Digitala Södertälje

Vi har identifierat behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt. Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Läs om kommunens arbete med digitalisering på digitala.sodertalje.se

 

Vad gör kommunen kring digitalisering?

Södertälje digitaliseras

Följ utvecklingen

Det händer mycket inom digitaliseringen. Här kommer vi löpande att publicera allt som händer framöver.

Strategi för digitalisering

Den 19 juni 2019 antog kommunfullmäktige en strategi för digitalisering. Den innefattar en vision för Digitala Södertälje. Visionen bygger på synergieffekter och mervärden, för Södertäljebor, besökare och företagare men också för medarbetare och för organisationen.

Digitaliseringsstrategin identifierar behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

De fyra områdena är - tillgänglighet, utveckling, kompetens och effektivitet. På ett övergripande plan återger de Södertäljes utvecklingsmöjligheter och behov. I ett växelspel förstärker de varandra. Konkret är de tänkta att fungera som stöd när vi i Södertälje kommun utvecklar vår verksamhet som en helhet och inte utifrån olika organisatoriska delar.

vinova-ill.png

Det händer mycket inom digitaliseringen i Södertälje kommun. Kartan visar de olika processer och aktiviteter som vi är engagerade i just nu.

Vi ser att arbetet med AI och digitalisering kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv som är beroende av varandra och som i ett växelspel förstärker de varandra.  Dessa tre perspektiv  är förändringar utifrån Struktur, Utveckling och Innovation, bilden ger några exempel.

imagegtm6b.png

Digitalisering ställer nya krav

Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje, men den demografiska utvecklingen, vi blir fler och lever allt längre, och digitaliseringen ställer helt nya krav. Hastigheten i utvecklingen gör att dessa krav förändras allt snabbare.

imagedssmh.png

Södertälje kommun har identifierat ett antal områden inom digitalisering som vi arbetar med parallellt för att höja förändringstakten, ta vara på synergieffekter samt öka mervärdet för såväl medborgare som medarbetare i kommunen.

imageixi1.png

De processer och tillämpningar vi arbetar med ska vara skalbara, utvecklingsbara och förvaltningsbara och därmed kunna leverera ett ökat mervärde till Södertäljeborna. Nedan beskrives i korthet några av de saker som pågår inom digitalisering i Södertälje just nu:

Robot Ragnhild (RPA)

imagelx0kf.png

Södertälje kommun fortsätter utveckla och skala upp arbetet med mjukvaruroboten Ragnhild som är baserad på tekniken RPA (Robotic Process Automation). Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid för kommunens medarbetare. Ragnhild är bra på att göra monotona och återkommande arbetsuppgifter.

I dagsläget arbetar vår digitala medarbetare Ragnhild med sju processer:

  • Avslutar tidigare timanställd
  • Frånvarorapportering
  • Tillstyrker arbetad tid för timanställda
  • Skapar underlag för arbetsgivarintyg
  • Bokar tid för färdtjänstutredning
  • Habiliteringsersättning
  • Bokar in borgerlig vigsel (maj 2020)

Läs mer om vår digitala medarbetare Ragnhild

Robot KIM (AI chatbot)

Möt Kommun-Kim Södertälje kommuns chatbot

Kontaktcenter lanserade chatbotten Kommun-Kim (Kommunen Informerar Medborgare) i april 2019. För medborgarna har denna chatbot blivit ytterligare en väg in till kommunen. Kim ökar Kontaktcenters tillgänglighet och förenklar vardagen för våra medborgare då många frågor nu kan hanteras och besvaras under dygnets alla timmar.

Kim svarar i snitt på 600 frågor i veckan och frågorna inkommer under dygnets alla timar fördelade enligt grafen nedan:

imagepschs.png

Kim i Södertälje hittar även information från våra plattformar för IoT och Öppna data. Detta möjliggör för medborgare att informeras kring badtemperaturer på våra badplatser. I dagsläget finns sensorer på alla kommunens badplatser. Idag kan Kim med hjälp av sensorer informera kring tillgängliga parkeringsplatser för rörelsehindrade. Denna typ av synergier mellan IoT, Öppna data och AI är en del av arbetet med det uppkopplade samhället.

imagento8j.png

Tekniken bakom KIM är en gren inom artificiell intelligens som heter “natural language processing and machine learning".

Läs mer om hur Kommun-Kim lär sig nya saker med hjälp av artificiell intelligens (pdf, kB 196, öppnas i nytt fönster)

Kim arbetar med ett tiotal olika kommuner i Sverige. Dessutom jobbar Kims syster Kari i ett drygt 90-tal kommuner i Norge.

Södertälje Kommun har gått in i ett samarbete med flera andra parter där Kim får börja skolan för att lära sig lyssna och prata. Nedan kan du lyssna på ett samtal med Kim.

Kommun-Kim i samtal om Torekällberget

Öppna data

Södertälje kommun lanserade Öppna-data-portalen i januari 2019. Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal för öppna data. 

I dagsläget har vi 53 dataset publicerade, vilka är kopplade till den nationella och internationella öppna-data-portalen.

Exempel på tillämpning av vår öppna data är via Hemnet (där man kan se kommunens olika skolor och förskolor utmarkerade i sin kartbild vid bostadssök), en karta över Södertälje i Minecraft-format och ekosystem mellan smarta sensorer (IoT), öppna data och vår chatbot Kommun-Kim för att få veta badtemperaturen på kommunens badplatser eller vilka parkeringsplatser för rörelsehindrade som är lediga just nu

Nedan ett exempel på öppen data - badtemperaturen på kommunens olika badplatser.

imagedycq.png

E-tjänsteplattform

e-tjansteplattform.jpg

Hösten 2018 lanserade Södertälje kommun e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Syftet är att genom att ta ett samlat grepp kring e-tjänster tillhandahålla en digital kanal med sammanhållen användarupplevelse där våra medborgare och företagare kan utföra sina ärenden hos kommunen.

Open ePlatform är en lösning baserad på öppen källkod som används av över 120 av Sveriges kommuner. Detta ger oss i Södertälje kommun goda förutsättningar för att samverka med andra kommuner och regioner kring bland annat utveckling och kravställning gentemot leverantören.

Genom e-tjänsteplattformen kan vi även ta emot data från andra myndigheter och organisationer så som Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån, SCB och Lantmäteriet. Det underlättar för den som använder våra e-tjänster då uppgifterna kan hämtas per automatik, istället för att manuellt matas in. Ett bra exempel på e-tjänster där denna typ av informationsinhämtning används är de e-tjänster som utfärdats av Serverat. Serverat drivs av Tillväxtverket och Bolagsverket i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR vilket syftar till att underlätta för företagare att söka tillstånd och samtidigt effektivisera kommuners handläggning.

Open ePlatform ger även ett mervärde då den kan kopplas ihop med andra av våra digitaliseringssatsningar, tekniker, plattformar och arbetssätt. Bland annat används tekniken RPA (Robotiserad Processautomatisering) tillsammans med vissa e-tjänster, där roboten flyttar data från det inskickade ärendet till annan plattform eller mottagande system. Det finns även e-tjänster från vilka data inhämtas och publiceras i vår portal för Öppna data. Chattboten KIM kan hänvisa våra användare till specifika e-tjänster. Genom integration mot andra verksamhetssystem effektiviseras dataöverföring och handläggningstider, samtidigt som antalet tekniska lösningar som både medborgare och medarbetare måste interagera med, minimeras.

Mina meddelanden

"Mina meddelanden" är en frivillig tjänst för att säkert kunna ta emot digital post och meddelanden från olika myndigheter. Södertälje kommun har anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden genom ett avtal med Skatteverket. 

Som första tillämpning så sker nu vissa utskick avseende bygglov i kommunen via denna tjänst. Under 2020 så är förhoppningen att göra denna tjänst tillgänglig för fler verksamhetsområden.

Fri wifi i city

WiFi_webben.jpg

Nu kan du som besöker Södertälje city enkelt ansluta till fri wifi genom att klicka på _Sodertalje WiFi eller WiFi4EU. Från Järnagatan vid Saltsjötorget längs Storgatan fram till Stora torget samt stationsplan finns 12 accesspunkter uppsatta.

Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. EU-medlen är en del av projektet Wifi4eu vars syfte är att främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser. EU har i dagarna godkänt installationen.

Södertälje stadskärna ska vara en mötesplats för alla Södertäljebor. Gratis wifi är en av pusselbitarna i arbetet med att höja attraktiviteten och få fler människor att besöka och vara i stadskärnan.

En ökad digital tillgänglighet är också en demokratifråga. Vi vill ge Södertäljeborna tillgång till information, tjänster och lösningar som är anpassade utifrån deras behov och förväntningar. Ytterst innebär det ökad service med bättre kvalitet på ett effektivare sätt utifrån kanaler och tider som passar medborgaren.

Projektet är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje samt att skapa en ännu mer attraktiv och tillgänglig stadskärna då Södertälje siktar på att bli Årets stadskärna år 2023.

Arbetet med projektet har drivits av digitaliseringsenheten på Södertälje kommun i nära samarbete med Telge Nät och representanter från Södertälje City.

The Cloud är vår leverantör av wifi-lösningen och har omfattande erfarenhet och kompetens att kunna leverera en skalbar, stabil och säker wifi på gator och torg. Personuppgifter hanteras endast av The Cloud och lagras enligt gällande svensk lagstiftning. Personuppgifter som används är endast MAC-adresser, adress som identifierar den digitala enheten. Vi bygger wifi för våra medborgare, våra utländska turister och studenter – därav flera namn (­_Sodertalje WiFi och WiFi4EU). 

Antalet unika användare per månad:

imagexw7if.png

Du kan själv titta på statistiken via länken:

Statistik till öppna data om användningen av fri wifi

image40eb9.png

Hitta wifi punkter genom att klicka här

Betalning

Arbete pågår tillsammans med ekonomiavdelningen med att etablera nödvändiga avtal för att Södertälje ska kunna erbjuda betalning online i våra e-tjänster. Ambitionen är att avtalen ska vara på plats under 2021.

Arbetet kommer därefter att innefatta integrationer gentemot e-tjänsteplattform och ekonomisystem från upphandlad betallösning. Utöver den nytta som skapas hos medborgarna i att kunna betala för tjänster direkt online så skapas även interna vinningar i form av minskad fakturahantering.

IoT - sakernas internet (Internet of Things)

Uppkopplade papperskorgar.png

Kommunen har tillsammans med Telge Nät byggt en så kallad LoRaWAN (trådlösa nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer i uppkopplade enheter. Grundinfrastrukturen kom plats under 2019 och arbetet med att sätta upp sensorer är i full gång.

I dagsläget har vi 159 uppkopplade papperskorgar i centrala Södertälje. Arbetet med uppskalning pågår. Vi gör även tester kring bevakning mot sopdumpning och fuktighetsmätning för proaktiv bevattningskontroll.

Idag har vi även uppkopplade parkeringssensorer på parkeringsplatser för rörelsehindrade och badtemperatursensorer på alla kommunens badsjöar. Nu finns även parkeringsräknare som använder Artificiell intelligens för att bedöma beläggningsgrad på såkallade Hebbeparkeringen.

Vi ser att arbetet med sakernas internet är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra processer som vi driver, såsom exempelvis öppen data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare.

IoT sensorer som beräknar beläggningsgrad på parkeringsplats

imageg6byj.png

Som en del av arbetet i Södertälje med IoT (Internet of Things) har vi nu placerat ut en så kallad AI kamera, en ingångs- och utgångskamera.

Denna kamera finns på Sorbonneparkeringen, även kallad Hebbeparkeringen. Kameran avläser antal bilar som åker in och ut från parkeringsplatsen och även om det rör sig om en liten eller stor bil.

Informationen om antal bilar och storlek på bilen skickas över till vår IoT plattform (LoRaWan), inga andra uppgifter sparas eller skickas. Ingen data sparas på kameran.

Denna data kommer vi sedan att använda för att publicera på vår Öppna data portal för att kunna ange realtidsdata kring beläggningsgrad.

Vår AI-Chatbot KiM kommer framöver att kunna ange realtidsdata beläggningsgrad, precis som det kan idag göra för några av våra parkeringsplatser för rörelsehindrade.

imagegwmn.png

Kolla beläggningen på Sorbonneparkeringen

Vinnova-projekt: IoT för innovativ samhällsnytta

Uppkopplade papperskorgar.png

Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet har beviljats medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Medlen har beviljats inom utlysningen "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”

Läs mer om Vinnova projektet här

Övergripande IoT.png

Projektet heter “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället”

Projektet syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen i att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunkoncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens/koncernens hållbarhetsmål till 2030.

Läs om kommunens och Telges tankar om Vinnova projektet här

Läs mer om samarbetet mellan Södertälje kommun, Telge och RISE här

Läs mer om projektet här på Internet of things Sverige

PROJEKTSTART: 2021-02-01

VARAKTIGHET: 24 mån. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade.png

Det uppkopplade och sammankopplade samhället

Det  uppkopplad  och sammankopplade samhället är samhället där värden och information (data) justeras och levereras i olika riktningar för att ge mervärde  för våra medborgare, besökare, entreprenörer och kommunen och  ge förutsättningar för att arbeta med datadrivna beslut.

Vi ställs inför frågor såsom hur tillgodoser vi våra medborgares och entreprenörer behov, hur skapar vi en samhällskultur av datadrivna processer. Hur ska vi möta och ta vara på de möjligheter och utmaningar vi står inför in en allt mer uppkopplad och sammankopplad värld.

Det uppkopplade  samhället handlar om att koppla ihop information (data) och att göra den begriplig och tillgänglig till berörda, låt det vara enskild medborgare eller en organisation.

Såsom finns det några lediga parkeringsplatser för rörelsehindrade just nu?

image4du9f.png

Det sammankopplade samhället handlar om att ta data och lärdomar från det uppkopplade samhället och bygga vidare på det med sensordata, Open data, AI, Automation, Public WIFI och mycket mer för att skapa ett sammankopplat ekosystem av data och information. Hitta och använda synergier och bredda slutanvändarens betydelse. 

Det sammankopplade samhället är naturligtvis också i ett bredare perspektiv om att bygga grunden som gör samtrafik globalt värdefull, livskraftig och pålitlig.

imagek178.png

SKR, Sveriges kommuner och regioner, lyfter fram Södertälje som ett lärande exempel inom digitalisering

Södertälje låter dem som vill visa vägen
I Södertälje kommun har man gått från att prata om att digitaliseringen är något ”som kommer att komma” till att digitaliseringen är något vi gör här och nu för att skapa nytta för invånare och företag. Kommunikation och beteendeförändring är viktiga nycklar för att få omställningen att hända.

Läs hela artikeln "Södertälje låter dem som vill visa vägen" på SKR:s webbplats

Tekniska vägval och erfarenheter vid införandet av RPA i Södertälje
Södertälje kommuns digitaliseringsstrateg Anthony Mc Carrick berättar om de tekniska vägval digitaliseringsenheten tog under införandet av RPA, och om hur enheten tänker kring och organiserar sitt digitaliseringsarbete.

Läs hela artikeln "Tekniska vägval och erfarenheter vid införandet av RPA i Södertälje" på SKR:s webbplats

 

Genomförda projekt

Hack for Södertälje

hackforsodertalje_fredsed_web.jpg

Nya idéer om innovativa lösningar för ett hållbart Södertälje city 2030 skapades under Hack for Södertälje – ett hackaton som ägde rum inom ramen för Science Week.

Hackatonet började fredagen den 31 januari med Minecraft-hackaton för mellanstadieelever och fortsatte på eftermiddagen med Hack for Södertälje som pågick i 24 timmar och avslutades på lördag eftermiddag.

Dagarna var fyllda av engagemang, kreativitet och gemenskap och resulterade i ett antal förslag på hur Södertälje city kan utvecklas hållbart.

minechack.jpg

Webbplatsen Hack for Södertälje

Sveriges Digitaliseringskommun

År 2019 var Södertälje kommun en av fem nominerade kommuner till Sveriges Digitaliseringskommun 2019. Till den utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Övriga kommuner som nominerades var Karlskrona, Karlstad, Lidingö och Umeå där Lidingö till slut tog hem priset vid Kvalitetsmässans invigningsgala i Göteborg den 12 november. Det var den tionde gången priset delades ut.

Bakom nomineringarna står SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet, Vinnova, IT & Telekomföretagen, PwC, Telia och Kvalitetsmässan.

Hack for Sweden

hackaton.jpg

Södertälje är kommunpartner med Hack for Sweden, som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen.

Den 4-6 april 2019 deltog Södertälje i ett hackaton (evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod) arrangerat av Hack for Sweden. Ungefär 90 partners, 70 utställare och över 400 hackare fanns på plats på Stockholmsmässan för att under några dagar skapa smarta lösningar för samhället inom sex kategorier, Mobility, Green, Education and Science, Job, Business och Health då Hack for Sweden 2019 handlade om hållbarhet och att skapa verkliga verktyg för vårt samhälles bästa.