Strategi för digitalisering

Den 19 juni 2019 antog kommunfullmäktige en strategi för digitalisering. Den innefattar en vision för Digitala Södertälje. Visionen bygger på synergieffekter och mervärden, för Södertäljebor, besökare och företagare men också för medarbetare och för organisationen.

Digitaliseringsstrategin identifierar behov av utveckling inom fyra övergripande och strategiskt viktiga utvecklingsområden som är kopplade till de lagkrav och förväntningar som finns på en kommun.

De fyra områdena är - tillgänglighet, utveckling, kompetens och effektivitet. På ett övergripande plan återger de Södertäljes utvecklingsmöjligheter och behov. I ett växelspel förstärker de varandra. Konkret är de tänkta att fungera som stöd när vi i Södertälje kommun utvecklar vår verksamhet som en helhet och inte utifrån olika organisatoriska delar.

Det händer mycket inom digitaliseringen i Södertälje kommun. Kartan visar de olika processer och aktiviteter som vi är engagerade i just nu.

Vi ser att arbetet med AI och digitalisering kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv som är beroende av varandra och som i ett växelspel förstärker de varandra. Dessa tre perspektiv är förändringar utifrån Struktur, Utveckling och Innovation, bilden ger några exempel.

Innovation-struktur-utveckling.png