som svarar på frågor och en brunch där politiker möter väljare under lite mer informella former.                                      
 • Studieförbundet Vuxenskolan: Kultur- och aktivitetsdag med valtema, målgrupp är unga vuxna med funktionsvariation. Inbjudna politiker svarar på frågor.
 • Serbiska kulturföreningen: Informationsträffar för alla medlemmar, där temat bland annat är: varför är viktigt att rösta, skillnader i valet riksdag, kommun- och regionalfullmäktige.
 • Syrianska FC: dela ut broschyrer under matcher, publicera information om valdeltagande och vikten av att rösta på sociala medier, ha valinformatörer som informerar om vikten av att rösta.

Läs mer: Föreningar och studieförbund som beviljats bidrag för valfrämjande aktiviteter 2022

Hur följs bidraget upp?
 • Föreningar/studieförbund som får bidraget är skyldiga att lämna in en skriftlig uppföljning av projektet senast den 28 september 2022 för att kultur- och fritidskontoret ska kunna bedöma att bidraget använts till avsett ändamål.
 • Föreningarna/studieförbunden är även skyldiga att hålla en muntlig redovisning för kommunen om genomförda aktiviteter på ett möte som sannolikt kommer att äga rum i slutet av september (datum och tid meddelas senare).
 • Föreningar/studieförbund som har använt bidraget på felaktigt sätt kan komma att bli återbetalningsskyldiga.
Kontaktpersoner vid frågor

Frågor om föreningsstödet: 

Minar Milkon, handläggare kommunstyrelsens kontor, telefon: 08-523 02516, e-post: minar.milkon@sodertalje.se  

Frågor om föreningsregistret: 

Susanne Bergström, föreningskoordinator kultur- och fritidskontoret, telefon: 08-523 01094, e-post: susanne.bergstrom@sodertalje.se

Informationsträff 2 feb bidrag/valfrämjande aktiviteter

Den 2 februari 2022 höll Södertälje kommun ett digitalt informationsmöte för att informera föreningar, organisationer och studieförbund om föreningsstöd för att främja valdeltagande samt andra valfrämjande aktiviteter som kommunen planerar inför de allmänna valen 2022.

Deltagande från Södertälje kommun under mötet var:

Viktoria Hjulström (S), Christoffer Johansson (M), tjänstepersoner från kommunikationsstaben och enheten för utredning och hållbarhet, kommunstyrelsens kontor och kultur- och fritidskontoret.