Digitala Södertälje

Vi har identifierat behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen för att på bästa sätt använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nya effektiva digitala arbetssätt. Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Södertäljebor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Strategi för digitalisering

Den 19 juni antog kommunfullmäktige en strategi för digitalisering. Den innefattar en vision för Digitala Södertälje. Visionen bygger på synergieffekter och mervärden, för Södertäljebor, besökare och företagare men också för oss medarbetare och för organisationen.

Digitaliseringsstrategin identifierar behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

De fyra områdena är - tillgänglighet, utveckling, komptens och effektivitet. På ett övergripande plan återger de Södertäljes utvecklingsmöjligheter och behov. I ett växelspel förstärker de varandra. Konkret är de tänkta att fungera som stöd när vi utvecklar vår verksamhet som en helhet och inte utifrån olika organisatoriska delar.

processplan_1200.png

Det händer mycket inom digitaliseringen i Södertälje kommun. Kartan visar de olika processer och aktiviteter som vi är engagerade i just nu.

Digitalisering ställer nya krav

Att arbeta med utveckling i en föränderlig värld är inte något nytt i Södertälje, men den demografiska utvecklingen, vi blir fler och lever allt längre, och digitaliseringen ställer helt nya krav. Hastigheten i utvecklingen gör att dessa krav förändras allt snabbare.

sk-digi-impact2-logo w.jpg

Södertälje kommun har identifierat ett antal områden inom digitalisering som vi arbetar med parallellt för att höja förändringstakten, ta vara på synergieffekter samt öka mervärdet för såväl medborgare som medarbetare i kommunen.

sk-digi-impact w.jpg

De processer och tillämpningar vi arbetar med ska vara skalbara, utvecklingsbara och förvaltningsbara och därmed kunna leverera ett ökat mervärde till Södertäljeborna. Nedan beskrives i korthet några av de saker som pågår inom digitalisering i Södertälje just nu:

Nominerad till Sveriges Digitaliseringskommun 2019

Södertälje kommun är nominerad till Sveriges Digitaliseringskommun 2019. Till den utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

– Vi är glada att ha blivit nominerade till bästa digitaliseringskommun 2019, säger Tony Mc Carrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun. I Södertälje tar vi ett samlat grepp om digitalisering. Det innebär bland annat att samtliga av våra processer ska vara skalbara, utvecklingsbara och förvaltningsbara för att kunna öka förändringstakten, ta vara på synergier och öka mervärdet för medborgaren och vår organisation.

Södertälje kommun är nu en av fem kommuner som valts ut för vidare granskning. Vilken kommun som slutligen står som vinnare bestäms av en jury och tillkännages under Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan den 12 november. Det blir tionde gången priset delas ut.

Bakom nomineringarna står SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet, Vinnova, IT & Telekomföretagen, PwC, Telia och Kvalitetsmässan. Läs mer under Länkar.

Övriga kommuner som har nominerats till årets pris är Karlskrona, Karlstad, Lidingö och Umeå. Tidigare pristagare är Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 2005, Umeå 2007, Falkenberg 2009, Upplands Väsby 2011, Karlstad 2013, Helsingborg 2015 och Stockholm 2017.

Läs nyheten Södertälje bland de slutnominerade till Sveriges Digitaliseringskommun 2019 

robot Ragnhild.jpg

Robot Ragnhild (RPA)

Södertälje kommun fortsätter utveckla och skala upp arbetet med RPA (Robotic Process Automation). I dagsläget arbetar vår digitala medarbetare Ragnhild med två processer och ytterligare två processer tillkommer under hösten 2019. Roboten Ragnhild är en så kallad mjukvarurobot som är bra på att göra repetitiva arbetsuppgifter. Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid. Läs mer om Ragnhild under Länkar.

Robot KIM (Chatbot)

Möt Kommun-Kim Södertälje kommuns chatbot

Kontaktcenter har lanserat chatbotten Kommun-Kim (kommun informerar medborgare). Denna chatbot blir för medborgarna ytterligare en väg in till kommunen. Tanken är att Kim ska öka Kontaktcenters tillgänglighet och förenkla vardagen för våra medborgare, då många frågor kan hanteras och besvaras under dygnets alla timmar.

Tekniken bakom KIM är en gren av artificiell intelligens som heter “natural language processing and machine learning".

Mer om hur Kommun-Kim lär sig nya saker med hjälp av artificiell intelligens (pdf, kB 196, öppnas i nytt fönster)

Öppna data 

Södertälje kommun lanserade Öppna-data-portalen i januari 2019. Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal för öppna data. 

Vi delar också öppen skoldata till hemnet.se som använder den för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

hackaton.jpg

Hack for Sweden

Vi är kommunpartner med Hack for Sweden, som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen.

Södertälje kommun deltog den 4-6 april i ett hackaton (evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod) arrangerat av Hack for Sweden. Ungefär 90 partners, 70 utställare och över 400 hackare fanns på plats på Stockholmsmässan för att under några dagar skapa smarta lösningar för samhället inom sex kategorier, Mobility, Green, Education and Science, Job, Business och Health då Hack for Sweden 2019 handlade om hållbarhet och att skapa verkliga verktyg för vårt samhälles bästa.

Södertälje kommun anordnar tillsammans med Södertälje Science Park en Hack för Södertälje under Science Week 2020.

E-tjänsteplattform

Södertälje lanserade vår e-tjänsteplattform i augusti 2018, vi har idag cirka hundra ärenden i veckan. Södertälje kommun har anslutit sig till det nationella projektet Serverat som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tillväxtverket och Bolagsverket, för att förenkla och effektivisera ansökningsprocesser och skapa mer enhetlighet i restaurangföretagares kontakter med myndigheter. Vägen till e-tjänster och blanketter via Länkar.

Mina meddelanden

"Mina meddelanden" är en frivillig tjänst för att säkert kunna ta emot digital post och meddelanden från olika myndigheter. Södertälje kommun har anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden genom ett avtal med Skatteverket. Arbetet pågår under 2019 för att ansluta första verksamhetssystem till "Mina meddelanden".

gagatanstalje_1200 (1).jpg

Wifi på gator och torg

Södertälje är en av tjugo svenska kommuner som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. Arbete pågår att bygga ut wifi på Storgatan, Stortorget och Marenplan, arbetet görs i samspel med IT-enheten, Södertälje centrumförening och Telge Nät. Tidsplanen är att wifi-nätet lanseras under 2019.

Betalning

Arbete pågår tillsammans med ekonomiavdelningen med att etablera nödvändiga avtal för att Södertälje ska kunna erbjuda betalning online i våra e-tjänster. Ambitionen är att avtalen ska vara på plats under hösten 2019.

Arbetet kommer därefter att innefatta integrationer gentemot e-tjänsteplattform och ekonomisystem från upphandlad betallösning. Utöver den nytta som skapas hos medborgarna i att kunna betala för tjänster direkt online så skapas även interna vinningar i form av minskad fakturahantering.

IoT - sakernas internet (Internet of Things)

Arbete pågår tillsammans med Telge Nät med att bygga en så kallad LoRa WAN (trådlösa nätverk med dubbelriktad kommunikation) i Södertälje för att underlätta kommunikation mellan sensorer såsom exempelvis uppkopplade soptunnor. Ambitionen är att grundinfrastruktur ska vara på plats under 2019.

Detta för att tillhandahålla kommunikation baserat på sensorer och därmed möjliggöra tjänster såsom uppkopplade soptunnor eller proaktiv bevattningsbevakning.

Vi ser att arbetet med sakernas internet är en viktig del i vårt digitala ekosystem och vi ser många möjliga synergier med andra processer som vi driver, såsom exempelvis öppen data, för att ytterligare öka mervärdet gentemot våra medborgare.

Filmer som gestaltar digitalisering

Men vad betyder digitalisering egentligen och var finns nyttan för medborgaren. Södertälje kommun har tagit fram ett antal kortfilmer som försöker förklara olika delar inom digitalisering.

Våra filmer lyfter också fram tidsperspektivet, att det som kan upplevas som en utmaning idag behöver inte alls vara det framöver. Vi tänker att det är viktigt att vi hjälps åt att lyfta blicken för att bättre förstå vår samtid och därmed förbereda för vår framtid. Se våra filmer på Youtube

Följ utvecklingen

Det händer mycket inom digitaliseringen. Du hittar en hel del om digitaliseringen på sidan Digitala Södertälje. Här kommer vi löpande att publicera allt som händer framöver.