E-tjänsteplattform

Hösten 2018 lanserade Södertälje kommun e-tjänsteplattformen Open ePlatform. Syftet är att genom att ta ett samlat grepp kring e-tjänster tillhandahålla en digital kanal med sammanhållen användarupplevelse där våra medborgare och företagare kan utföra sina ärenden hos kommunen.

Open ePlatform är en lösning baserad på öppen källkod som används av över 120 av Sveriges kommuner. Detta ger oss i Södertälje kommun goda förutsättningar för att samverka med andra kommuner och regioner kring bland annat utveckling och kravställning gentemot leverantören.

Genom e-tjänsteplattformen kan vi även ta emot data från andra myndigheter och organisationer så som Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån, SCB och Lantmäteriet. Det underlättar för den som använder våra e-tjänster då uppgifterna kan hämtas per automatik, istället för att manuellt matas in. Ett bra exempel på e-tjänster där denna typ av informationsinhämtning används är de e-tjänster som utfärdats av Serverat. Serverat drivs av Tillväxtverket och Bolagsverket i samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR vilket syftar till att underlätta för företagare att söka tillstånd och samtidigt effektivisera kommuners handläggning.

Open ePlatform ger även ett mervärde då den kan kopplas ihop med andra av våra digitaliseringssatsningar, tekniker, plattformar och arbetssätt. Bland annat används tekniken RPA (Robotiserad Processautomatisering) tillsammans med vissa e-tjänster, där roboten flyttar data från det inskickade ärendet till annan plattform eller mottagande system. Det finns även e-tjänster från vilka data inhämtas och publiceras i vår portal för Öppna data. Chattboten KIM kan hänvisa våra användare till specifika e-tjänster. Genom integration mot andra verksamhetssystem effektiviseras dataöverföring och handläggningstider, samtidigt som antalet tekniska lösningar som både medborgare och medarbetare måste interagera med, minimeras.