Röster om demokrati

Politikerna i Demokratiberedningen träffas varje månad och har ett möte. Till varje möte bjuds det in en gästföreläsare som berättar om sin verksamhet. Vi låter föreläsarna svara på några frågor om demokrati. Här kan du läsa svaren.

Mikael Alfredsson (Affe), kommunpolis, lokalpolisområde, Södertälje.

1. Varför tycker du att demokrati är viktigt? 

- Demokratin är ju den stabila trygga grunden i vårt samhälle och alla människors möjlighet att tycka och tänka fritt och även kunna påverka.Demokrati visar på allas lika rätt och värde. Det är en oerhört viktig uppgift för alla och inte minst oss poliser att stå upp för och värna om!

2. Hur bidrar, eller kan Polisen bidra till att vi ökar engagemanget och demokratin i Södertälje?

- Genom att med en god värdegrund samverka och vara en del i att stärka demokratin i samhället och verka inkluderande och undvika utanförskap.

3. Vilka är dina bästa tips för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin i Södertälje?

- Vi ska underlätta för, och stärka medborgare så att dekänner sig hörda och delaktiga. Vi behöver informera om rätten, möjligheten och vikten av att göra sin röst hörd. Om vi hjälps åt att skapa en trygg gemenskap och stärker vi-känslan i samhället så är jag övertygad om att vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin!   

 

Banar Sabet

Banar Sabet, mångfaldsstrateg, entreprenör. 
Hon driver egna företaget BRSC (extern länk, öppnas i ett nytt fönster)
Banar är även aktiv i nätverket Steetgäris. Det är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk i Sverige för personer som definierar sig som kvinna eller icke-binär. Gäri, är slang för tjej. Nätverkets syfte är att ge kraft till varandra genom gäriskap/syskonskap, inspiration och kompetensutbyte. Länk till deras Facebooksida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

1. Varför tycker du att demokrati är viktigt?

- Demokrati är och ska förbli den viktigaste funktionen institutioner ska ha gentemot medborgaren. I förlängningen innebär det alltså att institutionerna ska säkerställa våra mänskliga rättigheter. Vi ska alltid sträva efter att alla ska ha möjlighet att delta i demokratin om det är via val, engagemang eller bara rätten att få vara den man är.

2. Hur bidrar, eller kan Streetgäris bidra till att vi ökar engagemanget och demokratin i Södertälje?

- Vi verkar för att våra medlemmar ska få stöd att kunna äga sina liv och få stöd i att engagera sig i att förändra sin vardag. Vi vill gärna ha fler medlemmar från Södertälje så att vi på så sätt kan få insyn i vad som behöver förbättras och vad vi kan göra tillsammans. Vi utgår alltid från våra medlemmar, därför är det viktigt att vi faktiskt får fler medlemmar från just Södertälje.

3. Vilka är dina bästa tips för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin i Södertälje?

- Vi måste tillsammans komma överens om en gemensam plattform och om vilket Sverige vi vill ha och tillsammans sträva mot det. Med en grund om mänskliga rättigheter och strukturer/system som är inkluderande och lyssnar till den dynamiska samtid vi har så kan vi också hitta fler flexibla lösningar. Men för att vi ska tillåtas vara kreativa krävs det att vi har samma förutsättningar. Vi ska inte behandlas lika för vi är olika men vi ska ha lika möjligheter.

 

Johanna Persdotter, MIG-nätverket

Johanna Persdotter, MIG-nätverket i Södertälje

Johanna Persdotter, Samordnare för flykting och integrationsfrågor, Södertälje församling, Svenska kyrkan. Även samordnare för MIG (Migration, Integration, Gemenskap)-nätverket i Södertälje. Nätverkets vision är att tillsammans arbeta för det bästa mottagandet och bemötandet av migranter och flyktingar i Södertälje, nya Södertäljebor. Läs mer här: MIG-nätverket (PDF-öppnas i nytt fönster)

1. Varför tycker du att demokrati är viktigt?

- Eftersom det handlar om våra möjligheter att vara med och påverka våra liv och samhället vi lever i. Vi behöver alla vara delaktiga i samhällsbygget som är en ständigt pågående process. Därför är det också viktigt att människor känner att de kan vara med och påverka i sin vardag inte bara på valdagen. I en levande demokrati är medborgarna den viktigaste resursen, om beslutsfattarna är lyhörda.

2. Hur bidrar MIG-nätverket till att vi ökar engagemanget och demokratin i Södertälje?

- Alla aktörer som är med i nätverket har ett stort engagemang för människor. Genom att samlas sker ett utbyte mellan olika grupper och aktörer. Vi lär av varandra, ser att vi har olika förutsättningar och möjligheter men också att vi har mycket gemensamt. Vi vill ju alla på olika sätt engagera oss för en bra nutid och framtid tillsammans i staden. Istället för att verka som satteliter kan vi då, genom att mötas, också vara med och ta ett ansvar för det gemensamma och för samhällsutvecklingen utöver det egna sammanhanget.

3. Vilka är dina bästa tips för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin i Södertälje?

- Se till att möten som kallas dialog blir till möten där konstruktiva samtal förs och inte till informationsmöten. För att stimulera ett aktivt medborgarskap tror jag vi i Södertälje också behöver utveckla möjligheterna för Södertäljebor att förverkliga kreativa idéer. En fysisk plats där sociala innovationer kan få gå från idé till verklighet och där nyskapande sätt att se på samhällsutmaningar kan tas tillvara.

 

Marlen Eskander, Läsa för integration

Marlen Eskander, Läsa för integration, Södertälje

Om Läsa för Integration: Barn och föräldrar läser, gestaltar genom teater eller genom att rita, skapa och sporta tillsammans. Det bjuds på fika. Fri entré, ingen föranmälan. Läs mer på deras Facebooksida, (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Folder från Läsa för Integration (PDF, nytt fönster)

1. Varför tycker du att demokrati är viktigt?

- Demokrati handlar om delaktighet, medvetenhet och möjligheten att påverka sitt eget liv och samhället vi lever i.

2. Hur bidrar Läsa för integration till att vi ökar engagemanget och demokratin i Södertälje?

- Vi arbetar med medvetandegörande och medskapande processer. Vi främjar en intellektuell revolution som ger barn och föräldrar verktyg. De tränas i att vara aktiva i sina egna liv men även samhället i stort. Vad händer med ett ord som inte får sägas? Vad händer med en känsla som stannar kvar i bröstet? Vi på LFI erbjuder konkreta metoder för att använda ordens makt och en arena där barnen får agera.

3. Vilka är dina bästa tips för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin i Södertälje?

- Att utveckla demokratin är LFI:s två grund principer: "TTT, tillgänglighet, takt och tid". Det ska vara konstant, ihållande, återkommande, nära arbete, inga jippon, engångsföreteelser. Andra principen är att "Hålla om hålla ut och hålla i" det finns inga genvägar, det är hårt arbete där människor finns. Andra utvecklingsområden är representation och närhet till medborgarna!

 

Per Sörås, skådespelare

Per Sörås, frilansande skådespelare, Läsa för integration

1. Varför tycker du att demokrati är viktigt?

- En levande demokrati gör att de som är utsedda till olika maktpositioner i samhället ständigt måste stärka sitt förtroende genom former av dialog med de personer som berörs av olika beslut.

2. Hur bidrar Läsa för integration till att vi ökar engagemanget och demokratin i Södertälje?

- Vi kan inspirera till reaktioner och reflektioner kring den bok och berättelse vi utgår från, den tolkning vi gör av denna samt hur barn, men även vuxna involveras i berättelsen. Vi skapar en situation för bildning, fri från mätning och prestationskrav. Syftet är att stärka självkänslan och känslan av delaktighet i kultur och samhälle.

3. Vilka är dina bästa tips för hur vi tillsammans kan stärka och utveckla demokratin i Södertälje?

- Utveckla kunskap om möjligheter och problem i samhället, genom att skapa tid och rum för olika erfarenheter och utgångspunkter. Att mötas i aktiviteter som ger samtal.